eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przemyśl › Świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymanie dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonie zimowym 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymanie dróg powiatowych
powiatu przemyskiego w sezonie zimowym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650945384

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Dominikański, 3

1.5.2.) Miejscowość: Przemyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-700

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdpprzemysl@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymanie dróg powiatowych
powiatu przemyskiego w sezonie zimowym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6170cd77-3d94-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364409

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032571/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymanie dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonie zimowym 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zp.powiat.przemysl.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zp.powiat.przemysl.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
tj.bezpłatnierejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie
ZamówieńPublicznych,akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie
zamieszczonym nastronieinternetowej https://zp.powiat.przemysl.pl/oraz uznaje go za wiążący.3.
Ogólne zasadykorzystania zPlatformy:1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania
Wykonawcy do Systemunasubdomenie https://zp.powiat.przemysl.pl/2) Wykonawca aby przystąpić do
postępowaniamusizałożyć konto na Platformie https://zp.powiat.przemysl.pl/ gdzie zostanie
powiadomiony omożliwościzalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada
konto wykonująckroki procesurejestracyjnego; podaje adres e-mail, otrzymuje link aktywacyjny, a
następnie ustanawiahasło.3)Proces rejestracji Wykonawcy jest w pełni automatyczny, po
zarejestrowaniu należy podaćdane firmy,którą osoba zakładająca konto reprezentuje.4) Po założeniu
konta Wykonawca mamożliwość złożeniaOferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, wszczególnościzawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie
elektronicznej zapośrednictwem Platformyi powiadomień mailowych.5) Zamawiający, zgodnie z §
3ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADYMINISTRÓWz dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobusporządzania i przekazywania informacjioraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznychoraz środków komunikacji elektronicznejw postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lubkonkursie (dalej jako "Rozporządzenie")określa niezbędne wymagania sprzętowo -
aplikacyjneumożliwiające pracę na Platformie Zakupowej,tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanejprzepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b)komputer klasy PC lub MAC, o
następującej konfiguracji:pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 10, MacOs x 10.4, Linux, lub ich nowszewersje,c) zainstalowana dowolna
przeglądarka internetowa najlepiejnajnowszej dostępnej wersjiobsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem
Internet Explorer,d) włączona obsługaJavaScript,e) zainstalowanyprogram Acrobat Reader lub inny
obsługujący pliki w formacie .pdf,f)podłączony lub wbudowany dokomputera czytnik karty
kryptograficznej wydanej przez wystawcęcertyfikatu używanego przezWykonawcę.6) Zamawiający, zgodnie z § 3 powołanego powyżejRozporządzenia określa:a)dopuszczalne formaty przesyłanych
danych, tj. plików o wielkości do 100MB w formatach: .doc, .pdf,.zip.b) informacje na temat kodowania i
czasu odbioru danych: - plik załączony przez Wykonawcę naPlatformie Zamówień Publicznych
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00140500/01 z dnia 2021-08-09
2021-08-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w
trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
izapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – formatkodowania UTF8. Możliwość
otworzenia pliku dostępna jestdopiero po odszyfrowaniu przezZamawiającego po upływie terminu
składania ofert.c) oznaczenieczasu odbioru danych przezPlatformę stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wgczasu platformy, który jestsynchronizowany ze znacznikiem czasu UTC.4.
Wykonawca powiniendokładnie zapoznać się zniniejszą SWZ i złożyć ofertę zgodnie z określonymi
wymaganiami.5.Wszelkie oświadczenia, wnioski,zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą
elektronicznie zapośrednictwem dedykowanegoformularza udostępnionego na Platformie:
zp.powiat.przemysl.pl6.Dokumenty, podmiotowe środkidowodowe oraz inne dokumenty lub
oświadczenia muszą być złożonew formie elektronicznej lub wpostaci elektronicznej opatrzone
podpisem zaufanym lub podpisemosobistym osoby upoważnionej doreprezentowania wykonawców
zgodnie z formą reprezentacjiokreśloną w dokumencie rejestrowymwłaściwym dla formy organizacyjnej
lub innym dokumencie orazskładane są przez Wykonawcę zapośrednictwem Formularza do
komunikacji jako załączniki.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzeniaParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osóbfizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takichdanych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U.
UE L119 z dnia4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:2. administratorem
Pani/Pana danychosobowych jestDyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu Plac Dominikański
3 , 37-700Przemyśl3.administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych : P. mgr Elżbieta Kalita z
którymmożna siękontaktować pod adresem e-mail: zdpprzemysl@op.pl, .tel. 16 675-00-254. Dane
osobowewykonawcybędą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
zprzedmiotowympostępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 5. Odbiorcami
przekazanychprzez wykonawcędanych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie
udostępnionadokumentacjapostępowania zgodnie z art.74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6
września 2001 r. odostępie doinformacji publicznej.6. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole
postępowaniabędąprzechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, ajeżeliczas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwaniaumowy.7.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Panadotyczących jestwymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P.,
związanym zudziałem wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.8. W odniesieniu do
Pani/Pana danychosobowychdecyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie
do art. 22 RODO.9.PosiadaPani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych Pani/Panadotyczących(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po
stronie administratoraniewspółmierniedużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do
wskazania dodatkowychinformacji mającychna celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub datypostępowania o udzieleniezamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie
nazwy lub datyzakończonegopostępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO
prawo dosprostowaniaPani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
możeskutkować zmianąwyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralnościprotokołu orazjegozałączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratoraograniczeniaprzetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania
postępowania oudzieleniezamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2RODO (prawodo ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania,w celuzapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osobyfizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiejlubpaństwaczłonkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych
Osobowych, gdyuzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
naruszaprzepisy RODO;10. Nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO prawodo usunięciadanych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym
mowa w art.20 RODO;c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych,gdyżpodstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO;11.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
zRODOprzetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem
właściwymdlaprzedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP.IV.333-16/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 9

