eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Nowy Las na Bielanach - posadzenie 500 drzew ozdobnych na serku bielańskim przy metrze SłodowiecOgłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Nowy Las na Bielanach – posadzenie 500 drzew ozdobnych na serku bielańskim przy metrze Słodowiec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01525964000041

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: S. Żeromskiego 29

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-882

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bielany.zamowienia@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nowy Las na Bielanach – posadzenie 500 drzew ozdobnych na serku bielańskim przy metrze Słodowiec

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3e66cee-3d86-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364554

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015417/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Nowy las na Bielanach - posadzenie 500 drzew ozdobnych na skwerku bielańskim przy metrze Słodowiec

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych
danych:
• Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;
• Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png,
svg,wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL,
XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc:
Kodowanie i czas odbioru danych:
• Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8.
Możliwośćotworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
• Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnegoserwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar. Pozostałe informacje zawiera
sekcja IX ogłoszenia dot. pozostałych informacji.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić
sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
Kto administruje moimi danymi?
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy,
zsiedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.
• Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa
odpowieInspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.
Dlaczego moje dane są przetwarzane?
• Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli
zrealizowaćPana/Pani sprawy .
Jak długo będą przechowywane moje dane?
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. czas prowadzonego postępowania
oudzielenie zamówienia publicznego.
Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.
Kto może mieć dostęp do moich danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:
• podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;
• podmiot Platforma Aukcyjna Marketplanet;
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa; Jakie mam
prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?
• Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane,lub w inny sposób przetwarzane;
• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;•
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00336062/01 z dnia 2022-09-06
2022-09-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
• Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją; • dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której
Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy - Dostawy
interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem
przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych. • Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia
danych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.32.2021.EPI

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1579640,07 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 791202,44 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia.
pn. Nowy Las na Bielanach - posadzenie 500 drzew ozdobnych na serku bielańskim przy metrze Słodowiec .
2. Lokalizacja (adres inwestycji):
dz. nr 39/6 oraz 2/6 z obrębu 7-05-10, ul. Marymoncka, Warszawa
dz. nr 157/5, 169/2, 155/1 oraz 155/2 z obrębu 7-05-09, ul. Marymoncka, Warszawa
dz. 125 z obrębu 7-05-12 Skwer im. J. Jarnuszkiewicza.
3. Zakres prac, w szczególności obejmuje:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowaniu terenu, na podstawie przekazanego przez Zamawiającego Programu Funkcjonalno – Użytkowego, który stanowi załącznik nr 8 do SWZ, tj.
a) wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz z detalami wykonawczymi w 4 egz.,
b) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w 2 egz.,
c) kosztorysów inwestorskich i przedmiarów – po 2 egz.
2) zrealizowanie zagospodarowania terenu, na podstawie zaakceptowanej dokumentacji projektowej, o której mowa w lit. a) i b) – prace niwelacyjne terenu, zabezpieczenie przed przerastaniem systemu korzeniowego drzew i krzewów do tunelu metra, zakup materiału roślinnego (o którym mowa w PFU w sekcji III pn. Dobór roślin), przygotowanie rabat i miejsc do posadzenia drzew, posadzenie roślin zgodnie z projektem, w tym przesadzenie 5 drzew (o których mowa w PFU w sekcji II w pkt B pn. Przesadzenie drzew) oraz zakup i montaż ławek warszawskich i koszy (o których mowa w PFU w sekcji IV pn. Mała architektura).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
1) projektowane postanowienia umowy – stanowiące załącznik nr 4 do SWZ;
2) PFU - stanowiące załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zakres zamówienia polega na powtórzeniu podobnych prac tj.:
– zakup i sadzenie roślin cebulowych – 63 000 szt.
UWAGA: zamówienia powtarzanego nie należy uwzględniać przy wycenie oferty.
Warunkiem udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług w wyżej przewidywanym zakresie jest:
- pozyskanie przez Zamawiającego środków finansowych w ciągu trzech lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
- wykonywanie/wykonanie umowy dla zamówienia podstawowego jest/było realizowane terminowo i z należytą starannością i zgodny z warunkami określonymi w SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 27.1. Każda z ofert będzie oceniana wg poniższych kryteriów zgodnie z poniższym wzorem:
P= PC+PGRdok+ PGRzam +PN+PM
gdzie:
P – łączna ilość punktów oferty badanej
PC - ilość punktów oferty badanej w kryterium „Cena brutto”
PGRdok – ilość punktów oferty badanej w kryterium „Gwarancja i rękojmia za wady na dokumentację projektową, o której mowa w Części II, pkt 6.3.1) lit. a-b) SWZ”
PGRzam – ilość punktów oferty badanej w kryterium „Gwarancja i rękojmia za wady na przedmiot zamówienia, o którym mowa w Części II, pkt 6.3.1) lit. d) SWZ”
PN – ilość punktów oferty badanej w kryterium „Zatrudnienie osoby/-ób niepełnosprawnej/-ych, która/e będzie/będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”
PM – ilość punktów oferty badanej w kryterium „Zatrudnienie osoby/-ób młodocianej/-ych, która/e będzie/będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia za wady na dokumentację projektową, o której mowa w Części II, pkt 6.3.1) lit. a-b) SWZ

