eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Drużbice › Modernizacja drogi w m. Zalesie.Ogłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja drogi w m. Zalesie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DRUŻBICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648089

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 77 A

1.5.2.) Miejscowość: Drużbice

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-403

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 631-10-78 (79)

1.5.8.) Numer faksu: 44 631-12-59

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@druzbice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.druzbice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja drogi w m. Zalesie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-828a94b8-3d88-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364481

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012551/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Modernizacja drogi w m. Zalesie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://druzbice.bip.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, https://epuap.gov.pl/wsp/portal, sekretariat@druzbice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje ogólne:
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim a komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl,
2) Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego: URZĄD GMINY DRUŻBICE (95h9r8jtr3), znajdującej się na platformie ePUAP, pod adresem: https://epuap.gov.pl/wsp/portal,
3) poczty elektronicznej na adres: sekretariat@druzbice.pl .
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą, jak również wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia, w szczególności składając ofertę, akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci internet. Aplikacja działa na platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
- specyfikacja połączenia – Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
- format danych oraz kodowanie miniPortal – Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
- oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal – wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
- integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
- Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0,
- Mozilla Firefox od wersji 15,
- Google Chrome od wersji 20,
- Microsoft Edge.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB,
1) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres skrzynki ePUAP lub datę wpływu na ww. adres poczty elektronicznej Zamawiającego,
2) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania, jako Załącznik nr 8 do SWZ. Dane postępowanie o udzielenie zamówienia można wyszukać również na „Liście wszystkich postępowań” na miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki "Postępowania".
Składanie ofert:
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
Pozostałe informacje dotyczące korespondencji elektron. zawiera Rozdział 11 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679n z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1), dalej RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2. Do obowiązków Wykonawcy, wynikających z RODO, należy w szczególności obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 RODO, nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4).
3. Wykonawca zobowiązany jest również wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał.
4. Zapewnieniem, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, będzie oświadczenie, dotyczące wypełnienia tych obowiązków, o treści wynikającej z Formularza oferty.
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwane dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Drużbice z siedzibą Drużbice nr 77A, 97-403 Drużbice, NIP: 769-20-48-540, reprezentowana przez Wójta Gminy Drużbice
2) w celu należytej ochrony danych osobowych, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja drogi w m. Zalesie” /ZP.271.12.2022/ prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat, licząc od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO - prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
6. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
7. Udostępnienie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, w zakresie niezgodnym z ustawą (art. 19 ust. 2 Pzp).
9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania (art. 19 ust. 3 Pzp).
10. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników (art. 76 Pzp).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi w m. Zalesie. Lokalizacja inwestycji: działki nr ewidencyjny 42, 52/4 obręb geodezyjny 17 Podstoła-Zalesie, gm. Drużbice.
2. Odcinek objęty modernizacją ma łączną długość 804 m, szerokość jezdni 2,50 m. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
1) ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej na powierzchni 192,00 m² ,
2) wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej,
3) mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej na powierzchni 2010,00 m²,
4) skropienie nawierzchni drogowej asfaltem na powierzchni 2010,00 m²,
5) wyrównanie istniejącej jezdni i podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym średnio 70 kg/m² ,
6) skropienie nawierzchni drogowej asfaltem na powierzchni 2010,00 m²,
7) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm na powierzchni 2010,00 m².

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
1) projekt drogi - stanowiący Załącznik nr 10 do SWZ,
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - stanowiące Załącznik nr 11 do SWZ,
3) przedmiar robót - stanowiący Załącznik nr 12 do SWZ.