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – Okręg Przemyśl Obwód Przemyśl

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-15 do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów ( odrębnie dla każdej części ):
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena (koszt) 60%
2. Wiek nośnika 40%
Razem 100%
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.
CENA – 60% Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena oferty badanej
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.
WIEK NOŚNIKA– w zakresie kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt)
Wykonawcom zostaną przyznane punkty za zadeklarowany w formularzu Oferty wiek posiadanego
środka transportowego ( na dzień składania oferty).
Ilość punktów , jaka zostanie przyznana w w/w kryterium:
40 pkt – jeśli Wykonawca zadeklaruje nośnik do 10 lat
35 pkt – jeśli Wykonawca zadeklaruje nośnik pow. 10 lat do 20 lat
30 pkt - jeśli Wykonawca zadeklaruje nośnik pow. 20 lat
Wiek środka transportowego winien być ustalony na podstawie dowodu rejestracyjnego bądź innego
równoważnego dokumentu. W przypadku wystąpienia dwóch nośników o różnym wieku - do oceny
brana będzie średnia .
Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za wiek
nośnika (maks. 40)
Opis sposobu obliczenia łącznej oceny ofert:
1) Łączna ocena punktowa (P) oferty zostanie obliczona według formuły
P = PC + TGR
Gdzie:
PC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena brutto zamówienia,
WN – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium wiek nośnika .
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA” oraz ilości
punktów przyznanych w kryterium „WIEK NOŚNIKA”. Oferta, która otrzyma największą łączną ilość
punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z
uzyskaną łączną ilością punktów.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę,
która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę
z najniższą ceną.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 2, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń w tym zaoferowanej ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek nośnika

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – Okręg Przemyśl Obwód Fredropol

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-15 do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów ( odrębnie dla każdej części ):
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena (koszt) 60%
2. Wiek nośnika 40%
Razem 100%
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.
CENA – 60% Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena oferty badanej
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.
WIEK NOŚNIKA– w zakresie kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt)
Wykonawcom zostaną przyznane punkty za zadeklarowany w formularzu Oferty wiek posiadanego
środka transportowego ( na dzień składania oferty).
Ilość punktów , jaka zostanie przyznana w w/w kryterium:
40 pkt – jeśli Wykonawca zadeklaruje nośnik do 10 lat
35 pkt – jeśli Wykonawca zadeklaruje nośnik pow. 10 lat do 20 lat
30 pkt - jeśli Wykonawca zadeklaruje nośnik pow. 20 lat
Wiek środka transportowego winien być ustalony na podstawie dowodu rejestracyjnego bądź innego
równoważnego dokumentu. W przypadku wystąpienia dwóch nośników o różnym wieku - do oceny
brana będzie średnia .
Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za wiek
nośnika (maks. 40)
Opis sposobu obliczenia łącznej oceny ofert:
1) Łączna ocena punktowa (P) oferty zostanie obliczona według formuły
P = PC + TGR
Gdzie:
PC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena brutto zamówienia,
WN – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium wiek nośnika .
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA” oraz ilości
punktów przyznanych w kryterium „WIEK NOŚNIKA”. Oferta, która otrzyma największą łączną ilość
punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z
uzyskaną łączną ilością punktów.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę,
która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę
z najniższą ceną.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 2, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń w tym zaoferowanej ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek nośnika

