eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ulanów › Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy UlanówOgłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Ulanów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA I MIASTO ULANÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409488

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 5

1.5.2.) Miejscowość: Ulanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-410

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 158763041

1.5.8.) Numer faksu: 158763053

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ulanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ulanow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Ulanów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d6b0b29-3d93-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364386

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018947/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Modernizacja dróg na terenie Gminy Ulanów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.ulanow.pl/p,87,przetargi

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: przetargi@ulanow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej: przetargi@ulanow.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„Rozporządzenie”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminy i Miasta Ulanów, z siedzibą
mieszczącą się pod adresem: Rynek 5, 37-410
Ulanów, tel. 15 8763041 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.akolodziej@gmail.com lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby
Administratora.3. Dane osobowe będą
przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Dane osobowe będą przetwarzane
przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej PZP, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww.
Rozporządzenia w związku z przepisami
PZP.6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z PZP. 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz
możliwości ich poprawiania,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, - w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów
Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa, 9. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. 10. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia
danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.11.Wystąpienie z żądaniem, o
którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.12. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie
podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi
art. 22 Rozporządzenia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:- w związku z
art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo
sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: I.270.61.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robot budowlanych dla zadania:

zad. 1 Remont drogi gminnej dz. ewid. nr 68; 90/1 w miejscowości Dąbrowica

Projektowane parametry geometryczne:
• Nawierzchnia bitumiczna jezdni o szerokości 3,00 m na odcinku 1137m i przekroju dwustronnym ze spadkiem o wartości 2% oraz spadkiem jednostronnym w zależności od ukształtowania terenu zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru..
• pobocza o szerokości średnio 0,30 m ze spadkiem około 6 %
• ukształtowanie osi jezdni w planie bez zmian (po istniejącej trasie), po wytyczeniu przed rozpoczęciem robót za pomocą tyczek oraz palików,
• niweleta osi jezdni podniesiona o całkowitą grubość projektowanych warstw konstrukcyjnych, poza tym bez zmian.

Parametry konstrukcyjne:
Projektuje się remont przy zachowaniu następujących parametrów konstrukcyjnych:
1) podbudowa
• warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0/31,5mm gr.15 cm szerokości 3,20 m.
2) jezdnia
• nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 16 W grubości 4 cm szerokości 3,10 m
• nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 11 S grubości 3 cm szerokości 3,00 m.
3) pobocza
• pobocza z materiału kamiennego szer. śr. 0,30 m, grubości 22 cm, o spadku 6%

zad. 2 Przebudowa drogi Kurzyna Mała – Ruda Tanewska położonej na działkach nr ewid. 872, 697 obręb Kurzyna Mała oraz 933/3, 933/1 obręb Dąbrówka w km 0+000 – 2+140

Projektowane parametry geometryczne:
• nawierzchnia jezdni o szerokości 3,50 m na odcinku 0+000 – 2+140 km o przekroju dwustronnym ze spadkiem o wartości 2 % .
• pobocza o szerokości średnio 0,75 m ze spadkiem około 6 %
• ukształtowanie osi jezdni w planie bez zmian (po istniejącej trasie), po wytyczeniu przed rozpoczęciem robót za pomocą tyczek oraz palików,
• niweleta osi jezdni podniesiona o całkowitą grubość projektowanych warstw konstrukcyjnych, poza tym bez zmian.
• Przebudowa będzie polegała na odtworzeniu parametrów pierwotnych drogi.

Parametry konstrukcyjne:
1) podbudowa
• warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0/31,5 mm i tłucznia 20/63 mm wymieszane w proporcji 1:1 gr. 14 cm
• warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0/31.5 mm gr. 7 cm
2) jezdnia
• warstwa wiążąca gr. 4 cm z z mieszanki mineralno - asfaltowa AC 16 W 50/70
• warstwa ścieralna gr.3 z mieszanki mineralno - asfaltowa AC 11 S 50/70
3) pobocza
• pobocza z materiału kamiennego szer. śr. 0,75 m o spadku 6%

zad. 3 Remont drogi w m. Wólka Tanewska dz ewid nr 1158, w km 0+000 do 0+315;

