eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeziny › Modernizacja systemu grzewczego w budynku biurowo-usługowym położonym w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 wraz z pracami towarzyszącymi - w formule "zaprojektuj i wybuduj"Ogłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja systemu grzewczego w budynku biurowo-usługowym położonym w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 wraz z pracami towarzyszącymi – w formule „zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W BRZEZINACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472260563

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Anny 57

1.5.2.) Miejscowość: Brzeziny

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-060

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ekretariat@tbsbrzeziny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://tbsbrzeziny.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Towarzystwo Budownictwa Społęcznego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja systemu grzewczego w budynku biurowo-usługowym położonym w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 wraz z pracami towarzyszącymi – w formule „zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-57fdd8df-3e21-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364743

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 12.12. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ (lub równoważny) lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje,
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
- włączona obsługa JavaScript,
- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.
- Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
- oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna
Na podstawie art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego RODO) Zamawiający udziela następujących informacji:

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o.

Inspektor danych osobowych
Kontakt do ADO, email: sekretariat@tbsbrzeziny.pl

Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz realizacji praw i obowiązków z niej wynikających jak również w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym w szczególności z przepisów prawa podatkowego, przepisów regulujących zasady rachunkowości.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art.6 ust.1 pkt b RODO, art.6 ust.1 pkt c RODO

Okres przechowywania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez okres realizacji umowy i przez okres realizacji obowiązków lub uprawnień wynikających z tej umowy w tym obowiązków wynikających z gwarancji, rękojmi oraz po jej zakończeniu wynikający z przepisów prawa w tym przepisów podatkowych rachunkowych oraz przepisów o narodowym zasobie archiwalnym

Prawa
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do ich prostowania (art.16 RODO), uzupełnienia (art.16 RODO), prawo do ograniczenia ich przetwarzania jednakże z wyłączeniem przypadków wskazanych w art.18 ust.2 RODO w tym prawo to nie będzie przysługiwało w takim zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do dochodzenia ewentualnych roszczeń.
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych ( ze względu na brak przesłanek określonych w art.20 RODO), prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (gdyż podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 pkt b i c), a prawo usunięcia danych osobowych jest ograniczone tylko do tych danych które nie są konieczne do realizacji celów wskazanych w art. 17 ust. 3 pkt c, d i e RODO, tj. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz do celów archiwalnych.

Ponadto w szczególnych przypadkach prawa te mogą być ograniczone, ze względu np. na wymogi prawne, m.in. zawarte w prawie podatkowym lub w zasadach rachunkowości. Więcej informacji na temat przysługujących praw zawarto w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00 -193 warszawa, tel. 22 531 03 00, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
W przypadku nie podania danych osobowych – nie będzie możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Odbiorcy danych:
Pana Pani dane osobowe są udostępniane:
Upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym przy wykonaniu umowy, podmiotom świadczące dodatkowe usługi dla Instancji – audytorzy podatkowi, biegli rewidenci badający sprawozdanie finansowe,
podmiotom wspierającym usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną,
organom publicznym – na ich żądanie

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Przekaz dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
Pana / Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
Nie dotyczy./Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZM.3279.2022.BK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót w ramach realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja systemu grzewczego w budynku biurowo-usługowym położonym w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 wraz z pracami towarzyszącymi – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podstawie 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, do wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego w terminie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 22.1. Zamawiający oceni oferty kierując się następującymi kryteriami:
1) cena - 60 %
2) gwarancja i rękojmia – 40 %
22.2. Zamawiający dokona oceny ofert kierując się następującymi założeniami:
Cena oferty będzie wynikała z „Ceny brutto oferty”, zapisanej w pkt 4. Formularza ofertowego. Ze wszystkich wartości Ci złożonych ofert, Zamawiający przyjmie wartość najmniejszą, jako C minimum. Cena „C” będzie oceniana wg skali punktowej. Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów w tym kryterium to 60. Punktacja za cenę oferty ustalona jest w sposób następujący:


C min.
C = --------------------------------------- x 100 x 60 %
Ci

gdzie: C i - cena badanej oferty (z Formularza ofertowego)

22.3. Gwarancja „G” będzie oceniana wg skali punktowej, z uwzględnieniem wagi procentowej tego kryterium. Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów w tym kryterium to 40, przy czym osobno oceniany będzie proponowany okres gwarancji i rękojmi na: roboty ogólnobudowlano - instalacyjne (maksymalnie 20 pkt.), na urządzenia – waga i itp. (maksymalnie 20 pkt.) Ilość punktów przyznana będzie badanej ofercie na podstawie oferowanego wydłużenia minimalnego (wymaganego przez Zamawiającego) okresu gwarancji. Oferowany okres gwarancji należy podać w pełnych latach.
Punktacja za kryterium „Gwarancja” ustalona jest w następujący sposób:

G = G1 + G2
- gdzie:

22.3.1. gwarancja i rękojmia na roboty ogólnobudowlano - instalacyjne i zagospodarowanie terenu - G1:
- minimalny okres gwarancji 5 lat = 0 pkt.
- wydłużenie okresu gwarancji o 1 rok = 10 pkt.
- wydłużenie okresu gwarancji o 2 lata = 20 pkt.

W przypadku podania okresu krótszego niż 5 lat oferta zostanie odrzucona.
W przypadku podania okresu dłuższego niż 7 lat oferta otrzyma ilość punktów jak za okres o długości 7 lat.
W przypadku niepodania oferowanego okresu gwarancji w pkt. 6 Formularzu oferty, Zamawiający uzna to za brak wydłużenia okresu gwarancji i przyzna 0 pkt.