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III – Okręg Przemyśl Obwód Żurawica

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-15 do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów ( odrębnie dla każdej części ):
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena (koszt) 60%
2. Wiek nośnika 40%
Razem 100%
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.
CENA – 60% Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena oferty badanej
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.
WIEK NOŚNIKA– w zakresie kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt)
Wykonawcom zostaną przyznane punkty za zadeklarowany w formularzu Oferty wiek posiadanego
środka transportowego ( na dzień składania oferty).
Ilość punktów , jaka zostanie przyznana w w/w kryterium:
40 pkt – jeśli Wykonawca zadeklaruje nośnik do 10 lat
35 pkt – jeśli Wykonawca zadeklaruje nośnik pow. 10 lat do 20 lat
30 pkt - jeśli Wykonawca zadeklaruje nośnik pow. 20 lat
Wiek środka transportowego winien być ustalony na podstawie dowodu rejestracyjnego bądź innego
równoważnego dokumentu. W przypadku wystąpienia dwóch nośników o różnym wieku - do oceny
brana będzie średnia .
Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za wiek
nośnika (maks. 40)
Opis sposobu obliczenia łącznej oceny ofert:
1) Łączna ocena punktowa (P) oferty zostanie obliczona według formuły
P = PC + TGR
Gdzie:
PC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena brutto zamówienia,
WN – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium wiek nośnika .
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA” oraz ilości
punktów przyznanych w kryterium „WIEK NOŚNIKA”. Oferta, która otrzyma największą łączną ilość
punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z
uzyskaną łączną ilością punktów.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę,
która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę
z najniższą ceną.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 2, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń w tym zaoferowanej ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek nośnika

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV – Okręg Przemyśl Obwód Orły I

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-15 do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów ( odrębnie dla każdej części ):
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena (koszt) 60%
2. Wiek nośnika 40%
Razem 100%
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.
CENA – 60% Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena oferty badanej
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.
WIEK NOŚNIKA– w zakresie kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt)
Wykonawcom zostaną przyznane punkty za zadeklarowany w formularzu Oferty wiek posiadanego
środka transportowego ( na dzień składania oferty).
Ilość punktów , jaka zostanie przyznana w w/w kryterium:
40 pkt – jeśli Wykonawca zadeklaruje nośnik do 10 lat
35 pkt – jeśli Wykonawca zadeklaruje nośnik pow. 10 lat do 20 lat
30 pkt - jeśli Wykonawca zadeklaruje nośnik pow. 20 lat
Wiek środka transportowego winien być ustalony na podstawie dowodu rejestracyjnego bądź innego
równoważnego dokumentu. W przypadku wystąpienia dwóch nośników o różnym wieku - do oceny
brana będzie średnia .
Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za wiek
nośnika (maks. 40)
Opis sposobu obliczenia łącznej oceny ofert:
1) Łączna ocena punktowa (P) oferty zostanie obliczona według formuły
P = PC + TGR
Gdzie:
PC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena brutto zamówienia,
WN – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium wiek nośnika .
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA” oraz ilości
punktów przyznanych w kryterium „WIEK NOŚNIKA”. Oferta, która otrzyma największą łączną ilość
punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z
uzyskaną łączną ilością punktów.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę,
która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę
z najniższą ceną.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 2, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń w tym zaoferowanej ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek nośnika

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V- Okręg Przemyśl Obwód Orły II