Szczegółowy zakres oraz technologię robót określa projekt drogi oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Przedmiar robót załączony do SWZ stanowi opracowanie wtórne w stosunku do wskazanych wyżej dokumentów. Zawiera zestawienie przewidywanych robót w celu zobrazowania skali zamierzenia budowlanego i ułatwienia Wykonawcom oszacowania kosztów realizacji inwestycji, dlatego co do zasady pełni jedynie funkcję pomocniczą.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona zostanie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym oferentom odbywać się będzie wg następujących zasad:
1) Cena - ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całego zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa oraz sposobem obliczania ceny oferty,
2) Okres udzielenia gwarancji (powyżej 36 miesięcy) - ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie deklaracji Wykonawcy, dotyczącej wydłużenia okresu gwarancji, złożonej w wypełnionym „Formularzu oferty”.
Określenie okresu gwarancji jakości poniżej 36 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty.
Wymagana minimalna długość okresu gwarancji jakości to 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót.
Wykonawca, który nie zaoferuje wydłużenia okresu gwarancji, otrzyma w tym kryterium 0 pkt.
Uwaga: w przypadku określenia przez Wykonawcę w "Formularzu oferty" okresu wydłużenia gwarancji dłuższego niż 24 miesiące, Zamawiający przy ocenie ofert przyjmie do obliczeń okres gwarancji równy 24 miesiącom.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielenia gwarancji (powyżej 36 miesięcy)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią poniższe warunki w zakresie:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający określa, że warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca udokumentuje, że:
- posiada odpowiednie ubezpieczenia(e) odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli:
1) Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 130 000,00 zł brutto (sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100), polegającą na wykonaniu robót drogowych obejmujących modernizację, remont, przebudowę lub budowę drogi, z załączeniem dowodu określającego czy ta robota budowlana została wykonana należycie,
2) Wykonawca wykaże, że dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg,
- uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831),
- dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- w przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 ze zm.).
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie na potwierdzenie, że:
1) nie podlega wykluczeniu,
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu,
którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 - wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert podlegających negocjacjom, lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.
4. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ,
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie na potwierdzenie, że:
1) nie podlega wykluczeniu,
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu,
którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 - wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert podlegających negocjacjom, lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.
4. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (Rozdział 7 pkt 7.2.3 SWZ),
b) jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu;
2) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (Rozdział 7 pkt 7.2.4. ppkt 1 SWZ) - wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SWZ,
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Rozdział 7 pkt 7.2.4. ppkt 2 SWZ) - wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem miniPortalu:
1) oświadczenie, stanowiące dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ,
2) pełnomocnictwo (gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych),
3) zobowiązanie do udostępnienia zasobów wraz z oświadczeniem (jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu) – zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SWZ,
4) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) - zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SWZ,
5) zestawienie materiałów i urządzeń równoważnych (w przypadku Wykonawcy, który powołuje się na rozwiązania równoważne).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1., Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno:
1) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi,
2) precyzować zakres umocowania,
3) wskazywać pełnomocnika,
4) wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
5) być podpisane przez każdego z tych wykonawców.
3. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum należy wymienić firmy wchodzące w jego skład oraz wskazać Lidera Konsorcjum.
5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 8.1. SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa:
1) w pkt 8.4.1. SWZ składa odpowiednio Wykonawca (Wykonawcy), który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 7.2. SWZ,
2) w pkt 8.4.2. SWZ składa każdy z Wykonawców.
8. W przypadku, o którym mowa w pkt 7.4. SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy, lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym i należy je złożyć zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 5 do SWZ.
9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o braku przynależności, do tej samej grupy kapitałowej lub oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
11. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie, których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności:
1) w odniesieniu do wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub zmiany te będą spowodowane ograniczeniem zakresu przedmiotu zamówienia, w takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenie jego nowej wysokości, bądź gdy konieczność zmiany związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego),
2) w odniesieniu do terminu wykonania zamówienia, w przypadku:
a) wystąpienia zamówień dodatkowych,
b) wystąpienia warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w projekcie drogi, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót lub przedmiarze robót, warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, a także pożaru lasu – utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia,
c) wystąpienia warunków i zdarzeń losowych niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego o charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na niewybuchy, wykopaliska czy inne niezinwentaryzowane przeszkody, które uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej treścią,
d) wystąpienia w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby zorganizowania badania archeologicznego,
e) wystąpienia siły wyższej,
f) wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa,
g) działania lub zaniechania organów władzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych,
h) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych na skutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
i) wystąpienia istotnych wad dokumentacji wykonawczej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót,
j) przekroczenia określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń itp., jeżeli nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
k) wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy – Prawo budowlane,
l) wykonania robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych (podstawowych);
3) w wypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze SWZ - Zamawiający dopuszcza wówczas możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji umowy,
4) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres zamówienia zawarty w ofercie;
5) w odniesieniu do podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Pozostałe informacje dotyczące zmiany warunków zawartej umowy zawiera par. 15 Projektu umowy, który stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wsp/portal) i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl). Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy Wykonawcę również w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 ze zm.). Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.