eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oborniki › Rozbudowa drogi powiatowej nr 2055P Kowalewko-WargowoOgłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2055P Kowalewko-Wargowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT OBORNICKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258017

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 2A

1.5.2.) Miejscowość: Oborniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiatobornicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: powiatobornicki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2055P Kowalewko-Wargowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f60ded0-3d7a-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364320

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039699/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Przebudowa drogi powiatowej nr 2055P na odc. Kowalewko-Wargowo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://bip.powiatobornicki.pl/zamowienia-publiczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej przetargi@powiatobornicki.pl
- udostępnionego Formularza do komunikacji przez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/
- dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Sposób składania ofert:
1) Wykonawca po sporządzeniu i podpisaniu oferty szyfruje ofertę i wysyła ją do zamawiającego za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa: POWIAT OBORNICKI lub STAROSTWO POWIATOWE W OBORNIKACH ).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania ogólne / informacje o środkach komunikacji elektronicznej / informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu:
- miniPortalu dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
- ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
- poczty elektronicznej przetargi@powiatobornicki.pl
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP aby mieć dostęp do formularzy: Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularz do komunikacji.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych na miniPortalu oraz ePUAP wynosi 150 MB. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 80MB.
5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub wpływu na skrzynkę odbiorczą poczty elektronicznej - nie dotyczy ofert.
6) Identyfikator postępowania dla danego postępowania dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

2. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami (w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej przetargi@powiatobornicki.pl
- dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
2) Korespondencja (przesłana zgodnie z pkt 1) nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem sprawy lub nazwą zamówienia.
3) Dokumenty elektroniczne składane są przez wykonawcę jako załączniki.
4) Sposób sporządzenia i przekazywania oświadczeń lub dokumentów musi być zgody z wymaganiami określonymi w:
a) rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415);
b) rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452);
c) Rozporządzeniu rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).

3. Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami:
Osobą upoważnionymi przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest:
imię i nazwisko: Michał Cieciora
tel. +48 61 2973131, e-mail: przetargi@powiatobornicki.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuję, że:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Obornikach jest Starosta Obornicki z siedzibą w Obornikach ul. 11 Listopada 2A, 64-600 Oborniki;
2) w sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych, pod adresem e-mail: iod@powiatobornicki.pl lub pod numerem telefonu 500 610 605 lub pisemnie na adres siedziby administratora;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy Pzp;
5) dane osobowe, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez administratora;
6) obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych wykonawcy dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku wykonawca może zostać zobowiązany do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje wykonawcy:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje wykonawcy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych wykonawcy przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.272.2.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2055P od skrzyżowania w Kowalewku z drogami nr 2051P i 2053P, poprzez skrzyżowanie z drogą gminną 271787P w m. Wargowo II, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2061P i dalej w kierunku drogi krajowej nr 11 aż do końca odcinka o zniszczonej nawierzchni jezdni.
2. Rodzaj i zakres robót:
1) Branża drogowa: rozbudowa drogi obejmuje w szczególności:
− rozbudowę skrzyżowania w Kowalewku z drogami powiatowymi: 2051P i 2053P na skrzyżowanie typu rondo,
− rozbudowę skrzyżowania w Wargowie z drogą powiatową nr 2061P na skrzyżowanie typu rondo,
− rozbudowę jezdni i pozostałych elementów korony drogi wraz z urządzeniami służącymi odwodnieniu drogi,
− rozbudowę skrzyżowania z drogą gminną 271787P w Wargowie II – skrzyżowanie zwykłe
− budowę ścieżki rowerowej / pieszo-rowerowej i chodników,
− budowę zatok autobusowych,
− rozbudowę przepustów,
− zmianę stałej organizacji ruchu dla drogi po rozbudowie.
2) Branża sanitarna: w ramach inwestycji przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej na odcinkach
projektowanej drogi:
- na skrzyżowaniu w Kowalewku z drogami powiatowymi: 2051P i 2053P, od km 0+00 do km 0+100 - odcinek I
- odcinek drogi od km 0+100 do km 0+350 - odcinek II
- odcinek drogi od km 0+890 do km 1+070 - odcinek III
- skrzyżowanie - rondo w Wargowie od km 1+900 do km 2+250- odcinek IV
Na każdym z ciągów kanalizacyjnych zamontowane są urządzenia podczyszczające wody opadowe i roztopowe. Są to wysokosprawne separatory lamelowe z osadnikiem. Pozostałe odcinki przebudowywanej drogi odwodnione zostaną poprzez projektowane rowy przydrożne ujęte w projekcie drogowym. Dla przeprowadzenia wód do rowów melioracyjnych, do których będą wprowadzone również rowy drogowe, zaprojektowano przepusty jednootworowe o przekroju kołowym oraz rowy melioracyjne, również ujęte w projekcie drogowym).
3) Branża elektryczna: przedmiotem zamówienia jest usuniecie kolizji elektroenergetycznych oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego oświetlenia drogowego.
4) Branża teletechniczna: przedmiotem zamówienia jest przebudowa i zabezpieczenie linii telekomunikacyjnych operatora INEA oraz ORANGE.
3. Długość projektowanego odcinka drogi 2055P wynosi ~2574m, a ponadto projekt obejmuję rozbudowę lub przebudowę wlotów skrzyżowań dróg:
- 2051P na długości ~87m i ~84m,
- 2053P na długości ~70m,
- droga gminna na długości ~81m,
- 2061P na długości ~79m.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
5. UWAGA! W opisie przedmiotu zamówienia (Część II SWZ) zostały opisane dodatkowe wyjaśnienia zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny określonych w ust. 2.
3) Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli takie warunki zostały przez zamawiającego określone), z zastrzeżeniem pkt 4.
4) Zamawiający zastrzega, że jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym niezwłocznie po złożeniu ofert podlegających negocjacjom, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie stawia warunku w niniejszym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zamawiający nie stawia warunku w niniejszym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający uzna, że wykonawca spełnia niniejszy warunek wówczas, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 7 milionów złotych (siedem milionów złotych),
4) zdolności technicznej lub zawodowej: zamawiający uzna, że wykonawca spełnia niniejszy warunek wówczas, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie lub rozbudowie (w rozumieniu ustawy o drogach publicznych) drogi, z których każde obejmowało wykonanie jedni drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego, o wartości każdego zamówienia co najmniej 9 milionów złotych brutto.
Uwagi:
- za jedno zamówienie uznaje się realizację robót budowlanych na podstawie jednej umowy,
- w przypadku oferty wspólnej zamawiający wymaga, aby ww. warunek był spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać wymagane doświadczenie w zakresie dwóch zamówień), który będzie miał obowiązek uczestnictwa w realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykazywanego doświadczenia,
- jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji zamówienia wykonywanego wspólnie z innymi wykonawcami np. w ramach konsorcjum, wykazywanie takiego doświadczenia jest ograniczone do tej jego części, w której wykonawca bezpośrednio uczestniczył (którą rzeczywiście wykonywał). Jeżeli wykonawca chciałby powołać się na doświadczenie grupy wykonawców to powinien skorzystać ze wsparcia pozostałych jego członków w trybie art. 118 ustawy Pzp i opisanych w Dziale XII ustęp 2 SWZ-część I (IDW).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć ww. informacji składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego warunku udziału w postępowaniu.
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 IDW).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 IDW).
2) (jeżeli dotyczy) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2a IDW).

2. Wykaz innych dokumentów składanych przez wykonawcę wraz z ofertą:
1) Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 IDW).
2) (jeżeli dotyczy) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określające, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 IDW).
3) (jeżeli dotyczy) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 IDW). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4) (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia lub gdy reprezentant wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wysokość wadium:
Oferta musi być zabezpieczona wadium, w wysokości: 200 000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

2. Forma wadium:
1) Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
2) W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) oznaczenie beneficjenta gwarancji (zamawiającego), oznaczenie zobowiązanego (wykonawcy), oznaczenie gwaranta/poręczyciela,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia,
e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
3) Wadium nie może zawierać postanowień sprzecznych z SWZ oraz przepisami prawnymi.

