eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sanniki › Zakup sprzętu, usług i oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina - część IIOgłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup sprzętu, usług i oprogramowania w ramach projektu grantowego
Cyfrowa Gmina – część II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Sanniki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015916

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 169

1.5.2.) Miejscowość: Sanniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-540

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 277 78 10

1.5.8.) Numer faksu: 24 277 78 15

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sanniki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sanniki.bip.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu, usług i oprogramowania w ramach projektu grantowego
Cyfrowa Gmina – część II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3cd27fd2-3d8b-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364597

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019081/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup sprzętu, usług i oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt "Cyfrowa Gmina" jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-UE działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

- https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: miniPortalu, który dostępny jest pod
adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty
elektronicznej sekretariat@sanniki.pl lub poczty elektronicznej osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1) Agnieszka Duda
a) numer telefonu: 24 277 78 23
b) e-mail: a.duda@sanniki.pl
2) Ireneusz Kopeć
a) Numer telefonu: 24 277 78 13
b) e-mail: adm@sanniki.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oświadczenia, o których mowa w
art.
125 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”,
pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.
18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U z 2021 r.
poz.2070 ze zm)), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych
danych (§ 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.z 2020 poz. 2452) - w skrócie „rozporządzenie”).
2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu,
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do
wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia (§ 2 ust. 2
rozporządzenia).
3. Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez
zamawiającego zgodnie z art. 67 Pzp(§ 3 ust. 1 rozporządzenia).
4. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku
obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski (§ 5 rozporządzenia).
5. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do
reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym
zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione
przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot
udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się
ten dokument (§ 6 ust. 1 rozporządzenia).
6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające
umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej,
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 6 ust. 2
rozporządzenia).
Dodatkowe informacje w zakresie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarto rozdz. XV pkt. C SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Miasto i Gmina Sanniki, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki
z siedzibą: ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, tel. 24 277 68 51, e-mail: sekretariat@sanniki.pl,
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki jest Paweł Modrzejewski. Kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych: inspektor@kiodo.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup sprzętu, usług i oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gminaczęść
II”.
4. Odbiorcami danych osobowych są lub mogą zostać: podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych
osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki organy administracji publicznej w tym inne jednostki samorządu
terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie to wynikać z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia
tych danych, podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa - min. w
oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz. U. 2021 poz.1129 ze zm. ) Prawo Zamówień publicznych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy, nie dłużej jednak niż lat 15;
6. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe,
ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału, a następnie wykonywania umowy. W przypadku nie podania danych
Zamawiający może odrzucić ofertę.
7. Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych z tym zastrzeżeniem, że
sprostowanie lub uzupełnienie nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą PZP*;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO **;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DG.271.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 41360 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera telekomunikacyjnego z zabezpieczeniami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 7a do swz.

4.2.5.) Wartość części: 24860,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W odniesieniu do części 1 Dostawa serwera telekomunikacyjnego z zabezpieczeniami przy wyborze
najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
Kryterium – Cena brutto - maksymalna liczba punktów wynosi 100,00
Punkty będą przyznane każdej z ofert wg. Wzoru:
cena brutto oferty najtańszej
Liczba przyznanych punktów C = --------------------------------------- X 100,0 pkt
cena brutto oferty badanej
Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Zaokrąglenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje
zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra
po przecinku nie ulegnie zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i rozbudowa zabezpieczeń logicznych ( firewall) oraz urządzenia NAS (backup).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 7b do swz.

4.2.5.) Wartość części: 16500,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W odniesieniu do części 2 Dostawa i rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall) oraz urządzenia
NAS (backup) przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
Kryterium – Cena brutto - maksymalna liczba punktów wynosi 100,00
Punkty będą przyznane każdej z ofert wg. wzoru
cena brutto oferty najtańszej
Liczba przyznanych punktów A = --------------------------------------- X 100,0 pkt
cena brutto oferty badanej
Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Zaokrąglenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje
zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra
po przecinku nie ulegnie zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) w zakresie części 1 zamówienia warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej spełni wykonawca, jeżeli
wykaże, że: wykonał w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co
najmniej 1 dostawę serwera telekomunikacyjnego z zabezpieczeniami,
b) w zakresie części 2 zamówienia warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej spełni wykonawca, jeżeli
wykaże, że: wykonał w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co
najmniej 1 dostawę i/lub rozbudowę zabezpieczeń logicznych ( firewall) lub dostawę urządzenia NAS (backup).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy (np. odpis lub informacja z KRS, CEIDG lub z innego właściwego rejestru albo pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio
z załączonych dokumentów).
2) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik Nr 3 lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. /jeżeli dotyczy/
4) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp - Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia – Załącznik Nr 4./jeżeli dotyczy/

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Oferta wspólna musi spełniać wymagania:
a) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 składa:
- każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie,
w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu
lub
- pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń wiedzy) w imieniu każdego
z wykonawców osobno.
b) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 składa:
- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia(na oddzielnym formularzu)
lub
- pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń wiedzy) w imieniu każdego
z wykonawców osobno.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy - zał. nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-04 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.