Parametry drogi:
- droga klasy D
- kategoria obciążenia ruchem KR1 /o liczbie osi/pas/dobę 13-70
- prędkość projektowa Vp = 40 km/h;
- grupa nośności podłoża G3


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla ruchu KR1
- 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W dla ruchu KR1
- 5cm podbudowa górna z kruszywa łamanego 0-31,5 mm
- 15 cm podbudowa dolna z kruszywa łamanego /tłuczeń/
- 25cm warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 1,5-2,5 Mpa doziarnienie piaskiem 30%


zad. 4 Remont drogi gminnej nr 102836R w m. Glinianka
Projektowane parametry geometryczne:
• nawierzchnia jezdni o szerokości 3,5 m na odcinku od 0+000 do 0+026 i w km 0+000 do km 0+017,7 o przekroju dwustronnym ze spadkiem o wartości 2 % .
• pobocza o szerokości średnio 0,5 m ze spadkiem około 6 %
• ukształtowanie osi jezdni w planie bez zmian (po istniejącej trasie), po wytyczeniu przed rozpoczęciem robót za pomocą tyczek oraz palików,
Parametry konstrukcyjne:
Projektuje się remont o następujących parametrach konstrukcyjnych:
• podbudowa pomocnicza z mieszanki kamiennej 0/63mm gr. 10 cm
• podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej 0/31,5mm gr. 8 cm
• warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11W gr. 3 cm
• warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11S gr. 3 cm
• pobocze z materiału kamiennego szer. śr. 0,5 m, gr 8 cm o spadku 6%

zad. 5 Remont drogi gminnej nr 102849R w m. Glinianka

Projektowane parametry geometryczne:
• nawierzchnia jezdni o szerokości 3,5 m na odcinku od 0+000 do 0+058 i w km 0+000 do km 0+057 o przekroju dwustronnym ze spadkiem o wartości 2 % .
• ukształtowanie osi jezdni w planie bez zmian (po istniejącej trasie), po wytyczeniu przed rozpoczęciem robót za pomocą tyczek oraz palików,
• niweleta osi jezdni podniesiona o całkowitą grubość projektowanych warstw konstrukcyjnych, poza tym bez zmian.
Parametry konstrukcyjne:
• podbudowa pomocnicza z mieszanki kamiennej 0/63mm gr. 10 cm
• podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej 0/31,5mm gr. 8 cm
• warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11W gr. 3 cm
• warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11S gr. 3 cm

zad. 6 Przebudowa drogi w m. Glinianka ul. Łączki ( koło kościoła) dz. ewid. nr 936 i 906
Projektowane parametry geometryczne:
• nawierzchnia jezdni o szerokości 3,5 m na odcinku od 0+000 do 0+158 i w km 0+000 do km 0+068 o przekroju dwustronnym ze spadkiem o wartości 2% .
• pobocza o szerokości średnio 0,5m ze spadkiem około 6 %
• ukształtowanie osi jezdni w planie bez zmian (po istniejącej trasie), po wytyczeniu przed rozpoczęciem robót za pomocą tyczek oraz palików,
• niweleta osi jezdni podniesiona o całkowitą grubość projektowanych warstw konstrukcyjnych, poza tym bez zmian.
Parametry konstrukcyjne:
• podbudowa pomocnicza z mieszanki kamiennej 0/63mm gr. 10 cm
• podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej 0/31,5 gr. 8cm
• warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11W gr. 3 cm
• warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11S gr. 3 cm
• pobocza z materiału kamiennego szer. śr. 0,5 m, gr 8 cm o spadku 6%zad. 7 Remont drogi w m. Ulanów ul. Zamoyskiego, w km 0+000 do 0+307

