eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łososina Dolna › "Modernizacja drogi gminnej nr 292475K Witowice Dolne - Cisowiec w km 0+300,00 - 0+700,00 i 1+000,00 - 1+260,00"Ogłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Modernizacja drogi gminnej nr 292475K Witowice Dolne – Cisowiec w km 0+300,00 – 0+700,00 i 1+000,00 – 1+260,00”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁOSOSINA DOLNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892446

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 300

1.5.2.) Miejscowość: Łososina Dolna

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-314

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 184448002

1.5.8.) Numer faksu: (18) 541 21 40

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@lososina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lososina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja drogi gminnej nr 292475K Witowice Dolne – Cisowiec w km 0+300,00 – 0+700,00 i 1+000,00 – 1+260,00”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-372e8acd-3e56-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366194

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006770/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 „Modernizacja drogi gminnej nr 292475K Witowice Dolne – Cisowiec w km 0+300,00 – 0+700,00 i 1+000,00 – 1+260,00”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy MarketplanetOnePlace https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać darmowe konto na platformie MarketplanetOnePlace https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/
3. Wykonawca posiadający konto na platformie MarketplanetOnePlace https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/ ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu platformy Marketplanet OnePlace https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformie MarketplanetOnePlace https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania na swojej stronie internetowej www.lososina.pl oraz ID postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań na platformie MarketplanetOnePlace https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/ klikając wcześniej opcję „Strefa Wykonawcy” lub ze strony głównej z zakładki postępowania.
7. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania ofert):
7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem odpowiedniego wzoru formularza dostępnego na platformie Marketplanet OnePlace https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/
7.2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (ID postępowania).
7.3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy MarketplanetOnePlace https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/ jako załączniki.
7.4.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje na temat RODO znajdują się w rozdziale XXIV SWZ do niniejszego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IFS.271.50.2022.SA

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4. Zamierzenie budowlane polega na: rozbiórce części istniejącej zniszczonej podbudowy około 10-20 cm z kruszywa łamanego, stabilizacji istniejącego podłoża gruntowego cementem do grubości 30 cm, wykonaniu podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem C ¾, grubości 18 cm, wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu cementowego grubości 15 cm i szerokości 3 metrów, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm ze skropieniem emulsją asfaltową, wykonaniu przepustów fi 500, fi 1000, wykonaniu narzutu kamiennego typu ciężkiego, wykonaniu korytek betonowych na ławie betonowej oraz montażu barier N2W2.
4.1 Parametry techniczne drogi:
- klasa drogi :D
- kategoria ruchu: KR1,
- ilość pasów ruchu 1x2,
- nawierzchnia: betonowa,
- szerokość jezdni: 3,00 m,
- szerokość poboczy: od 0,5 m do 1,0 m,
- pochylenie poprzeczne jezdni: 2%.
4.2 Zakres prac rozbiórkowych obejmuje:
- częściową rozbiórkę, wzmocnieniu i uzupełnieniu warstw podbudowy i ułożeniu pakietu warstw betonowych,
- rozbiórkę elementów odwodnienia,
- usunięcie materiału pozyskanego z rozbiórki i oczyszczenia terenu.
4.3 Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- 15 cm w-wa ścieralna z betonu cementowego,
- warstwa poślizgowa – powierzchniowe utrwalenie,
- 18 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem C3/4
- 30 cm w-wa gruntu stabilizowanego cementem

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 39 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
• (Kc) Cena (wartość oferty brutto) - waga 60%
• (Krg) Okres gwarancji jakości – waga 40%
2. Sposób wyliczenia punktów oferty:
1. cena wg zasady im mniej tym lepiej
2. okres gwarancji wg zasady im więcej tym lepiej
3.Sposób oceny ofert:
3.1 Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (P) zostanie obliczona na podstawie wzoru:

P = PKc + PKrg
gdzie:
P - całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę,
PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena”
PKrg - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres gwarancji jakości”,

3.2 Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena” (PKc) zostanie obliczona wg następującej formuły:

PKc = Cn / Cb x 60
gdzie:
PKc- liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena”,
Cn - cena brutto najtańszej oferty (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych),
Cb - cena brutto oferty badanej.
3.3 Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres gwarancji jakości”(Krg) zostanie obliczona wg następującego schematu:

PKrg= (RG oceniana/ RGmax) x 40
gdzie:
PKrg- liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres gwarancji”,
RG oceniana - wielkość okresu gwarancji ocenianej oferty
RG max - wielkość najdłuższego okresu gwarancji spośród złożonych ofert wykonawców.

