eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › "Swiadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych i restauracyjnych organizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu w ramach projektu "Skuteczni w działaniu ..."Ogłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Swiadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych i restauracyjnych organizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu w ramach projektu „Skuteczni w działaniu ..."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670897379

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 37/59

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 47 701 3103

1.5.8.) Numer faksu: 47 701 2002

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ewa.piasta-grzegorczyk@ra.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zamawiający publiczny - inny zamawiający Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Swiadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych i restauracyjnych organizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu w ramach projektu „Skuteczni w działaniu ..."

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e6122931-3d93-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364523

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00151340/27/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.20 Specjalistyczne szkolenia realizowane w ramach Projektu pt.: „Skuteczni w działaniu – współpraca służb w sytuacjach zagrożenia infrastruktury krytycznej” o nr PL/2020/PR/0080 dofinansowanego z FBW...

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Skuteczni w działaniu – współpraca służb w sytuacjach zagrożenia infrastruktury krytycznej” o nr PL/2020/PR/0080 dofinansowany z Funduszy Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz budżetu państwa (Porozumienie finansowe Nr 80/PL/2020/FBW). Cel szczegółowy 6 Ryzyko i sytuacje kryzysowe / cel krajowy 5 – zagrożenia – infrastruktura. V. moduł „Działanie reaktywne służb mundurowych ..."

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/kwp_radom

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/kwp_radom

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom. W postępowaniu o
udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy
zakupowej pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do
oferty) za pośrednictwem dedykowanego formularza poprzez kliknięcie przycisku Wyślij wiadomość do zamawiającego po którym
pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia z
BZP a dodatkowo numerem wewnętrznym postępowania.Wykonawca ma
dostęp do formularza Wyślij wiadomość do zamawiającego dostępny na stronie dotyczącej danego
postępowania. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji,zmiany terminu
składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji Komunikaty.
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca,będzie przekazywana w formie
elektronicznej za
pośrednictwemhttps://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom do konkretnego wykonawcy.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma
obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio
nahttps://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom przesłanych przez zamawiającego, gdyż
system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, określają REGULAMIN platforma zakupowa.pl, który znajduje się na stronie głównej Platformy oraz
Instrukcja dla Wykonawców platforma zakupowa.pl dostępna jest pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pomocą
dedykowanego formularza przy komunikacji to maksymalnie 500 MB.
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email ewa.piasta
grzegorczyk@ra.policja.gov.pl. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z
Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanej w SWZ. Z uwagi na ograniczoną ilość
znaków pełna informacja w powyższym zakresie zawarta jest w SWZ, zamieszczonej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szanowna Pani/Szanowny Panie,
w związku z wejściem w życie: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1),
dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w
Radomiu:
- adres: ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom
2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z
siedzibą w Radomiu sprawuje inspektor ochrony danych:
Sylwia Fila
- adres: ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom
- e-mail: iod.kwp@ra.policja.gov.pl
3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w
Radomiu.
W KWP z siedzibą w Radomiu dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i
nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO) zgodnie z:
Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – dalej zwaną ustawą Pzp,
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy,
Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień
publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE
Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa i jest adekwatny do
celów.
4. Odbiorcy danych osobowych.
W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać
dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa
członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie
przepisów prawa. Dane będą udostępniane uprawnionym podmiotom jedynie w celu umożliwienia
korzystania ze środków ochrony prawnej oraz tylko do upływu terminu na ich wniesienie.
5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:
prawo dostępu do własnych danych osobowych na zasadach określonych w ustawie Pzp,
prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia danych, jednak nie może ono
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w
sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp,
prawo do ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, ale to nie może ograniczać
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach przewidzianych prawem,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 60/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych i restauracyjnych dla uczestników V. modułu pn. „Działanie reaktywne służb mundurowych i cywilnych w sytuacji kryzysowej na zagrożonym obiekcie infrastruktury krytycznej” w ramach projektu „Skuteczni w działaniu – współpraca służb w sytuacjach zagrożenia infrastruktury krytycznej” współfinansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu, zwaną dalej Zamawiającym

4.2.6.) Główny kod CPV: 55100000-1 - Usługi hotelarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena 60%, zakwaterowanie 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: zakwaterowanie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi multimedialnej oraz zabezpieczenia logistycznego w trakcie ćwiczeń praktycznych symulujących działania reaktywne na obiekcie infrastruktury krytycznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-13

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy (Oferta)
2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych wspólnie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
4) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), ustanowią pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu do udzielenia zamówienia,albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia
publicznego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
składa każdy z Wykonawców.
Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru oferty jako
najkorzystniejszej) przedstawią zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-04 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/kwp_radom

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-04 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Pełna nazwa- Świadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych i restauracyjnych organizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu w ramach projektu „Skuteczni w działaniu – współpraca służb w sytuacjach zagrożenia infrastruktury krytycznej” współfinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (część 1 Zad. 1 i 2, część 3 Zad. 1 i 2 oraz część 4 Zad. 1i 2), projektu „Policyjna Akademia Bezpiecznego Konsumenta” - II edycja współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski (część 2) oraz dla uczestników szkolenia funkcjonariuszy techniki kryminalistycznej (część 4 Zad. 3).
2. 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy.
Wykonawca zobowiązuje się do nawiązania stosunku pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks
pracy, z osobą przygotowującą posiłki.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, pełna informacja w powyższym zakresie zawarta jest w SWZ, zamieszczonej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.