eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Daleszyce › "Przebudowa drogi gminnej nr 319005T w msc. Słopiec, Gmina Daleszyce"Ogłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa drogi gminnej nr 319005T w msc. Słopiec, Gmina Daleszyce”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Daleszyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Staszica

1.5.2.) Miejscowość: Daleszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-021

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@daleszyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.daleszyce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa drogi gminnej nr 319005T w msc. Słopiec, Gmina Daleszyce”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f6b01282-1eed-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00365618

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015041/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.20 Przebudowa drogi gminnej nr 319005T w msc. Słopiec

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00310877/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIN.ZP.271.25.2022.MD

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1426337,67 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej nr 319005T w miejscowości Słopiec na terenie Gminy Daleszyce.
Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W zakres inwestycji wchodzi w szczególności:
− przebudowa drogi gminnej 319005T w msc. Słopiec na odcinku 820mb;
− budowa chodnika;
− wykonanie poszerzenia jezdni do 5,5mb;
− wykonanie zjazdów z kostki betonowej oraz dostosowanie wysokościowe istniejących zjazdów;
− wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu + odnowienie oznakowania poziomego na całej długości drogi gminnej nr 319005T tj. 2szt. linii P-12; P-10; P-14;
− wykonanie odwodnienia drogi w postaci studni chłonnych i wpustów ulicznych;
− frezowanie profilujące
− ułożenie geosiatki na połączeniu istniejącej i nowej jezdni
− regulacja zaworów wodociągowych
− regulacja studzienek
− wymiana i przebudowa hydrantów
− humusowanie terenu pasa drogowego wraz obsianiem
− przebudowa węzła wodociągowego
− wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki

Parametry drogi:
− kategoria ruchu: KR 1
− klasa dróg publicznych: droga gminna, kl. D – dojazdowa
− prędkość projektowa: 30 km/h
− obciążenie: 115 kN/oś
− szerokość pasa ruchu: 2,75m z miejscowym zwężeniem do 2,5m
− przekrój drogi: 1x2
− szerokość jezdni: 5,5m z miejscowym zwężeniem do 5,0m
− spadek poprzeczny jezdni: 2%
− szerokość chodnika: 1,50m
− spadek poprzeczny chodnika: jednostronny 2% w stronę jezdni
− szerokość pobocza: 0,75m
− spadek poprzeczny pobocza: 8%

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 255 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego też stosownie do zapisów art. 255 pkt. 3 ustawy postępowanie unieważniono.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.