Podstawą oceny ofert w ramach kryterium „okres gwarancji” będzie wyrażony w miesiącach okres gwarancji jakości na roboty budowlane zadeklarowany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
UWAGA: w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu gwarancji dłuższego niż 84 m-ce, Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 84 m-ce natomiast w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu gwarancji krótszego niż 60 m-cy - Zamawiający ofertę odrzuci. Zamawiający nie dopuszcza różnych okresów gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3. Warunki udziału w postępowaniu:
Zgodnie z art. 57 pkt 2 oraz art. 112 ust. 2 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:
3.1. zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, który prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową by był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
3.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
3.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty:
• potwierdzające, że posiada odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia (polisa ubezpieczeniowa) o sumie gwarancyjnej min. 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych),
• potwierdzające określoną zdolność kredytową lub środki finansowe – potwierdzone informacją z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej , w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100).
3.4. zdolności technicznej lub zawodowej :
W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby:
• Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty minimum 2 roboty budowlane o wartości min. 500 tysięcy złotych każda w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi publicznej, oraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy,
• Wykonawca dysponuje lub dysponował będzie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń specjalności inżynieryjnej drogowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1. W celu potwierdzenia spełnianie przez Wykonawcę brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca na wezwania Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
a. polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnej min. 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100 ) wraz z dowodem wpłaty jeżeli taka adnotacja nie znajduje się na polisie,
b. zdolność kredytową lub środki finansowe – potwierdzone informacją z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, że Wykonawca w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100).
c. wykaz robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Wymóg powyższy jest spełniony gdy Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty minimum 2 roboty budowlane o wartości min. 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) każda w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi publicznej.
Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.
d. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie kierowania robotami budowlanymi w charakterze kierownika budowy wraz z informacją na temat jego kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez niego czynności. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdz. XV ust. 3 pkt 3.4 tiret 2, tzn. że Wykonawca dysponuje lub dysponował będzie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń specjalności inżynieryjnej drogowej.
Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.
e. Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art.108 ust.1 pkt.5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwalnie do dnia upływu terminu związania ofertą.
3. Przedłużenie terminu związania z ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeśli to nie jest możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
4.1. pieniądzu;
4.2. gwarancjach bankowych;
4.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
4.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 40 8818 00099001 0000 0039 0003 z podaniem tytułu: „Wadium –Nr zamówienia: IFS.271.50.2022. SA - „Modernizacja drogi gminnej nr 292475K Witowice Dolne – Cisowiec w km 0+300,00 – 0+700,00 i 1+000,00 – 1+260,00” do oferty należy załączyć potwierdzenie dokonania przelewu. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji należy załączyć do oferty przetargowej. Ponadto wadium składane w innych formach niż pieniądz musi mieć datę początkową ważności równą co najmniej ostatecznemu terminowi składania ofert, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
8. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
9. Zamawiający zwraca wadium w trybie i na warunkach określonych w art. 98 ustawy PZP.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust.6 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany dotyczące umowy zostały opisane w paragrafie 18 i 19 załącznika nr 6 do SWZ niniejszego postępowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

W przypadku skorzystania z możliwości negocjacji Zamawiający ogranicza do 3, liczbę Wykonawców, których zaprosi do negocjacji. Zamawiający zaprosi pierwszych trzech Wykonawców, którzy otrzymali kolejno trzy najwyższe liczby punktów w ramach kryteriów oceny ofert.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w rozdziale XXI niniejszej SWZ.

Rozdział XXI. PROWADZENIE PROCEDURY WRAZ Z NEGOCJACJAMI
1. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach:
1) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,
2) których oferty zostały odrzucone,- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.
2. Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem
3. Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi wykonawcami, zamawiający informuje o tym fakcie uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.
4. Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej:
1) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony
internetowej prowadzonego postępowania;
2) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być
sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.
5. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.
6. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
7. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.
8. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.