eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Wielkopolski › Zakup oprogramowania chmurowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zakup oprogramowania chmurowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ostrów Wielkopolski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855498

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gimnazjalna 5

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627346200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ostrowwielkopolski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowwielkopolski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.ostrowwielkopolski.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup oprogramowania chmurowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ab65945-34e3-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366281

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021521/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Zakup oprogramowania chmurowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi priorytetowej V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, w ramach działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego – Cyfrowa Gmina o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00349924/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IGK-PZ.271.1.19.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Usługa dostarczenia oprogramowania chmurowego wraz z wdrożeniem, szkoleniem i opieką serwisową.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
1) zakup oprogramowania chmurowego- 1 szt.
Oprogramowania w celu cyfryzacji 10 przedszkoli i żłobka wraz z wdrożeniem e-usług. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługę opieki powdrożeniowej przez okres 12- miesięcy liczonych od dnia następującego po dniu podpisania protokołu odbioru stwierdzającego należyte wykonanie wdrożenia

2) szkolenie pracowników w zakresie oprogramowania chmurowego- 12 dni
Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników przedszkoli oraz żłobka w zakresie wprowadzonego oprogramowania chmurowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SWZ.
Przedmiot zamówienia otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi priorytetowej V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, w ramach działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego – Cyfrowa Gmina o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, typy i pochodzenie oprogramowania nie są dla wykonawców wiążące, mają jedynie charakter pomocniczy. W wypadku użytych w opisie - nazw, typów lub pochodzenia - towarzyszy im zapis „lub równoważny”, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza stosowanie równoważnych produktów, gdzie produkt równoważny oznacza taki produkt, który ma takie same cechy, funkcje oraz parametry i standardy jakościowe lub lepsze co wskazany w opisie konkretny z nazwy lub pochodzenia.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zastosowaniem rozwiązań równoważnych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72300000-8 - Usługi w zakresie danych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności badania, Zamawiający powziął informację, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą polegającą na niezamieszczeniu w formularzu ofertowym drugiego kryterium oceny ofert tj. terminu realizacji zamówienia. Brak możliwości wpisania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia, stanowiące kryterium oceny ofert, uniemożliwia Zamawiającemu dokonanie oceny oferty złożonej przez Wykonawcę. Mając powyższe na uwadze uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 6) ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 120863,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 120863,63 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.