3. Termin i miejsce wniesienia wadium:
1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2) W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w pieniądzu winien wpłacić je przelewem na rachunek bankowy zamawiającego wskazany w Dziale II ust. 7 z adnotacją „Wadium – numer sprawy OR.272.2.9.2022”. Za skuteczny termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
3) W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej (opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym poręczyciela lub gwaranta tj. osoby upoważnionej do sporządzenia i wydania dokumentu).


4. Inne informacje:
Informacje dot. zwrotu lub zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:
1) oświadczenie, o którym mowa w Dziale XIII ust. 1 pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
2) oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Powyższe oznacza, że łączenie zdolności wykonawców występujących wspólnie w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może następować w sposób dowolny (liczy się rola, jaką członek grupy odegra przy realizacji zamówienia). Wymagane zdolności powinien posiadać co najmniej ten z grupy wykonawców, który w ramach przyjętego wewnętrznie podziału zadań, wyznaczony zostanie do realizowania danej części zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania konkretnych uprawnień, doświadczenia, kwalifikacji lub wykształcenia. W celu potwierdzenia spełnienia tych warunków wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek złożenia wraz z ofertą oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni współwykonawcy. Ratio legis art. 117 ust. 4 ustawy Pzp jest umożliwienie weryfikacji, czy planowany podział zadań pomiędzy wykonawcami składającymi ofertę wspólną zapewnia realne wykorzystanie deklarowanych przez nich zasobów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
4. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych (pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 1).
5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego może żądać kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nieuregulowanym przez umowę regulują przepisy kodeksu cywilnego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Poza przypadkami umożliwiającymi zmianę umowy, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp, dopuszcza się wprowadzenie istotnych zmian treści umowy w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć:
1) zmiany i ograniczenie ilości robót budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
2) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych,
3) zmiany producenta materiałów budowlanych, urządzeń lub wyposażenia,
4) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,
5) zmiany terminów określonych w § 7 umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana ta zobowiązuje Wykonawcę do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wynikający ze zmiany umowy,
6) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (w tym podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego).
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności:
1) rezygnacja przez Zamawiającego z wykonania części robót z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 4 umowy,
2) obniżenie kosztu wykonania robót (wynagrodzenia Wykonawcy) lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu,
3) poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych,
4) zmiany obowiązujących przepisów prawa oraz zmiany dotyczące:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
5) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, rozumiane jako wzrost cen lub kosztów, jak i ich obniżenie o co najmniej 10% względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie (obliczane na zasadach określonych w ust. 7),
6) podniesienie wydajności urządzeń,
7) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót,
8) usprawnienia lub podniesienie walorów zdrowotnych i bezpieczeństwa w trakcie użytkowania obiektu,
9) opóźnienia lub zawieszenia robót oraz zmiany powstałe w wyniku:
a) przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, innego organu administracji publicznej, innego wykonawcy zatrudnionego na terenie placu budowy, właścicieli lub zarządców sieci infrastruktury technicznej, których działania są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,
b) nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy,
c) wystąpienia warunków pogodowych lub gruntowych uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z przyjętą technologią, potwierdzonych przez inspektora nadzoru,
d) realizacji robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych, i/lub zamówień podobnych,
e) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
f) działania siły wyższej mające bezpośredni wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,
g) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
10) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach.
Postanowienia dot. zmiany określone zostały w Projekcie Umowy (SWZ-część III SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca po sporządzeniu i podpisaniu oferty szyfruje ją i wysyła do zamawiającego za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa: POWIAT OBORNICKI lub STAROSTWO POWIATOWE W OBORNIKACH

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 16.587.777,84 zł brutto.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.