eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bia造stok › Sukcesywne dostawy oleju opa這wego do kot這wni w O鈔odku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie, ul. Supra郵ska 21 w okresie grzewczym 2022/2023Og這szenie z dnia 2022-09-27


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy oleju opa這wego do kot這wni w O鈔odku Szkolenia
i Wychowania OHP w Wasilkowie, ul. Supra郵ska 21 w okresie grzewczym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Podlaska Wojew鏚zka Komenda OHP w Bia造mstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001036678

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Trawiasta 20 B

1.5.2.) Miejscowo嗆: Bia造stok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-161

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Bia這stocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: podlaska@ohp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://podlaska-bip.ohp.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - inna pa雟twowa jednostka organizacyjna nieposiadaj帷a osobowo軼i prawnej

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

Instytucja rynku pracy realizujaca zadania okre郵one w ustawie o Instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy oleju opa這wego do kot這wni w O鈔odku Szkolenia
i Wychowania OHP w Wasilkowie, ul. Supra郵ska 21 w okresie grzewczym 2022/2023

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-54714f60-3b14-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00365007

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-09-27

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00083340/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Sukcesywne dostawy oleju opa這wego do kot這wni w O鈔odku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie, ul. Supra郵ska 21 w okresie grzewczym 2022/2023

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-54714f60-3b14-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Niniejsze informacje dostepne s w cz窷ci VII Specyfikacji Warunk闚 Zam闚ienia (SWZ) przedmiotowego zam闚ienia. Zamawiaj帷y informuje, 瞠 sk豉danie oferty odbywa si przez Platform e-zam闚ienia – og鏊nodost瘼ne, bezp豉tne i intuicyjne narz璠zie do zapewnienia elektronicznej komunikacji w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, adres strony: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Niniejsze informacje dostepne s w cz窷ci VII Specyfikacji Warunk闚 Zam闚ienia (SWZ) przedmiotowego zam闚ienia. Szczeg鏊owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z Platformy E-zam闚ienia okre郵a Regulamin Platformy E-zam闚ienia, dost瘼ny na stronie https://ezamowienia.gov.pl/

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Niniejsze informacje dostepne s w cz窷ci XVIII Specyfikacji Warunk闚 Zam闚ienia (SWZ) przedmiotowego zam闚ienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZOA.271.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Sukcesywne dostawy oleju opa這wego do kot這wni w O鈔odku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie, ul. Supra郵ska 21 w okresie grzewczym 2022/2023. Szacunkowe zapotrzebowanie Zamawiaj帷ego wynosi 30.000 litr闚. Zam闚ienie b璠zie realizowane sukcesywnie wed逝g bie膨cych potrzeb Zamawiaj帷ego z zastrze瞠niem, 瞠 w przypadku wyst徙ienia 豉godnych warunk闚 atmosferycznych Zamawiaj帷y zam闚i nie mniej ni 20.000 litr闚. Oferowany olej opa這wy musi spe軟ia wymagania okre郵one Polsk Norm PN-C-96024 dla gatunku L-1, co powinno by odzwierciedlone w formie certyfikatu (鈍iadectwa) jako軼i dostarczanego
z ka盥 parti dostawy.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy zgodnie z art. 57 ustawy spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:
1.1. Posiadania kompetencji i uprawnie do prowadzenia dzia豉lno軼i zawodowej w zakresie przedmiotowego zam闚ienia.
Wykonawca spe軟i ten warunek je郵i wyka瞠, 瞠 posiada odpowiednie uprawnienia do obrotu paliwami p造nnymi – aktualnie obowi您uj帷 koncesj na obr鏒 paliwami ciek造mi obj皻ymi niniejszym przedmiotem zam闚ieniem wydan przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki.
Wykonawca potwierdza spe軟ienie tego warunku poprzez z這瞠nie o鈍iadczenia – Za陰cznik nr 2 do SWZ.
1.2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie.
1.3. Zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunk闚 ich wprowadzenia zosta opisany w Rozdziale XVI Istotne postanowienia umowy Specyfikacji Warunk闚 Zam闚ienia (SWZ) oraz w za陰czniku nr 4 doSWZ Projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-10-07 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie na postawie art. 7 ust. 1. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp. szeg鏊y opisane s w rozdziale V pkt 7 Specyfikacji Warunk闚 zam闚ienia.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.