eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krak闚 › Ca這dobowa obs逝ga kot這wni, rezerwowej wymiennikowni, sieci i instalacji cieplnych, ciep豉 technologicznegoOg這szenie z dnia 2022-09-27


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
Ca這dobowa obs逝ga kot這wni, rezerwowej wymiennikowni, sieci i instalacji cieplnych, ciep豉 technologicznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw豉 II

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290073

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Pr康nicka 80

1.5.2.) Miejscowo嗆: Krak闚

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-202

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: ma這polskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Krak闚

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.szpitaljp2.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - samodzielny publiczny zak豉d opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Ca這dobowa obs逝ga kot這wni, rezerwowej wymiennikowni, sieci i instalacji cieplnych, ciep豉 technologicznego

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-a825e13c-3b3a-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00365939

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-09-27

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00065657/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.25 Ca這dobowa obs逝ga kot這wni, rezerwowej wymiennikowni, sieci i instalacji cieplnych, ciep豉 technologicznego

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Oferta powinna by:a) sporz康zona na podstawie za陰cznik闚 SWZ w j瞛yku polskim.b) z這穎na w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za po鈔ednictwem Platformy Zakupowej Zamawiaj帷ego. Wykonawca jest zobligowany do z這瞠nia ofert, o鈍iadcze, informacji oraz dokument闚 w spos鏏 zgodny z Rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie, 1.
Post瘼owanie prowadzone jest w j瞛yku polskim w formie elektronicznej za po鈔ednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako
„Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl 2. Komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami, w tym wszelkie o鈍iadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane s w formie elektronicznej za po鈔ednictwem Platformy i formularza „wy郵ij wiadomo嗆”. Za dat przekazania (wp造wu) o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz informacji przyjmuje si dat ich przes豉nia za po鈔ednictwem platformy poprzez klikni璚ie przycisku „wy郵ij wiadomo嗆” po kt鏎ych pojawi si komunikat, 瞠 wiadomo嗆 zosta豉 wys豉na do Zamawiaj帷ego. 3. Zamawiaj帷y z Wykonawcami b璠zie przekazywa informacje w formie elektronicznej za po鈔ednictwem Platformy. Informacje dotycz帷e odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu sk豉dania i otwarcia ofert zamawiaj帷y b璠zie zamieszcza na platformie. Korespondencja, kt鏎ej zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca b璠zie przekazywana w formie elektronicznej za po鈔ednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.4. Niezb璠ne wymagania sprz皻owo - aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na Platformie Zakupowej, tj.:a) sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC, o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z system闚 operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.c) zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d) w陰czona obs逝ga JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf.5. Zalecane formaty przesy豉nych danych, tj. plik闚 o wielko軼i do 75 MB. - Zalecany format: pdf.
Zamawiaj帷y dopuszcza r闚nie inne powszechnie stosowane formaty takie jak na przyk豉d: doc, docx, xls, jpg, zip, 7Z.6. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:a) dokumenty w formacie pdf zaleca si podpisywa formatem PAdES;b) dopuszcza si podpisanie dokument闚 w formacie innym ni .pdf, wtedy zaleca si u篡 formatu XAdES.7. Zamawiaj帷y informuje, 瞠 instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotycz帷e w szczeg鏊no軼i logowania, pobrania dokumentacji, sk豉dania wniosk闚 o wyja郾ienie tre軼i swz, sk豉dania ofert oraz innych czynno軼i podejmowanych w niniejszym post瘼owaniu przy u篡ciu Platformy Zakupowej znajduj si w zak豉dce „Instrukcje dla Wykonawc闚" na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Ofert wraz z wymaganymi dokumentami nale篡 zamie軼i na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Po wype軟ieniu Formularza sk豉dania oferty i za豉dowaniu wszystkich wymaganych za陰cznik闚 nale篡 klikn望 przycisk „Przejd do podsumowania”. W procesie sk豉dania oferty za po鈔ednictwem platformy Wykonawca mo瞠 z這篡 podpis w nast瘼uj帷y spos鏏: - bezpo鈔ednio na dokumencie przes豉nym do Platformy lub/i - dla ca貫go pakietu dokument闚 w kroku 2 Formularza sk豉dania oferty (po klikni璚iu w przycisk „Przejd do podsumowania”).

