eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSU - MODELOWANIE, OBLICZANIE I ANALIZA KONSTRUKCJI W PROGRAMIE REVIT I AUTODESK ROBOT - BRANŻA KONSTRUKCYJNA, ARCHITEKTONICZNA, INSTALACYJNANAOgłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSU - MODELOWANIE, OBLICZANIE I ANALIZA KONSTRUKCJI W PROGRAMIE REVIT I AUTODESK ROBOT - BRANŻA KONSTRUKCYJNA, ARCHITEKTONICZNA, INSTALACYJNANA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

1.3.) Oddział zamawiającego: CKZiU nr 1

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 221905655

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. gen. J. Hallera 16/18

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-426

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58/ 3014208

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ckziu1.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckziu1.gda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSU - MODELOWANIE, OBLICZANIE I ANALIZA KONSTRUKCJI W PROGRAMIE REVIT I AUTODESK ROBOT - BRANŻA KONSTRUKCYJNA, ARCHITEKTONICZNA, INSTALACYJNANA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-03409257-3d98-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364485

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013906/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Zorganizowanie i przeprowadze kursu - Modelowanie, obliczanie i analiza konstrukcji w programie Revit i Autodesk Robot -branża konstrukcyjna, architektoniczna, instalacyjna

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

GDAŃSK MIASTEM ZAWODOWCÓW – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SZKÓŁ ZAWODOWYCH: BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GDAŃSKU

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia, w szczególności składając ofertę, akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
 specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
- oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
- integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
-Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,
-Mozilla Firefox od wersji 15,
- Google Chrome od wersji 20,
- Microsoft Edge.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z rozdziałem 25 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z rozdziałem 25 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CKZiU/20.4.1/GMZ/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:
1) Zadanie 1 – zorganizowanie i przeprowadzenie kursu modelowanie, obliczenia i analiza konstrukcji w programie revit i autodesk robot – branża konstrukcyjna;
2) Zadanie 2 - zorganizowanie i przeprowadzenie kursu projektowanie instalacji w programie revit mep– branża instalacyjna.
3) Zadanie 3 - zorganizowanie i przeprowadzenie kursu projektowanie architektoniczne w programie revit – branża architektoniczna.
W ramach projektu uczestnicy będą kierowani na:
1) Zadanie 1 - kurs modelowanie, obliczenia i analiza konstrukcji w programie revit i autodesk robot – branża konstrukcyjna – 20 uczestników projektu (2 grupy po średnio 10 osób).
2) Zadanie 2 - kurs projektowanie instalacji w programie revit mep– branża instalacyjna– 20 uczestników projektu (2 grupy po średnio 10 osób).
3) Zadanie 3 - kurs projektowanie architektoniczne w programie revit – branża architektoniczna– 20 uczestników projektu (2 grupy po średnio 10 osób).
Czas trwania kursu wynosi odpowiednio:
1) Zadanie 1 - kurs modelowanie, obliczenia i analiza konstrukcji w programie revit i autodesk robot – branża konstrukcyjna - 40 godzin na grupę.
2) Zadanie 2 - kurs projektowanie instalacji w programie revit mep– branża instalacyjn – 40 godzin na grupę
3) Zadanie 3 - kurs projektowanie architektoniczne w programie revit – branża architektoniczna 40 godzin – 40 godzin na grupę

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji i zwiększenia liczby planowanych do przeszkolenia osób o maksymalnie 40% przy zwiększeniu liczby grup maksymalnie o 1 grupę dla każdego zadania zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje osób (trenerów/instruktorów) skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli skieruje do realizacji zamówienia
• dla zadania 1: kurs modelowanie, obliczenia i analiza konstrukcji w programie revit i autodesk robot – branża konstrukcyjna co najmniej jedną osobę (trenera/ instruktora), która w okresie ostatnich trzech lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, zrealizowała minimum 2 szkolenia/kursy grupowe (minimum 5 osób w grupie) o tematyce zgodnej z zadaniem 1, tj.: kurs modelowanie, obliczenia i analiza konstrukcji w programie revit i autodesk robot – branża konstrukcyjna. Przy czym w zadaniu 1 Wykonawca może wskazać dwóch trenerów, gdzie jeden zrealizował minimum 2 szkoleń w zakresie Revit konstrukcyjny, a drugi zrealizował minimum 2 szkoleń w zakresie Autodesk Robot
• dla zadania 2: kurs projektowanie instalacji w programie revit mep– branża instalacyjna co najmniej jedną osobę (trenera/ instruktora), która w okresie ostatnich trzech lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, zrealizowała minimum 2 szkolenia/kursy grupowe (minimum 5 osób w grupie) o tematyce zgodnej z zadaniem 1, tj: kurs projektowanie instalacji w programie revit mep– branża instalacyjna
• dla zadania 3: kurs projektowanie architektoniczne w programie revit – branża architektoniczna co najmniej jedną osobę (trenera/ instruktora), która w okresie ostatnich trzech lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, zrealizowała minimum 2 szkolenia/kursy grupowe (minimum 5 osób w grupie) o tematyce zgodnej z zadaniem 1, tj: kurs projektowanie architektoniczne w programie revit – branża architektoniczna.
Zamawiający dopuszcza, aby powyższy warunek spełniała jedna osoba (trener/instruktor), jak również dwie, trzy lub cztery osoby z zastrzeżeniem, że każda z tych osób w okresie ostatnich trzech lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, zrealizowała minimum 2 szkolenia/kursy grupowe (minimum 5 osób w grupie) o tematyce zgodnej z co najmniej jednym z zadań 1-3. Nie można sumować liczby szkoleń /kursów z danego zadania zrealizowanych przez dwie osoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda złożenia dokumentów

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia), w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz osób (sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Certyfikat/y: Autoryzowany Instruktor Autodesk (ACI)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 8 ust. 1 SWZ, składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale 8 ust 2 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale 8 ust. 2 SWZ, składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy załącznik nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.