eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tomaszów Mazowiecki › Zakup i dostawa zestawu gadżetów promocyjnych w ramach promocji projektu pn.: "TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII. II POSTĘPOWANIEOgłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa zestawu gadżetów promocyjnych w ramach promocji projektu pn.: „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII. II POSTĘPOWANIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI

1.3.) Oddział zamawiającego: URZĄD MIASTA TOMASZÓW MAZOWIECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648310

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: POW 10/16

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 447242311

1.5.8.) Numer faksu: 447244359

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@tomaszow-maz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6b8ae2c9-08cf-11ed-9a86-f6f4c648a056

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa zestawu gadżetów promocyjnych w ramach promocji projektu pn.: „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII. II POSTĘPOWANIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b8ae2c9-08cf-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366276

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 na podstawie Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtenstein oraz Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską, podpisanym 20 grudnia 2017 r.:

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00291153/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WRIK.271.1.45.2022.ZP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 127256,93 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa zestawu gadżetów promocyjnych w ramach promocji projektu pn.: „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego w ramach Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 -2021.
W zakres zamówienia wchodzi następujący asortyment:

1) Koszulki typu T-shirt bawełniane 400 szt.
2) Zestaw narzędzi rowerowych – 300 szt.
3) Powerbank solarny – 200 szt.
4) EKO KREDKI – 1000 kpl
5) EKO USB - 300 szt.
6) Kijki trekkingowe+smart band – 300 kpl
7) EKO Ołówki – 1000 szt.
8) Parasolki – 500 szt.
9) Ledowe lampki rowerowe LED – 1000 kpl.
10) EKO torby – 300 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 18331000-8 - Koszulki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34432000-4 - Części i akcesoria do rowerów

31158000-8 - Ładowarki

37822100-7 - Kredki

30237132-3 - Interfejs USB

37411130-2 - Kijki narciarskie

30192130-1 - Ołówki

39295200-8 - Parasole

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 6

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 126425,55 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 178800,18 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 157351 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Agencja Reklamy EUREKA PLUS Barbara Fedorowicz, Ryszard Fedorowicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6881032752

7.3.3) Ulica: ul. 3-maja nr 11, lok. 10,

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.5) Kod pocztowy: 35-030

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 157351 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.