eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Dostawa, instalacja, uruchomienie wraz z remontem pomieszczenia 115C dwóch komór chłodniczych na terenie NCBJ OR POLATOMOgłoszenie z dnia 2022-09-26

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa, instalacja, uruchomienie wraz z remontem pomieszczenia 115C dwóch komór chłodniczych na terenie NCBJ OR POLATOM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001024043

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Andrzeja Sołtana 7

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@polatom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polatom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut badawczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność naukowa i prace badawczo rozwojowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa, instalacja, uruchomienie wraz z remontem pomieszczenia 115C dwóch komór chłodniczych na terenie NCBJ OR POLATOM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-23a3ad18-3b13-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364437

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023502/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Przebudowa pomieszczenia (wzmocnienie stropu) i montaż 2 sztuk chłodni w pom. 115C

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/polatom

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.polatom.pl ; https://platformazakupowa.pl/pn/polatom

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowy opis wymagań określa SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe wymagania określa SWZ (Załącznik E)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe wymagania określa SWZ (Załącznik E)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 40/P/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie dwóch komór chłodniczych, ich uruchomienie i przeszkolenie pracowników. Ponadto, Wykonawca przeprowadzi remont pomieszczenia 115C przeznaczonego na chłodnie. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia – siedziba Zamawiającego NCBJ OR POLATOM.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 ETAPY:
ETAP I - Projekt technologiczny chłodni - wg. wytycznych z SWU (załącznik B). Kwalifikacja po stronie Inwestora, wynik pozytywny warunkuje zapłatę (czas na DQ do 2 tygodni od przekazania projektu);
ETAP II - Wykonanie prac budowlanych - zakres z projektu pn.: PROJEKT WYKONAWCZY WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ NAD STROPEM POMIESZCZENIA NR 115C ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU OŚRODKA RADIOIZOTOPÓW POLATOM NA TERENIE NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH;
ETAP III - Montaż chłodni w pomieszczeniu 115C - według opracowanego, zaakceptowanego i skwalifikowanego projektu technologicznego chłodni (pkt. 1 z harmonogramu);
ETAP IV - Odbiory końcowe oraz wykonanie IQ i OQ przez Inwestora (max. 3 tygodnie od zgłoszenia gotowości do odbiorów końcowych);

3. Szczegółowy zakres robót do wykonania określa dokumentacja techniczna składająca się z poniższych załączników:
1) Załącznik A do SWZ - Dokumentacja projektowa
2) Załącznik B do SWZ - SWU (chłodnia)
3) Załącznik C do SWZ - Regulamin prac
4) Załącznik D do SWZ - Dodatkowe wymagania
5) Załącznik E do SWZ - Uzupełnienie dla prac budowlano-instalacyjnych
6) Załącznik F do SWZ - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY
7) Załącznik G do SWZ - Harmonogram prac

- Szczegółowe ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi w wykazie osób do kontaktów jako osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45213210-8 - Instalowanie chłodni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4,5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z art. 108 ust. 1. ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 109 ust. 1. pkt 1), pkt 4). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki nie podlegania wykluczeniu dotyczą każdego z Wykonawców.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli każdy z Wykonawców przedłoży wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia.
2. Spełniają, na podstawie art. 112 ustawy Pzp, warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w
państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę. W Polsce rejestrami, o których mowa powyżej, są Krajowy Rejestr Sądowy oraz Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej.. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki zostaną spełnione jeżeli spełnia je każdy z Wykonawców.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów
b.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada aktualny certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych – Dz.U. 2015poz.881.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
d) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że:
d.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej dwa zadania polegające na budowie , przebudowie chłodni o wartości netto dla każdego z zadań nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).
d.2. dysponuje wykwalifikowanym personelem,
1) co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
2) co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych – Dz.U. 2015poz.881;
3) co najmniej jedną osobą na stanowisku lutowacza wykonującego lutowanie twarde zgodnie z PN-EN ISO 13585:2012, posiadającego Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego;
4) co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawiające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji sieci na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie urządzeń, wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy powyżej 50 kW, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r;
5) co najmniej jedną osobą posiadającą Świadectwo kwalifikacyjne uprawiające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji sieci na stanowisku DOZORU w zakresie urządzeń, wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy powyżej 50 kW, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r;
6) co najmniej jedną osobę posiadająca Świadectwo kwalifikacyjne uprawiające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji sieci na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r.;
7) co najmniej jedną osobą posiadającą Świadectwo kwalifikacyjne uprawiające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji sieci na stanowisku DOZORU w zakresie urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. Zamawiający dopuszcza aby co najmniej jedna osoba posiadała kwalifikacje określone w pkt. 4), 5), 6), 7) powyżej. Uwaga: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia powinna posiadać uprawnienia budowlane w podanych wyżej specjalnościach w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) zgodnie z przepisami art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. poz. 1333, 2127, 2320 z późn. zm.). „Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.” (zatem zakres uprawnień musi odpowiadać zakresowi robót objętych zamówieniem). Zamawiający uzna osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spełniające przedmiotowy warunek. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394z późn. zm.). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki zostaną spełnione jeżeli:
- warunek określony w pkt. d.1) musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z wykonawców

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 108 ust 1 pkt. 1) - 6) ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego składa następujące dokumenty:
B.1 oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej;
B.2 zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
B.3 zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
B.4 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 - 123 ustawy Pzp,
Zamawiający wymaga przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w niniejszym pkt B. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów wymienionych w niniejszym pkt B od każdego z nich.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: C. W
celu potwierdzenia spełniania warunków, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego i w
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00296122/01 z dnia 2022-08-08
2022-08-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
terminie przez niego wyznaczonym (nie krótszym niż 5 dni) składa następujące podmiotowe środki dowodowe:
C.1 Potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania zdolności technicznej
lub zawodowej
a) Wykazu osób wskazanych do realizacji zamówienia – Załącznik nr 5
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
b) Wykaz zrealizowanych robót budowlanych - Załącznik Nr 6, z dokumentami potwierdzającymi ich prawidłową realizację. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
c) Oświadczenie o posiadaniu aktualnych Certyfikatów wydanych przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców, pracowników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych – Dz.U. 2015poz.881 oraz innych dokumentów wymienionych w punkcie 21) niniejszego SWZ. Certyfikaty zostaną dołączone do umowy jako Załączniki do umowy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

11. Do oferty należy dołączyć:
11.1 Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
11.2 Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu składają:
1. Formularz ofertowy Załącznik nr 2
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału zgodnego z wymaganiami art. 125 pkt 2. ustawy Pzp. Załącznik nr 3
3. Zobowiązanie (jeśli dotyczy) Załącznik nr 9
4. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika złożone w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przez właściwą osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym.
Oferty oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym.
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie pkt b) o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu pkt b), o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa takie oświadczenie, w oświadczeniu pkt b), o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, dotyczące tych podmiotów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w zał. 1 do SWZ - istotne postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/polatom

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (przesłanka obligatoryjna) z
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) Wykonawcę̨ oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę̨ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę̨ rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) Wykonawcę̨ oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę̨ lub będącą takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę̨ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę̨ rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) Wykonawcę̨ oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę̨ lub będący taką jednostką dominującą̨ od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę̨ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę̨ rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.