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-15 do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów ( odrębnie dla każdej części ):
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena (koszt) 60%
2. Wiek nośnika 40%
Razem 100%
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.
CENA – 60% Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena oferty badanej
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.
WIEK NOŚNIKA– w zakresie kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt)
Wykonawcom zostaną przyznane punkty za zadeklarowany w formularzu Oferty wiek posiadanego
środka transportowego ( na dzień składania oferty).
Ilość punktów , jaka zostanie przyznana w w/w kryterium:
40 pkt – jeśli Wykonawca zadeklaruje nośnik do 10 lat
35 pkt – jeśli Wykonawca zadeklaruje nośnik pow. 10 lat do 20 lat
30 pkt - jeśli Wykonawca zadeklaruje nośnik pow. 20 lat
Wiek środka transportowego winien być ustalony na podstawie dowodu rejestracyjnego bądź innego
równoważnego dokumentu. W przypadku wystąpienia dwóch nośników o różnym wieku - do oceny
brana będzie średnia .
Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za wiek
nośnika (maks. 40)
Opis sposobu obliczenia łącznej oceny ofert:
1) Łączna ocena punktowa (P) oferty zostanie obliczona według formuły
P = PC + TGR
Gdzie:
PC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena brutto zamówienia,
WN – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium wiek nośnika .
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA” oraz ilości
punktów przyznanych w kryterium „WIEK NOŚNIKA”. Oferta, która otrzyma największą łączną ilość
punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z
uzyskaną łączną ilością punktów.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę,
która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę
z najniższą ceną.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 2, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń w tym zaoferowanej ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek nośnika

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VI – Okręg Przemyśl Obwód Stubno-Medyka

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-15 do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów ( odrębnie dla każdej części ):
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena (koszt) 60%
2. Wiek nośnika 40%
Razem 100%
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.
CENA – 60% Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena oferty badanej
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.
WIEK NOŚNIKA– w zakresie kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt)
Wykonawcom zostaną przyznane punkty za zadeklarowany w formularzu Oferty wiek posiadanego
środka transportowego ( na dzień składania oferty).
Ilość punktów , jaka zostanie przyznana w w/w kryterium:
40 pkt – jeśli Wykonawca zadeklaruje nośnik do 10 lat
35 pkt – jeśli Wykonawca zadeklaruje nośnik pow. 10 lat do 20 lat
30 pkt - jeśli Wykonawca zadeklaruje nośnik pow. 20 lat
Wiek środka transportowego winien być ustalony na podstawie dowodu rejestracyjnego bądź innego
równoważnego dokumentu. W przypadku wystąpienia dwóch nośników o różnym wieku - do oceny
brana będzie średnia .
Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za wiek
nośnika (maks. 40)
Opis sposobu obliczenia łącznej oceny ofert:
1) Łączna ocena punktowa (P) oferty zostanie obliczona według formuły
P = PC + TGR
Gdzie:
PC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena brutto zamówienia,
WN – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium wiek nośnika .
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA” oraz ilości
punktów przyznanych w kryterium „WIEK NOŚNIKA”. Oferta, która otrzyma największą łączną ilość
punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z
uzyskaną łączną ilością punktów.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę,
która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę
z najniższą ceną.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 2, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń w tym zaoferowanej ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek nośnika

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VII – Okręg Przemyśl Obwód Medyka-Przemyśl

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-15 do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów ( odrębnie dla każdej części ):
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena (koszt) 60%
2. Wiek nośnika 40%
Razem 100%
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.
CENA – 60% Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena oferty badanej
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.
WIEK NOŚNIKA– w zakresie kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt)
Wykonawcom zostaną przyznane punkty za zadeklarowany w formularzu Oferty wiek posiadanego
środka transportowego ( na dzień składania oferty).
Ilość punktów , jaka zostanie przyznana w w/w kryterium:
40 pkt – jeśli Wykonawca zadeklaruje nośnik do 10 lat
35 pkt – jeśli Wykonawca zadeklaruje nośnik pow. 10 lat do 20 lat
30 pkt - jeśli Wykonawca zadeklaruje nośnik pow. 20 lat
Wiek środka transportowego winien być ustalony na podstawie dowodu rejestracyjnego bądź innego
równoważnego dokumentu. W przypadku wystąpienia dwóch nośników o różnym wieku - do oceny
brana będzie średnia .
Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za wiek
nośnika (maks. 40)
Opis sposobu obliczenia łącznej oceny ofert:
1) Łączna ocena punktowa (P) oferty zostanie obliczona według formuły
P = PC + TGR
Gdzie:
PC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena brutto zamówienia,
WN – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium wiek nośnika .
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA” oraz ilości
punktów przyznanych w kryterium „WIEK NOŚNIKA”. Oferta, która otrzyma największą łączną ilość
punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z
uzyskaną łączną ilością punktów.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę,
która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę
z najniższą ceną.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 2, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń w tym zaoferowanej ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek nośnika

