eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieleń › "Remont budynku gospodarczego w leśniczówce Dziewanna" - II postępowanieOgłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Remont budynku gospodarczego w leśniczówce Dziewanna” - II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Potrzebowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570064470

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Potrzebowice

1.5.2.) Miejscowość: Wieleń

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-730

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: potrzebowice@pila.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.potrzebowice.pila.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

usługi leśnictwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont budynku gospodarczego w leśniczówce Dziewanna” - II postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6956e747-3b62-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364664

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne
wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie eZamawiający, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7,
Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj.: plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp,
doc, xls, docx, xlsx, csv, jpg, jpeg, tif, png, svg, zip, tar, gz, gzip, 7z, XAdES, CAdES, PAdES.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie,
jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail
Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę eZamawiający stanowi
datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L
119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych
osobowych jest Nadleśnictwo Potrzebowice.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym
usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe. 10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje
dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.11. Osoba, której
dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma
prawo:1)dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy
wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;2) do sprostowana swoich danych osobowych –
zgodnie z art. 16RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia
danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;3) do
żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego;4)wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, w tym przepisy RODO.12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.13. Osobie, której
dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:1) prawo do usunięcia danych
osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że
podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.14. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów
publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów
prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec
Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu
administratora danych osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.270.4.20.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 150000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont budynku gospodarczego o nr inw. 1073/182 w leśnictwie Dziewanna, obejmujący wymianę dachu, malowanie
elewacji i wymianę stolarki okiennej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załącznikach nr 5, 6, 7
do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami wyboru oferty:
Cena brutto za wykonanie zamówienia - waga 60%
Rękojmia na roboty budowlane - waga 40%
Szczegółowy opis kryteriów określa rozdział XVIII

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a. W zakresie doświadczenia:
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną robotę budowlaną
polegającą na budowie, przebudowie, remoncie budynku gospodarczego lub mieszkalnego obejmującym m. in. wymianę
dachu / stolarki zewnętrznej / elewacji na kwotę min. 100 000 zł.
Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
- co najmniej 1 osobą kierownikiem budowy - z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, z aktualnymi uprawnieniami zawodowymi wydanymi na podstawie
ustawy Prawo Budowlane lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane ( t. jedn. Dz. U. z 2020, poz. 148 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z
późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą
zobowiązany jest złożyć:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – na lub zgodnie z zał. Nr 2 do SWZ
Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć:
oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale 9 ust. 1 pkt. 1) SWZ, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w rozdziale 7 ust. 2 pkt. 2) i 3.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – na lub zgodnie z zał. Nr 3 do SWZ.
2. Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania
oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie robót budowlanych, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

XI. Inne dokumenty składane wraz z ofertą
1. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej – zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym.
2. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy Pzp
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu w
zakresie doświadczenia musi spełniać samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum), który
wykona roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Powyższe zapisy stosuje
się odpowiednio w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego. Niedozwolone jest łączenie doświadczenia
Wykonawcy oraz podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunku doświadczenia.
3. Wykonawca, powołując się na doświadczenie konsorcjum, którego był członkiem, musi wykazać, że jako uczestnik
konsorcjum nabył doświadczenie wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca nie może polegać na doświadczeniu grupy
Wykonawców, jeżeli faktycznie nie uczestniczył w realizacji wymaganego przez Zamawiającego zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) każdy Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
zobowiązany jest złożyć oddzielnie oświadczenia,
o których mowa w ust.1;
2) należy złożyć oświadczenie dotyczące realizacji zakresu przedmiotu zamówienia przez poszczególnych Wykonawców –
na lub zgodnie z zał. Nr 3a do SWZ.
3. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu udostępniającego zasoby, zobowiązany jest złożyć:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na lub zgodnie z zał. Nr 2 do SWZ
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego
zasoby - na lub zgodnie z zał. Nr 3 do SWZ.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji danego zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – na lub zgodnie z zał. Nr 3b do SWZ;
4) zobowiązanie ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres przewidywanych zmian do umowy określa paragraf 11 wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zamawiający wykluczy:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.