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia za wady na przedmiot zamówienia, o którym mowa w Części II, pkt 6.3. lit. d) SWZ

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osoby/-ób niepełnosprawnej/-ych, która/e będzie/będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osoby/-ób młodocianej/-ych, która/e będzie/będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów – do sprawowania funkcji:
 kierownika robót - osoba która będzie pełnić niniejsza funkcję winna posiadać uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych i wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w zakresie w co najmniej ograniczonym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca składa:
a) oświadczenie Wykonawcy (wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SWZ) – o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt 12.1 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
a) Wykaz osób (wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

15.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. (UWAGA! Wspólnicy spółki cywilnej w rozumieniu ustawy PZP to Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
15.2. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
• wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
• ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
15.3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców wspólnie ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
15.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 12.2.5 SWZ.
15.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 18.3.2. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
15.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
15.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 18.3.3.1. oraz 18.3.3.2. SWZ, przy czym:
1) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 18.3.3.1. SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 12.2.4 lit.b) SWZ;
2) oświadczenia, o których mowa w pkt 18.3.3.2. SWZ składa każdy z nich.
15.8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się strony. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności opisanych w art. 455 PZP., z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Wypełniając postanowienia art. 455 PZP Zamawiający oświadcza, że dopuszcza zmiany postanowień umowy określone w ust. 4-19 oraz określa warunki wprowadzenia tych zmian. 4.Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą na-stępstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, bądź w wyniku np. zmiany przepisów, któ-re wejdą w życie na etapie realizacji robót, bądź innych sytuacji, za które odpowiedzialności nie po-nosi Wykonawca; 2) jeżeli zmiany dokonane w oparciu o art. 445 PZP spowodują konieczność wykonania robót zamien-nych lub dodatkowych, które wstrzymają lub opóźnią realizację przedmiotu umowy o czas niezbęd-ny na wykonanie tych robót; 3) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są na-stępstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 4) gdy wystąpią przekroczenia zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne pod-mioty, o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, (w szczególności eksploatatorów in-frastruktury takich jak Innogy Stoen Operator sp. z o.o., Polska Spółka Gazownictwa S.A., MPWiK w m.st. Warszawie S.A., operatorów sieci telekomunikacyjnych itp.) decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opi-nii, umów, dokumentów wew., których wydanie jest niezbędne do dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależ-nych od Wykonawcy; 6) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postano-wieniami. 7) gdy wystąpią niekorzystne, anormalne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, zgodnie z obowiązującymi polskimi i europejskimi normami budowlanymi. 8) gdy wystąpią odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegól-ności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów, w tym sieci lub instalacji; 9)gdy wystąpią nieprzewidziane w SWZ warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe, które wy-magają wstrzymania budowy np.: (niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, pojedyncze lub masowe groby); 5.W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych powyżej, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
Pozostałe zmiany w §16 projektowanych postanowień umowy (zał. 4 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem systemu informatycznego, pod adresem https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
w stosunku, do którego zachodzą przesłanki wykluczenia, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wykluczenie wykonawcy następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 2. Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami: Ewa Pietrzak - Główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych, tel.: 22 443 48 22.
3. c.d. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej: Wymagania sprzętowo-aplikacyjne w zakresie podpisywania ofert:
1) W przypadku składania oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym), Wykonawca musi posiadać: • Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie; • Włączona w przeglądarce obsługa JavaScript; • Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK) • Zainstalowana aplikacja Szafir Host • Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego. Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku
„SPRAWDŹ PODPIS”.
2) W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów podpisem osobistym), wykonawca musi posiadać (dotyczy postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne): • E-dowód osobisty osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie; • Włączona w przeglądarce opcja obsługi JavaScript; • Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK) • Zainstalowana aplikacja Szafir Host; • Zainstalowane oprogramowanie do obsługi e-dowodu E-dowód menadżer dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/edowod; • Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik karty e-dowód. Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów możnazweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.
3) W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów profilem zaufanym), wykonawca musi posiadać (dotyczy postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne):
• Profil zaufany osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie.Informacje dodatkowe: • Dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES; • Jeżeli w wyniku podpisywania pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie utworzony dodatkowy plik zpodpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem). • Jeżeli w wyniku podpisywania pliku podpisem osobistym lub profilem zaufanym zostanie utworzony dodatkowy plik z podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem). 4. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: tj. wartość przedmiotowego postępowania-791202,44zł netto + wartość zam. powtarzanego 226573,37zł netto =łączna wartość -1017775,81zł netto. 5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 35 dni (5 tygodni) od dnia podpisania umowy, jednakże nie później niż do dnia 23.12.2022 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.