eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa mikroskopu metalograficznego odwróconego w ramach projektu "Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie"Ogłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa mikroskopu metalograficznego odwróconego w ramach projektu
„Multidyscyplinarne Centrum Badawcze
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001956

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dewajtis 5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-815

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@uksw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/uksw

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/uksw

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mikroskopu metalograficznego odwróconego w ramach projektu
„Multidyscyplinarne Centrum Badawcze
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9f6ce126-1d2d-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00365159

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach: osi priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” działanie 1.1 Działalność badawczorozwojowa jednostek naukowych RPO woj. mazowieckiego na lata 2014–2020. Umowa o dof. nr RPMA.01

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305436/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP.371.43.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 79642,09 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu metalograficznego odwróconego na potrzeby Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego UKSW w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 1 w Dziekanowie Leśnym.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określono w Załączniku nr 3 do SWZ
3. Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie dostarczone w ramach umowy były fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2021 r. lub 2022 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38636000-2 - Specjalistyczne przyrządy optyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 66543,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 66543,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 66543,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Optotom Tomasz Sykuła

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6581099456

7.3.3) Ulica: Głębocka 54c/30

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-287

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 66543,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.