eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawoja › Infrastruktura drogowa remontu mostu w oddz. 72, O.O. Cyl - oddz. 72a/73c/72d

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Infrastruktura drogowa remontu mostu w oddz. 72, O.O. Cyl – oddz. 72a/73c/72d

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W ZAWOI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 122462192

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1403

1.5.2.) Miejscowość: Zawoja

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-222

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 507784217

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: park@bgpn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bgpn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ochrona przyrody

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Infrastruktura drogowa remontu mostu w oddz. 72, O.O. Cyl – oddz. 72a/73c/72d

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a347fdd8-3d77-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364718

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017703/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Infrastruktura drogowa remont mostu na Markowej na działce ewidencyjnej nr 24317/4 Zawoja, O.O. Cyl: oddz. 72a/72c/72d.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a347fdd8-3d77-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
2. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
5. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@bgpn.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Babiogórski Parku Narodowego z siedzibą w
Zawoi, 34- 222 Zawoja 1403, NIP: 552-171-36-27, Regon 122462192;
II. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Babiogórskim Parku
Narodowego z siedzibą w Zawoi, kontakt: iodo@bgpn.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora z dopiskiem „Inspektor ODO”;
III. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
− art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza;;
− art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze wynikających z celów związanych z:
− - postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie robót
budowlanych, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,
dalej „ustawa Pzp”;
− prowadzeniem dokumentacji finansowej i księgowej, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z póź. zm.), ustawą z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931, z póź. zm.) oraz
ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 217, z póź. zm.);
− wykonaniem prac budowlanych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tj. z Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z póź. zm.);
− przechowywaniem i archiwizowaniem dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164.).
− Ewentualnie, na podstawie:
− art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, ewentualne dochodzenia praw
lub roszczeń związanymi z zawartą umową na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów.
IV. Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz osoby, w tym
Inspektor Nadzoru, lub podmioty, którym zostanie przekazana dokumentacja budowlana na
podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane. Dane osobowe pozyskane w związku z

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zawartą umową mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym świadczącym dla
administratora usługi teleinformatyczne, finansowo-księgowe, prawe oraz pocztowe.
Dane osobowe pozyskane w związku z umową zawartą z Wykonawcą mogą być powierzone do
dalszego przetwarzania Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz innym jednostkom
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP), w tym Zakładowi Informatyki
Lasów Państwowych. Dane te będą przekazane w celu weryfikacji i kontroli wykorzystanych
środków pozyskanych z Funduszu Leśnego, w ramach realizacji umowy o dofinansowanie
działań zawartej pomiędzy Babiogórskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Zawoi a Dyrekcją
Generalną Lasów Państwowych. Jednostki PGL LP mogą udostępnić dane osobowe do
dalszego przetwarzania: innym podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu PGL LP
świadczącym usługi teleinformatyczne lub księgowe; gdy taki obowiązek wynika z przepisów
prawa; gdy jest to niezbędne dla realizacji potrzeb PGL LP będących konsekwencją zawartego
stosunku pracy lub umów.
V. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie archiwizowane
przez okres 10 lat; natomiast dane związane z zawarciem i realizacją umowy będą
przechowywane przez okres realizacji umowy, archiwizowane przez okres 10 lat, licząc po
roku zakończenia umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011
r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67),
na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
VI. Prawa i obowiązki osób, których dane dotyczą
− Podanie danych związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp. Podanie danych niezbędnych do zawarcia umowy i jej realizacji jest dobrowolne,
ale konieczne do jej podpisania.
− Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
− prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
− prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
− prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o
których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
− prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18
RODO),
− prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na
podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w
sposób zautomatyzowany ,
− prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jeśli
przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj.
w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
− prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy
regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym
z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu
przez Wykonawcę w związku z udziałem w postępowaniu lub zawarciem i realizacją umowy o zamówienie publiczne (w szczególności pracownikom Wykonawcy lub podwykonawcom),
chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-12/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 260387,47 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie
mostu w Zawoi Markowej, na działce ewidencyjnej nr 24317/4, O.O. Cyl.
4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar oraz projekt wykonawczy, które są załącznikami nr 1a-1c do SWZ.
4.3. Zamówienie nie zostało podzielone na części.
4.4. Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia znajduje się w następującej lokalizacji: Zawoja Markowa – działka ewid. 24317/4, O.O. Cyl: oddz. 72a/72c/72d. – na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego.
4.5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z zasadami obowiązującymi w
Babiogórskim Parku Narodowym wyszczególnionymi także we „Wzorze umowy” stanowiącym
załącznik nr 4 do SWZ.
4.6. Wszystkie materiały niezbędne do realizacji zadania dostarcza we własnym zakresie Wykonawca.
4.7. Uwaga: W przypadku podania w którymkolwiek z w/w dokumentów nazw producentów lub nazw materiałów konkretnego producenta, wykonawca może zastosować w/w materiały lub materiały równoważne. Przez materiały równoważne Zamawiający rozumie materiały posiadające równorzędne lub wyższe parametry techniczne i jakościowe jak materiały wskazane przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca winien wziąć pod uwagę wskazane przez Zamawiającego w dokumentach kryteria oceny równoważności.
4.8. Wykonawca winien wykonać wszelkie zabezpieczenia i oznakowania.
4.9. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wszelkie powstałe szkody do wysokości szkody.
4.10. Wykonawca winien uporządkować miejsca prowadzenia prac każdorazowo po zakończeniu robót budowlanych w danym dniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45122000-8 - Próbne wykopy