22.3.2. gwarancja i rękojmia na zamontowane urządzenia – G2:
- minimalny okres gwarancji 5 lat = 0 pkt.
- wydłużenie okresu gwarancji o 1 rok = 10 pkt.
- wydłużenie okresu gwarancji o 2 lata = 20 pkt.

W przypadku podania okresu krótszego niż 5 lat oferta zostanie odrzucona.
W przypadku podania okresu dłuższego niż 7 lat oferta otrzyma ilość punktów jak za okres o długości 7 lat.
W przypadku nie podania oferowanego okresu gwarancji w pkt. 6 Formularzu oferty, Zamawiający uzna to za brak wydłużenia okresu gwarancji i przyzna 0 pkt.

Uwaga 1: w przypadku prac wykonywanych przez podwykonawców oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i dostawy nie powinien być krótszy niż okres gwarancji oferowany w odniesieniu do danego zakresu prac przez podwykonawcę.

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta posiadająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz gwarancji i rękojmi.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
8.1.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 112 ust. 2 Ustawy dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.
b) uprawień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
c.1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000 PLN,
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
d.1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli:
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowalne i prawidłowo ukończył, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, remoncie lub modernizacji kotłowni o mocy min. 50 kW (obejmującą wymianę lub montaż kotła c.o. na paliwo gazowe z wykonanie niezbędnej instalacji) z podaniem ich rodzaju, wartości, daty wykonania, miejsca i podmiotu, na rzecz którego roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Informacje należy podać w załączniku nr 6a do SWZ.
UWAGA:
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówienia Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówienia Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych z innymi wykonawcami, roboty budowlane o których mowa powyżej, dotyczą robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

d.2) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej i kierowania robotami, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
d.2.1) dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej:
d.2.1.1) osobę, która będzie pełnić obowiązki projektanta a która sporządziła w okresie ostatnich 5 lat co najmniej dwie dokumentacje projektowo-kosztorysowe w zakresie budowy, rozbudowy, remontu lub modernizacji kotłowni o mocy min. 50 kW (obejmującą wymianę lub montaż kotła c.o. na paliwo gazowe z wykonanie niezbędnej instalacji) i posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

lub równoważnych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Informacje należy podać w załączniku nr 6b do SIWZ.
Uwaga!
Projektant musi posiadać uprawnienia budowlane zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w at. 12 ust. 1 ustawy, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowiącą przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1646).
d.2.2) dla robót budowanych:
co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą doświadczenie polegające na pełnieniu w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert funkcji kierownika budowy na co najmniej 2 budowach (łącznie przez okres minimum 2 m-cy), których zakres obejmował roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, remoncie lub modernizacji kotłowni o mocy min. 50 kW (obejmującą wymianę lub montaż kotła c.o. na paliwo gazowe z wykonanie niezbędnej instalacji) oraz która posiada uprawnienia do kierowania robotami instalacyjnymi bez ograniczeń lub równoważnymi,
- lub posiadają inne tożsame uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo też posiadają zdobyte w innych państwach równoważne kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1646),
- wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Informacje należy podać w załączniku nr 6c do SWZ.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji osób określonych w pkt d.2.1) – d.2.2) SWZ.
8.2. W przypadku wykazywania spełnienia warunków przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli spełni go jeden z Wykonawców.
8.3. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówienia Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówienia Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
8.4. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowywania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 z póź.zm.). Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do projektowania i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
8.5. Zamawiający wymaga stałej obecności kierownika budowy na budowie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
8.6. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 9.2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
f) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertą, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ).
g) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeżeli dane zawarte w Odpisie lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej załączonym wraz z ofertą pozostają aktualne, zamawiający dopuszcza złożenie stosownego oświadczenia).
Pozostałe postanowienia w tym zakresie określa pkt 9 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyny niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Informacje należy podać w załączniku nr 6a do SWZ.
Wskazane w wykazie roboty budowlane winne spełniać warunki określone w pkt. 8.1 SWZ.
Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych z innymi wykonawcami wykaz o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) wykazu, z którego wynika, że osoba pełniąca obowiązki projektanta, sporządziła w okresie ostatnich 5 lat co najmniej dwie dokumentacje projektowo-kosztorysowe w zakresie budowy, rozbudowy, remontu lub modernizacji kotłowni o mocy min. 50 kW (obejmującą wymianę lub montaż kotła c.o. na paliwo gazowe z wykonanie niezbędnej instalacji) i posiada uprawnienia określone w przepisami prawa budowlanego do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia lub równoważnych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Informacje należy podać w załączniku nr 6b do SIWZ.
d) wykazu, z którego wynikać będzie, że osoba pełniąca funkcję , co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą doświadczenie polegające na pełnieniu w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert funkcji kierownika budowy na co najmniej 2 budowach (łącznie przez okres minimum 2 m-cy), których zakres obejmował roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, remoncie lub modernizacji kotłowni o mocy min. 50 kW (obejmującą wymianę lub montaż kotła c.o. na paliwo gazowe z wykonanie niezbędnej instalacji) oraz która posiada uprawnienia do kierowania robotami instalacyjnymi bez ograniczeń lub równoważnymi a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Informacje należy podać w załączniku nr 6c do SWZ.
e) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia sumę gwarancyjną nie mniejsza niż 100.000 PLN.
Pozostałe postanowienia w tym zakresie określa pkt 9 SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - określa pkt 10 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określa paragraf 21 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: 18.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/ na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

7.3. Zamawiający, na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) zwanej dalej „ustawą o szczególnych rozwiązaniach” wykluczy z postępowania:
1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, ze zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.