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): informacje zawarto w punkcie 40 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): informacje zawarto w punkcie 40 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZ.271.82.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.5.) Warto嗆 zam闚ienia: 646845,53 PLN

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Ca這dobowa obs逝ga kot這wni, rezerwowej wymiennikowni, sieci i instalacji cieplnych, ciep豉 technologicznego zgodnie z za陰cznikiem nr 3 do SWZ

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 50531100-7 - Us逝gi wzakresie napraw ikonserwacji kot堯w grzewczych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50500000-0 - Us逝gi wzakresie napraw ikonserwacji pomp, zawor闚, zawor闚 odcinaj帷ych, pojemnik闚 metalowych imaszyn

50531200-8 - Us逝gi wzakresie konserwacji aparatury gazowej

50721000-5 - Obs逝ga instalacji grzewczych

50720000-8 - Us逝gi wzakresie napraw ikonserwacji centralnego ogrzewania

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 6 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na usuni皻e usterki

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy:
I. spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚. W tym zakresie Wykonawca musi wykaza, 瞠:
a) posiada certyfikat uprawniaj帷y do instalowania, konserwacji lub serwisowania urz康ze ch這dniczych i pomp ciep豉, o kt鏎ym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubo瘸j帷ych warstw ozonow oraz o niekt鏎ych fluorowanych gazach cieplarnianych lub inny dokument r闚nowa積y


II. spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e zdolno軼i technicznej lub zawodowej. W tym zakresie Wykonawca musi wykaza, 瞠:
A. Wykona, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a je郵i okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie:
minimum jedno zam闚ienie rodzajowo odpowiadaj帷e przedmiotowi zam闚ienia obejmuj帷e swoim zakresem przynajmniej: ca這dobow obs逝g kot這wni pary technologicznej, obs逝g sieci i instalacji c.o. i c.w.u., obs逝g eksploatacyjn wymiennikowni wytwarzaj帷ej c.w.u., o warto軼i 500 000,00 z brutto (warto嗆 jednego zam闚ienia to warto嗆 jednej umowy)

- Je瞠li umowa obejmuje opr鏂z element闚 opisanych powy瞠j inne czynno軼i Wykonawca dla wykazania warunk闚 zobowi您any jest do podania warto軼i us逝g wymienionych powy瞠j.

B. Najp騧niej w chwili rozpocz璚ia realizacji zam闚ienia b璠zie dysponowa nast瘼uj帷ymi skierowanymi do realizacji zam闚ienia osobami:
Na ka盥ej zmianie przynajmniej dwoma pracownikami posiadaj帷ymi kwalifikacje i uprawnienia do eksploatacji i dozoru kot這wni parowej o mocy powy瞠j 50 kW, rezerwowej wymiennikowni, sieci i instalacji cieplnych, ciep豉 technologicznego zgodnie z aktualnie obowi您uj帷ymi przepisami prawa

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiaj帷y nie wymaga z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Zamawiaj帷y wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, aktualnych na dzie ich z這瞠nia:
1) Na potwierdzenie spe軟iania warunku, o kt鏎ym mowa w punkcie 5.4.I.a niniejszego og這szenia Wykonawca z這篡:
a) certyfikat uprawniaj帷y do instalowania, konserwacji lub serwisowania urz康ze ch這dniczych i pomp ciep豉, o kt鏎ym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubo瘸j帷ych warstw ozonow oraz o niekt鏎ych fluorowanych gazach cieplarnianych lub inny dokument r闚nowa積y
2) Na potwierdzenie spe軟ienia warunku o kt鏎ym mowa w punkcie 5.4.II.A niniejszego og這szenia, Wykonawca z這篡 wykaz us逝g wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y wg za陰cznika 6 SWZ.
3) Na potwierdzenie spe軟iania warunku, o kt鏎ym mowa w punkcie 5.4.II.B niniejszego og這szenia Wykonawca z這篡: Wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami wg za陰cznika nr 7 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Zamawiaj帷y nie wymaga przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Zamawiaj帷y 膨da wraz z ofert o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w punkcie 5.5 niniejszego og這szenia. W wypadku, gdy wykonawca w celu potwierdzenia spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, polega na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot闚 na podstawie art. 118 ustawy PZP dodatkowo zamieszcza informacje o podmiotach w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Dodatkowo do陰cza o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby w zakresie niepodlegania wykluczeniu z post瘼owania oraz spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu sk豉dane na podstawie art 125 ust. 5 ustawy PZP oraz do陰cza zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

Zamawiaj帷y wymaga wniesienia wadium w wysoko軼i 7000,00 z (s這wnie: siedem tysi璚y z這tych zero groszy)

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

A. W wypadkach, o kt鏎ych mowa w art. 117 ust. 2 oraz 3 ustawy PZP, nale篡 wraz z ofert do陰czy o鈍iadczenie Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, sk豉dane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP.
B. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia.
W powy窺zym przypadku wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Przepisy dotycz帷e wykonawcy stosuje si odpowiednio do wykonawc闚, kt鏎zy wsp鏊nie ubiegaj si o udzielenie zam闚ienia. Je瞠li oferta wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, zostanie wybrana, zamawiaj帷y mo瞠 膨da przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego kopii umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych wykonawc闚.
W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚, o鈍iadczenie o kt鏎ym mowa w pkt 5.5 niniejszego og這szenia sk豉da ka盥y z wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz

spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-10-05 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 09:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-11-03

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.