eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno › Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynku Sądu Rejonowego w Krośnie, ul. Wolności 3 w Krośnie.Ogłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynku Sądu Rejonowego w Krośnie, ul. Wolności 3 w Krośnie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Krośnie

1.3.) Oddział zamawiającego: część 15-sądy powszechne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000324346

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Henryka Sienkiewicza

1.5.2.) Miejscowość: Krosno

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@krosno.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynku Sądu Rejonowego w Krośnie, ul. Wolności 3 w Krośnie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d4f8ff1-3dbf-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00365164

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00314155/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa paliwa gazowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2d4f8ff1-3dbf-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2d4f8ff1-3dbf-11ed-8832-4e4740e186ac

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

4. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-2d4f8ff1-3dbf-11ed-8832-4e4740e186ac
……………………………………………………………………………………………………………….

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
8. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
9. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
11. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym4, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na Wykonawcy przystępującym do niniejszej procedury ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego spoczywają obowiązki wynikające z przepisów Rozporządzenia 2016/679, a w szczególności obowiązki informacyjne określone w art. 13 i art. 14. Wykonawca winien je wypełnić wobec osób, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, a następnie, w ramach składanej oferty przekazuje je Zamawiającemu. Wykonawca wypełniając ww. obowiązki informacyjne winien jest przy tym uwzględnić, że Zamawiający będąc zobowiązany przepisami ustawy Pzp, w szczególności zasadą jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, będzie ujawniał dane osobowe przekazane w ofercie - poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie Pzp - każdemu zainteresowanemu zgodnie z przepisami określającymi zasady udostępniania protokołu postępowania.
Zamawiający, w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 2016/679, w stosunku do osób fizycznych, od których w niniejszym postępowaniu dane mogą być zbierane bezpośrednio, informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Krośnie, ul. Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@krosno.sr.gov.pl lub korespondencyjnie na adres Sądu.
3. dane zbierane są wyłącznie w celu oraz w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, - podstawa prawna w przepisach Rozporządzenia 2016/679: art. 6 ust. 1 lit. c;
4. odmowa podania danych osobowych w zakresie żądanym przez Zamawiającego może skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy;
5. dane zgromadzone w postępowaniu są jawne - co oznacza, że administrator ma prawny obowiązek udostępnić je każdemu, kto w trybie 74 ust. 1 ustawy Pzp zwróci się z wnioskiem do administratora o udostępnienie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, albo w trybie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 902) zwróci się z wnioskiem do administratora o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
6. administrator może ujawniać dane osobowe zgromadzone w postępowaniu odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi, które w imieniu administratora mogą przetwarzać te dane na podstawie zawartych z administratorem umów, w celu realizacji usług objętych tymi umowami.
7. dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podlega przepisom ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.), dlatego po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane będą przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z przepisami w/w ustawy, - podstawa prawna w przepisach Rozporządzenia 2016/679: art. 6 ust. 1 lit. c;
8. osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
− dostępu do treści danych osobowych na podstawie art. 15 Rozporządzenia 2016/679;
− żądania sprostowania treści danych, które są nieprawidłowe, lub ich uzupełnienia na podstawie art. 16 Rozporządzenia 2016/679;
− żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 Rozporządzenia 2016/679;
− do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa, gdy uzna, że administrator przetwarzając jej dane osobowe narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ponadto Zamawiający informuje, że prawa osób, których dane przetwarzane są w związku z postępowaniem, na mocy przepisów ustawy Pzp są ograniczone:
− prawo dostępu - w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku wymagałoby od Zamawiającego niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby podania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 75);
− prawo sprostowania treści danych lub ich uzupełnienia - skorzystanie z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp (art. 19 ust. 3) oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników (art. 76);
− prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych - do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to uprawnienie nie może być zrealizowane (art. 19 ust. 3).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: F-241-1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynku Sądu Rejonowego w Krośnie, ul. Wolności 3 w Krośnie.

Dostarczanie gazu ma się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowy kompleksowej) i być wykonywana na warunkach, określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.), Kodeksu cywilnego oraz przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie.
Standardy jakościowe gazu zgodnie z Rozdziałem 8 „Parametry jakościowe paliw gazowych, standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz sposób załatwiania reklamacji” rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1158 z późn. zm.)
Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD), niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. Wykonawca powinien posiadać aktualną umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD), działająca na terenie Zamawiającego i umożliwiającą sprzedaż paliwa gazowego do punktów poboru.

Obecnie sprzedaż realizowana jest w oparciu o umowy kompleksowe z PGNIG Obrót Detaliczny
sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa. Aktualna umowa zawarta jest na czas określony do 31 grudnia 2022r.
Sąd Rejonowy w Krośnie jest zwolniony od akcyzy na wyroby gazowe (zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym).
Gaz ma być dostarczany do punktu zdawczo-odbiorczego, którym jest zespół urządzeń gazowych, służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącej własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu. Zespół urządzeń gazowych składa się z gazomierza i rejestratora szczytów
godzinowych.

Paliwo u odbiorcy zużywane będzie przez kocioł grzewczy .
Odbiorca zakwalifikowany jest przez właściwy dla niego system dystrybucyjny (OSD) do grupy taryfowej W -5.1_TA.
Obecnym OSD jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Nr punktu poboru gazu (PPG): 8018590365500019329388
Zamówienie ilości paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach.
Ciśnienie gazu nie mniej niż 1,6 kPa
Do obliczeń przyjęto wskaźnik 11,200 kWh/m3 średnioroczny współczynnik konwersji.
Prognoza zużycia gazu w 2023 r.
[m3] - [kWh]
23 000 - 257 600

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria: cena (waga 100%)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Wykonawca musi posiadać ważną koncesję w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający będzie wzywał wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania.

1) Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o aktualności informacji złożonych w oświadczeniu wg załącznika nr 6 do swz.
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający będzie wzywał wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
W związku z tym, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:

Koncesję w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
− wypełniony formularz oferty, wg załącznika nr 1 do swz;
− formularz cenowy – załącznik nr 8 do swz;
− oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg załącznika nr 2 do swz;
− Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy (jeżeli dotyczy tj. jeśli ww. reprezentacja nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru);
o W przypadku oferty wspólnej, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
− Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, wg załącznika nr 3 do swz (jeżeli dotyczy).
− Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, wg załącznika nr 4 do swz (jeżeli dotyczy);
− Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, wg załącznika nr 5 do swz (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne warunki zmian umowy zostały określone we wzorze umowy będącym częścią dokumentacji postępowania

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Uzupełnienie informacji "Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej".
12. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

13. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

15. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

16. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zampub@krosno.sr.gov.pl (nie dotyczy składania ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.