eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łososina Dolna › "Modernizacja drogi gminnej nr 292475K Witowice Dolne - Cisowiec w km 0+300,00 - 0+700,00 i 1+000,00 - 1+260,00"Ogłoszenie z dnia 2022-11-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Modernizacja drogi gminnej nr 292475K Witowice Dolne – Cisowiec w km 0+300,00 – 0+700,00 i 1+000,00 – 1+260,00”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁOSOSINA DOLNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892446

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 300

1.5.2.) Miejscowość: Łososina Dolna

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-314

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 184448002

1.5.8.) Numer faksu: (18) 541 21 40

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@lososina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lososina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja drogi gminnej nr 292475K Witowice Dolne – Cisowiec w km 0+300,00 – 0+700,00 i 1+000,00 – 1+260,00”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-372e8acd-3e56-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00439856

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006770/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 „Modernizacja drogi gminnej nr 292475K Witowice Dolne – Cisowiec w km 0+300,00 – 0+700,00 i 1+000,00 – 1+260,00”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366194/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IFS.271.50.2022.SA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4. Zamierzenie budowlane polega na: rozbiórce części istniejącej zniszczonej podbudowy około 10-20 cm z kruszywa łamanego, stabilizacji istniejącego podłoża gruntowego cementem do grubości 30 cm, wykonaniu podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem C ¾, grubości 18 cm, wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu cementowego grubości 15 cm i szerokości 3 metrów, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm ze skropieniem emulsją asfaltową, wykonaniu przepustów fi 500, fi 1000, wykonaniu narzutu kamiennego typu ciężkiego, wykonaniu korytek betonowych na ławie betonowej oraz montażu barier N2W2.
4.1 Parametry techniczne drogi:
- klasa drogi :D
- kategoria ruchu: KR1,
- ilość pasów ruchu 1x2,
- nawierzchnia: betonowa,
- szerokość jezdni: 3,00 m,
- szerokość poboczy: od 0,5 m do 1,0 m,
- pochylenie poprzeczne jezdni: 2%.
4.2 Zakres prac rozbiórkowych obejmuje:
- częściową rozbiórkę, wzmocnieniu i uzupełnieniu warstw podbudowy i ułożeniu pakietu warstw betonowych,
- rozbiórkę elementów odwodnienia,
- usunięcie materiału pozyskanego z rozbiórki i oczyszczenia terenu.
4.3 Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- 15 cm w-wa ścieralna z betonu cementowego,
- warstwa poślizgowa – powierzchniowe utrwalenie,
- 18 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem C3/4
- 30 cm w-wa gruntu stabilizowanego cementem

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1023442,82 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1023442,82 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1023442,82 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usługowo-Produkcyjny "KAM-BET" Kamieniarsko -Betoniarski Krzysztof Rolka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7341066802

7.3.3) Ulica: Bartkowa Posadowa b.n.

7.3.4) Miejscowość: Gródek nad Dunajcem

7.3.5) Kod pocztowy: 33-318

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1023442,82 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 39 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.