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część X – Okręg Ruszelczyce Obwód Bircza I

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-15 do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów ( odrębnie dla każdej części ):
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena (koszt) 60%
2. Wiek nośnika 40%
Razem 100%
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.
CENA – 60% Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena oferty badanej
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.
WIEK NOŚNIKA– w zakresie kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt)
Wykonawcom zostaną przyznane punkty za zadeklarowany w formularzu Oferty wiek posiadanego
środka transportowego ( na dzień składania oferty).
Ilość punktów , jaka zostanie przyznana w w/w kryterium:
40 pkt – jeśli Wykonawca zadeklaruje nośnik do 10 lat
35 pkt – jeśli Wykonawca zadeklaruje nośnik pow. 10 lat do 20 lat
30 pkt - jeśli Wykonawca zadeklaruje nośnik pow. 20 lat
Wiek środka transportowego winien być ustalony na podstawie dowodu rejestracyjnego bądź innego
równoważnego dokumentu. W przypadku wystąpienia dwóch nośników o różnym wieku - do oceny
brana będzie średnia .
Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za wiek
nośnika (maks. 40)
Opis sposobu obliczenia łącznej oceny ofert:
1) Łączna ocena punktowa (P) oferty zostanie obliczona według formuły
P = PC + TGR
Gdzie:
PC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena brutto zamówienia,
WN – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium wiek nośnika .
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA” oraz ilości
punktów przyznanych w kryterium „WIEK NOŚNIKA”. Oferta, która otrzyma największą łączną ilość
punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z
uzyskaną łączną ilością punktów.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę,
która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę
z najniższą ceną.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 2, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń w tym zaoferowanej ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek nośnika

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część XI - Okręg Ruszelczyce Obwód Bircza II

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-15 do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów ( odrębnie dla każdej części ):
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena (koszt) 60%
2. Wiek nośnika 40%
Razem 100%
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.
CENA – 60% Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena oferty badanej
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.
WIEK NOŚNIKA– w zakresie kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt)
Wykonawcom zostaną przyznane punkty za zadeklarowany w formularzu Oferty wiek posiadanego
środka transportowego ( na dzień składania oferty).
Ilość punktów , jaka zostanie przyznana w w/w kryterium:
40 pkt – jeśli Wykonawca zadeklaruje nośnik do 10 lat
35 pkt – jeśli Wykonawca zadeklaruje nośnik pow. 10 lat do 20 lat
30 pkt - jeśli Wykonawca zadeklaruje nośnik pow. 20 lat
Wiek środka transportowego winien być ustalony na podstawie dowodu rejestracyjnego bądź innego
równoważnego dokumentu. W przypadku wystąpienia dwóch nośników o różnym wieku - do oceny
brana będzie średnia .
Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za wiek
nośnika (maks. 40)
Opis sposobu obliczenia łącznej oceny ofert:
1) Łączna ocena punktowa (P) oferty zostanie obliczona według formuły
P = PC + TGR
Gdzie:
PC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena brutto zamówienia,
WN – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium wiek nośnika .
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA” oraz ilości
punktów przyznanych w kryterium „WIEK NOŚNIKA”. Oferta, która otrzyma największą łączną ilość
punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z
uzyskaną łączną ilością punktów.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę,
która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę
z najniższą ceną.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 2, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń w tym zaoferowanej ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek nośnika