Projektowana jest nawierzchnia
o szerokości 3,5 m . Spadki – daszkowy 2% na odcinkach prostych
i jednostronny na łukach 3-4 %. Zakładane jest wykonanie obustronnych poboczy
o szer. - 75 cm z kruszywa łamanego 0-31,5 mm.
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla ruchu KR1
- 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W dla ruchu KR1
- 5cm podbudowa górna z kruszywa łamanego 0-31,5 mm
- 15 cm podbudowa dolna z kruszywa łamanego /tłuczeń/
- 25cm warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 1,5-2,5 Mpa doziarnienie piaskiem

zad. 8 Remont drogi gminnej nr 102865R w m. Ulanów

Projektowane parametry geometryczne:
• nawierzchnia jezdni o szerokości od 3,0 m do 4,6 m na odcinku od 0+000 do 0+348 o przekroju dwustronnym ze spadkiem o wartości 2% .
• ukształtowanie osi jezdni w planie bez zmian (po istniejącej trasie), po wytyczeniu przed rozpoczęciem robót za pomocą tyczek oraz palików,
• niweleta osi jezdni podniesiona o całkowitą grubość projektowanych warstw konstrukcyjnych, poza tym bez zmian.
Parametry konstrukcyjne:
• warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11W gr. 4 cm
• warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11S gr. 3 cm
• pobocza z materiału kamiennego, gr 7 cm

Chodnik:
- w-wa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm o wytrzymałości 2,5Mpa
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm
- chodnik z kostki brukowej gr. 6 cmm na podsypce cementowo – piaskowej

zad. 9 Przebudowa drogi gminnej nr 102817R w miejscowości Wólka Tanewska w km 1+285 - 2+244 wraz z remontem przepustów.

• na odcinku drogi od 1+ 285 do km 2+244, dł. 959 m, szer. 3,50 m budowa drogi o następującym układzie warstw konstrukcyjnych:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego w-wa górna 0/31,5, gr. 7cm
- podbudowa z mieszanki kruszyw: z kruszywa łamanego 0/31,5 mm i tłucznia 20/63 mm śr. wymieszanych ze sobą w proporcjach 1:1 gr. 13 cm

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1.Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych
do 50% wartości zamówienia podstawowego.
2.Zamówienie, o którym mowa w pkt 1 zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, jest zgodne
z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
3. Zamawiający udzieli zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem
zamówienia podstawowego, m.in. w zakresie: - robót budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej.
4.Zamówienie, o którym mowa w ust. 1. będzie realizowane w oparciu o warunki umowy podstawowej.
5.Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp, pod warunkiem, że dotychczasowy Wykonawca
(Wykonawca realizujący warunki umowy podstawowej):
a) realizował roboty budowlane w terminie i z najwyższą starannością,
b) zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego,
c) zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy,
d) strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Okres gwarancji i rękojmi za wady”

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Dziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
wykonanie min. 3 zamówień porównywalnych z przedmiotem zamówienia (na załączniku Nr 5 do SWZ).
Jako jedno zamówienie porównywalne rozumie się wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie
lub remoncie drogi o nawierzchni warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o powierzchni minimum – 5 000 m2 każde.
b) O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które udokumentują dysponowanie odpowiednim potencjałem
technicznym min.:
- rozkładarka mas bitumicznych z podgrzewaną listwą zagęszczającą wstępnie min.80% z elektronicznym sterowaniem
równością układanej warstwy - min. 1 szt.
- walec wibracyjny samojezdny stalowy ciężki - min. 1 szt.
- udokumentowanie możliwości przeprowadzenia badań laboratoryjnych określonych w SST.
c) O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty dysponujące następującymi osobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia:
- Kierownik budowy – posiadający uprawnienia do kierowania budową i robotami w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej
w zakresie dróg, posiadający min. 3 lata doświadczenia.
UWAGA! Ilość lat doświadczeń należy liczyć od daty wystawienia uprawnień.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do
oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych;
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do
SWZ;
4) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SWZ;
5) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 7 do SWZ;
6) Oświadczenie o możliwości wykonania badań laboratoryjnych wymaganych w SST –załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) wykaz robót budowlanych
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;
4) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SWZ;
5) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 7 do SWZ;
6) Oświadczenie o możliwości wykonania badań laboratoryjnych wymaganych w SST –załącznik nr 8 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Dziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Dziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji
Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest
umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy
zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści.
6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą
one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest
dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
10. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf.
11. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a
następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Dziale
X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony przewidują możliwość dokonywania zmian zgodnie z art. 454 ustawy Prawo zamówień
publicznych . Szczegółowy rodzaj i zakres zmiany został opisany w Projekcie Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.