eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wolsztyn › Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P Wieleń - OsłoninOgłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P Wieleń - Osłonin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT WOLSZTYŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411561571

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 5 Stycznia 5

1.5.2.) Miejscowość: Wolsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@powiatwolsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwolsztyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P Wieleń - Osłonin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d84c348-3d8b-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364257

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031422/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P Wieleń - Osłonin

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip2.wokiss.pl/wolsztynp/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: w zakresie: ofert, oświadczenia zart.
125 ustawy, informacji o tajemnicy przedsiębiorstwa oraz pełnomocnictwa -
miniPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal[Adres ESP (skrytki ePUAP)zamawiającego: /StarostwoPowiatowe/Skrytka ]w pozostałym zakresie poczty
elektronicznej:inwestycje@powiatwolsztyn.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z treścią rozdziału VII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Starosta Wolsztyński
ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn
tel. /68/3845600
e-mail: sekretariat@powiatwolsztyn.pl
2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Adrianna Śmiałek (e-mail: iod@powiatwolsztyn.pl);
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P Wieleń - Osłonin” prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1oraz art. 74 ust. 1 Ustawy;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ID.272.63.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi powiatowej nr 3821P wraz z budową miejsc postojowych i budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Wieleń i Osłonin. Inwestycja będzie realizowana na podstawie decyzji nr 554/2020 zatwierdzającej projekt budowlany
i udzielającej pozwolenie na budowę z dnia 28.07.2020 r. wydanej przez Starostę Wolsztyńskiego (sprawa nr AB.6740.484.2020) oraz na podstawie zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych – Zaświadczenie Starosty Wolsztyńskiego z dnia 17.08.2021 r. (sprawa nr AB.6743.3.43.2021).

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie dwóch odcinków drogi po istniejącym śladzie. Pierwszy odcinek w km 0+000 do 2+230,28 (od DW 305 do ul. Sportowej w m. Osłonin) a drugi odcinek w km 0+000 do 0+934,48 (od ul. Sportowej w m. Osłonin do wysokości końca działki 20/1 w m. Osłonin) co łącznie wynosi 3 164,76 m. Szerokość jezdni 6 m.

W ramach zadania należy wykonać:
• doprowadzenie parametrów drogi do wymaganych parametrów drogi publicznej klasy technicznej Z- zbiorcza w myśl przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124),
• wycinkę drzew kolidujących z inwestycją oraz przesadzenia i nasadzenia kompensacyjne,
• budowę miejsc postojowych (w tym miejsc dla osób niepełnosprawnych),
• budowę chodników,
• budowę/przebudowę ścieżki rowerowej i ciągu pieszego,
• przebudowę skrzyżowania,
• przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
• budowę peronów do obsługi podróżnych publicznej komunikacji zbiorowej,
• budowę kanalizacji deszczowej,
• remont istniejącego przepustu,
• budowę kanału technologicznego,
• doświetlenie przejść dla pieszych, przejazdów rowerowych oraz dojść do peronów,
• usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą,
• wykonać oznakowanie pionowe i poziome.

Szczegółowy zakres robót budowlanych określony został w:
a) dokumentacji technicznej (tj. projektach oraz Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, projektach stałej organizacji ruchu). Wykonawca kalkulując cenę oferty musi uwzględnić cały zakres prac określony w dokumentacjach projektowych. Ww. dokumentacje stanowią załącznik nr 6 do SWZ.
Przedmiary stanowiące załącznik nr 7 mają charakter pomocniczy.
Pozostałe warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

Warunki szczegółowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy termin wejścia uzgodnić z Zamawiającym. (Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty podpisania umowy).
b) Bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP.
c) Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalno-magazynowego oraz dostępu do mediów.

UWAGA!
Wieleń i Osłonin to miejscowości wypoczynkowe w których w okresie letnim przebywa kilka tysięcy turystów. W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w taki sposób aby był zapewniony dostęp do każdej posesji, do każdego lokalu usługowego, handlowego i gastronomicznego oraz aby mógł się odbywać niezakłócony ruch pieszy i samochodowy. Warunek ten dotyczy w szczególności następujących miesięcy: czerwiec, lipiec, sierpień; dla których Wykonawca będzie zobowiązany przekazać zamawiającemu (poza ogólnym harmonogramem robót) szczegółowy harmonogram robót z podziałem na dwutygodniowe okresy. Harmonogramy na poszczególne okresy będą wymagały zatwierdzenia zamawiającego. Jeżeli zamawiający po ich analizie uzna, że proponowany przez Wykonawcę zakres i sposób prowadzenia robót nie gwarantuje dostępu do poszczególnych posesji i lokali lub prowadzenie robót będzie znaczenie utrudniać ruch pieszy i samochodowy, zamawiający może:
- nie zatwierdzić harmonogramu i wstrzymać prace w okresie czerwiec – sierpień lub
- zaproponować zmiany w harmonogramie (co do zakresu oraz sposobu wykonywania robót) do których Wykonawca będzie musiał się zastosować.
Ewentualne wstrzymanie robót nie będzie wymagało dodatkowego uzasadnienia zamawiającego.
Okres ewentualnego wstrzymania prac w miesiącach czerwiec – sierpień będzie wliczony w 24 miesięczny termin realizacji inwestycji. To znaczy, że jeżeli zamawiający wstrzyma prace od czerwca do sierpnia to okres realizacji inwestycji nie zostanie z tego powodu wydłużony o te miesiące.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi o wartości min. 2.000 000,00 PLN brutto każda.
Uwagi:
W przypadku oferty wspólnej oraz w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 4 ppkt 4.1. lit. a nie podlega sumowaniu w ramach poszczególnych robót – oznacza to, że albo wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją co najmniej dwóch wymaganych robót, albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją co najmniej dwóch wymaganych robót, albo w sytuacji gdy wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia, polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp – podmiot ten musi wykazać się realizacją wymaganych robót.
b) wykaże, że dysponuje wykwalifikowanymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, tj.:
- osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika budowy winna posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
- osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika robót branży sanitarnej winna posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ;
- osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika robót branży elektrycznej winna posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5.1 do SWZ;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5.2 do SWZ.
c) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do SWZ)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę.
1) formularz ofertowy – według wzoru załącznik nr 1 do SWZ;
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – według wzoru załącznik nr 2 do SWZ;
3) następujące przedmiotowe środki dowodowe:
Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
2. Dodatkowo do oferty należy dołączyć - jeśli dotyczy:
1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) pełnomocnictwo należy przekazać w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO O/Wolsztyn Nr 88 1020 4144 0000 6302 0007 2124
z dopiskiem: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P Wieleń - Osłonin”
4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia lub gwarancji należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia.
5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 Pzp.
6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Z treści gwarancji, w terminie związania ofertą, winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP., po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania przez Zamawiającego.
7. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
8. Wadium musi być wniesione najpóźniej w dniu składania ofert.
9. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 Pzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia wskazano w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do
SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-09

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.