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) Cena – 60%
W ramach kryterium „Cena” ocenie podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami (art. 225 ust. 1 PZP). Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
C = Cn/Co x 100 punktów x 60%
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
b) Okres gwarancji jakości (G) – 40 %
W ramach kryterium „Okres gwarancji jakości” ocena ofert zostanie dokonana
przy zastosowanie wzoru:
G=Okres gwarancji badanej oferty, w miesiącach/ okres gwarancji najdłuższy z
ofert, w miesiącach x 100 pkt x 40%
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 m-cy i dłuższy niż 60 m-cy.
W przypadku gdy Wykonawca w formularzu oferty poda krótszy niż wymagany
okres gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Jeżeli Wykonawca poda w formularzu oferty okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące wg zasady 1 rok = 12 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu oferty okresu gwarancji,
Zamawiający przyjmie do oceny maksymalny 60 miesięczny okres
gwarancji, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy okres ten zostanie
uwzględniony w umowie.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 - m-cy,
Zamawiający do oceny oferty przyjmie okres 60 m-cy, a w przypadku wyboru
oferty Wykonawcy, do umowy zostanie wpisany okres gwarancji zgodny ze
złożoną ofertą.
16.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą punktacją za kryteria określone w pkt. 16.1. P = C + G – łączna liczba zdobytych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

19.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona
wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) jedno (1) zamówienie
(umowę) na roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie
mostu, gdzie kwota robót powinna mieć wartość nie mniejszą niż: 80 000,00
zł brutto.
b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponować:
- Kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania
budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności mostowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ i
braku podstaw do wykluczenia. (załącznik nr 2 do SWZ ZP-12/2022);
b. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z
innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej (załącznik nr 3 do SWZ ZP-12/2022);
e. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
20.2. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych, zwanej dalej „ustawą”, 20.3. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o
zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
f. odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
g. oświadczenie o aktualności informacji w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1
pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia
z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy. (załącznik nr 7 do SWZ ZP-12/2022)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ i
braku podstaw do wykluczenia. (załącznik nr 2 do SWZ ZP-12/2022);
c. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 5 do
SWZ ZP-12/2022);
d. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6
do SWZ ZP-12/2022)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

25.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3000,00 zł,
25.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
25.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
− pieniądzu,
− gwarancjach bankowych,
− gwarancjach ubezpieczeniowych,
− poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 310,836,1572 z późn. zm.).
25.4. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie nr rachunku: 46 1130 1150 0012 1252 7890 0001 z dopiskiem: „wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu ZP-12/2022.”
25.5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężnej należy załączyć do oferty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

e) Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika – jeżeli dotyczy W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
17.7. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
19.3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Przy ocenie spełniania warunków przez Wykonawców wspólnie składających ofertę Zamawiający przyjmie, że warunki udziału określone w pkt 19.1. powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
19.4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
20.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 20.1.1) powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakresy zmian umowy reguluje §14 Zmiany umowy załącznika nr 4 - wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego SWZ ZP-12/2022
1. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności
formy pisemnej aneksu, z zastrzeżeniem art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl - strona postępowania podana w swz.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 10:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-09

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.