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na zasadach określonych w pkt. 8 II Rozdziału oraz spełniają na
podstawie art. 112 określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie kwalifikacji zawodowych,
jeżeli: Wykonawca wykaże:
a) dysponuje lub będzie dysponować: osobami posiadającymi wymagane uprawnienia ( dot.
operatorów sprzętu)
b) dysponują lub będą dysponować n/w sprzętem specjalistycznym niezbędnym do wykonania
przedmiotowego zamówienia :
Część nr 1 Okręg Przemyśl – Obwód Przemyśl ( pługopiaskarka 1 szt., ładowarka 1 szt.,
pług wirnikowy 1 szt.)
Część nr 2 Okręg Przemyśl – Obwód Fredropol ( pługopiaskarka 1 szt. , ładowarka 1
szt. )
Część nr 3 Okręg Przemyśl – Obwód Żurawica ( pługopiaskarka 1 szt. , ładowarka 1
szt. )
Część nr 4 Okręg Przemyśl – Obwód Orły I ( pługopiaskarka 1 szt., ładowarka 1 szt.,
pług dwustronny 1 szt. )
Część nr 5 Okręg Przemyśl – Obwód Orły II ( pługopiaskarka 1 szt., ładowarka 1 szt. )
Część nr 6 Okręg Przemyśl – Obwód Stubno-Medyka ( pługopiaskarka 1 szt.,
ładowarka 1 szt. )
Część nr 7 Okręg Przemyśl – Obwód Medyka – Przemyśl ( pługopiaskarka 1 szt.,
ładowarka 1 szt. )
Część nr 10 Okręg Ruszelczyce Obwód Bircza I (pługopiaskarka 1 szt., ładowarka 1
szt., pług dwustronny 1 szt. )
Część nr 11 Okręg Ruszelczyce Obwód Bircza II (pługopiaskarka 1 szt., ładowarka 1
szt.)
UWAGA:
Wszystkie osoby kadry technicznej muszą posługiwać się językiem polskim lub
w przypadku braku znajomości języka polskiego przez w/w osoby, Wykonawca zobowiązany
jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego bieżącego
i symultanicznego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem
Wykonawcy.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z
wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba
że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
Odnośnie do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni
polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem, wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale
II podrozdziałach 7 i 8 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień
składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe,
wskazane w rozdziale II podrozdziale 9 pkt 2 SWZ.
3. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY składane na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego
4. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ TAKŻE WRAZ Z OFERTĄ:
1) OŚWIADZCENIE podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu; ( jeżeli dotyczy)
2) OŚWIADCZENIE wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z
którego wynika, które roboty budowlane lub dostawy lub usługi wykonają poszczególni
wykonawcy; ( jeżeli dotyczy)
3) OŚWIADCZENIE potwierdzające brak podstaw wykluczenia podwykonawcy,
na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu ( jeżeli dotyczy);
OŚWIADCZENIE podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 1 pkt 3
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp ( jeżeli dotyczy)
6. DO OFERTY WYKONAWCA ZAŁĄCZA RÓWNIEŻ:
1) ZOBOWIĄZANIE podmiotu udostępniającego zasoby ( jeżeli dotyczy)
2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa
(jeżeli dotyczy);
3) WYKAZ ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań
równoważnych z jego opisem lub normami (jeżeli dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem
najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych
na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Oświadczenie dot. posiadania uprawnień przez operatorów sprzętu ( wg wzoru
stanowiącego załącznik do SWZ)
3) Wykaz narzędzi , wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami ( wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

4. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest :
1) do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wraz ze wskazanie
liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Oświadczenie należy dostarczyć w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

c) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie
z art. 58 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego:
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem.
• jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt c, zostanie wybrana, zamawiający zastrzega
możliwość żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłożenia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczone tylko
w granicach unormowania art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty , na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,w zakresie:
1.1. zmiany osoby
a) odpowiedzialnej za prawidłowe prowadzenie i rozliczanie Akcji Zimowego
Utrzymania Dróg
Wykonawca może dokonać zmiany w/w osoby, wskazanej w umowie, jedynie za uprzednią
zgodą Zamawiającego. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę w następujących
przypadkach :
- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych w/w osoby,
- niewywiązywania się przez w/w osobę z obowiązków wynikających z umowy,
- konieczności zmiany z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy ( np. rezygnacja ,itp. )
Zamawiający może żądać od Wykonawcy dokonania zmiany w/w osoby jeżeli uzna, że nie
wykonuje ona obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić w/w
osobę zgodnie z żądaniem Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
b) sprawującej nadzór nad realizacja i prawidłowym rozliczaniem Akcji
Zimowego Utrzymania Dróg
. Zamawiający z własnej inicjatywy proponuje zmianę w/w osoby, wskazanej w umowie,
w następujących przypadkach :
- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych w/w osoby, - niewywiązywania się przez w/w
osobę z obowiązków wynikających z umowy,
- konieczności zmiany z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego(np. rezygnacja )
1.2. zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku
VAT
- zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego wysokość stawki
podatku VAT
1.3. wartości zamówienia – łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest
niższa niż 10 % wartości pierwotnej umowy , a zmiany te nie powodują zmiany
ogólnego charakteru umowy.
2.Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) podpisanego przez
strony umowy, pod rygorem nieważności.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie art. 456 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zp.powiat.przemysl.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-04 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.