eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Ochrona mienia znajdującego się w budynkach zlokalizowanych w Częstochowie przy ul. Ekonomicznej 5 wraz ze świadczeniem prac porządkowych w okresie 1.11.2022-31.10.2023Ogłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona mienia znajdującego się w budynkach zlokalizowanych w Częstochowie przy ul. Ekonomicznej 5 wraz ze świadczeniem prac porządkowych w okresie 1.11.2022-31.10.2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W CZĘSTOCHOWIE SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 150565527

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lokal 8

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-202

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 730-813-114

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lichosik@arr.czestochowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.arr.czestochowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona mienia znajdującego się w budynkach zlokalizowanych w Częstochowie przy ul. Ekonomicznej 5 wraz ze świadczeniem prac porządkowych w okresie 1.11.2022-31.10.2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8b432fe2-3e2d-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366417

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00058376/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Ochrona budynku w Częstochowie, ul. Ekonomiczna 5

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://arr.czestochowa.pl/bip_nowy/przetargi/dmhn

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.epuap.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Adres skrytki ePUAP: arr-czestochowa/SkrytkaESP

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz.U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. z siedzibą przy al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8, 42-202 Częstochowa;
2) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. pod adresem e mail: daneosobowe@arr.czestochowa.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019);
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZAM/12/CP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa w zakresie fizycznej ochrony mienia znajdującego się w budynkach zlokalizowanych w Częstochowie przy ul. Ekonomicznej 5, stanowiących własność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., wraz ze świadczeniem prac porządkowych w okresie od 1.11.2022 r. do 31.10.2023 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. której cena za całość zamówienia będzie najniższa.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na sprawowaniu ochrony osób i mienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1432);
b) wykonawca zobowiązany jest przedłożyć koncesję na ochronę osób i mienia wydaną przez MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 4 500 000 zł wraz ze zobowiązaniem do przedłużenia ważności polisy na czas trwania realizacji zamówienia, jeżeli z treści polisy wynikałoby, że okres ubezpieczenia jest krótszy niż okres realizacji zamówienia;
b) wykonawca zobowiązany jest przedłożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia;
3) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
a) zamawiający wymaga aby wykonawca lub łącznie wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna), wykonywali w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie (licząc od terminu składania ofert), co najmniej 5 usług ochrony mienia w halach produkcyjnych i/lub magazynowych o powierzchni co najmniej 4 000 m2 każdy. Dla wymienionych w wykazie usług należy dołączyć dowody, czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami tymi może być:
 poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem składania ofert;
 oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w tiret pierwsze;
b) zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował:
 grupą interwencyjną lub umową z podwykonawcą oferującym usługi grupy interwencyjnej, której dojazd do nieruchomości, o których mowa w ROZDZIALE IV pkt 1, nie przekracza 10 minut;
 systemem kontroli obchodów, tj. elektronicznym systemem weryfikującym wykonanie obchodów przez pracownika kontroli na uprzednio wyznaczonych trasach;
 traktorkiem kosiarką spalinową 4-kołową z napędem, który w okresie od 1.03.2023 r. do 31.10.2023 r. będzie na stałe parkowany na przedmiotowej nieruchomości i w każdym czasie (całodobowo) będzie gotowy do pracy na zlecenie Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania usług koszenia przy pomocy podwykonawców;
 podkaszarką;
 szorowarką przemysłową do mycia kostki brukowej;
 pługopiaskarką, która w okresie od 1.11.2022 r. do 30.04.2023 r. będzie na stałe parkowana na przedmiotowej nieruchomości i w każdym czasie (całodobowo) będzie gotowa do pracy na zlecenie Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania usług odśnieżania przy pomocy podwykonawców;
c) zamawiający wymaga od wykonawcy na czas trwania umowy montażu na własny koszt systemu kontroli obchodów, tj. elektronicznego systemu weryfikującego wykonanie obchodów przez pracownika kontroli na uprzednio wyznaczonych trasach;
d) zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował osobami, które dla wykonywania zadań pracownika ochrony nie są karane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - koncesja na ochronę osób i mienia wydana przez MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej,
- opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 4 500 000 zł wraz ze zobowiązaniem do przedłużenia ważności polisy na czas trwania realizacji zamówienia, jeżeli z treści polisy wynikałoby, że okres ubezpieczenia jest krótszy niż okres realizacji zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z poniższych warunków powinien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy łącznie:
"Wykonawca może polegać na kompetencji lub uprawnieniach do prowadzenia określonej działalności zawodowej, zdolnościach finansowych, technicznych lub zawodowych osób zdolnych do wykonania zamówienia lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem."

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.