eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › zakup, transport do siedziby zamawiającego - dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowychOgłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
zakup, transport do siedziby zamawiającego - dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000080217

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Władysława Węgorka 20

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-318

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 61-864-90-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@iorpib.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ior.poznan.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działaność naukowo-badawcza w zakresie ochrony roślin

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

zakup, transport do siedziby zamawiającego - dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4d158a91-3d87-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364068

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4d158a91-3d87-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Szczegółowe zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia(w tym minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z
usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia) określa Regulamin dostępny na stronie
internetowej pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
3. Wymagania co do formatu danych, w jakim przekazywane są dokumenty:
• Ofertę, oświadczenie wstępne, podmiotowe środki dowodowe, oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe oraz pełnomocnictwo sporządza się jako
załączniki, w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j.),
• W zakresie kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych zamawiający dopuszcza poza formatami danych
wymienionymi w rozporządzeniu w sprawie KRI również zastosowanie archiwum RAR (Roshal archive).
• Inne dokumenty, informacje lub oświadczenia mogą zostać również sporządzone, jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości i
przekazane przy użyciu jednego ze wskazanych w treści SWZ środków komunikacji elektronicznej.
• Komunikacja w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” (z
wyjątkiem złożenia oferty), na Platformie e-zamówienia. System umożliwia dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości
poprzez użycie przycisku „dodaj załącznik”.
• Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Formularzy do komunikacji” wynosi do 150 MB (rozmiar ten dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
• W przypadku załączników, które są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, może być zastosowany podpis typu zewnętrznego (wraz z wygenerowanym plikiem podpisu) lub typu wewnętrznego.
• Korzystanie z funkcjonalności Formularzy do komunikacji w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” oraz
zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
• Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do składania wniosków dotyczących treści dokumentów zamówienia
wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
• Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania, w zakładce „Komunikacja”.
• W przypadku występowania problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy
mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez
formularz udostępniony na stronie internetowej, w zakładce „Zgłoś problem”: https://ezamowienia.gov.pl/soz/latest-faq
4. Zamawiający przewiduje wykorzystanie następujących środków komunikacji elektronicznej:
a) poprzez system teleinformatyczny dostępny na Platformie e-zamówienia – stronę postępowania.
b) tylko w przypadku braku możliwości komunikacji wykonawcy i zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia
spowodowanego jej awarią lub brakiem dostępności Platformy, zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów (nie dotyczy
złożenia oferty) poprzez skrzynkę poczty elektronicznej: j.domagala@iorpib.poznan.pl
c) Zamawiający wskazuje pocztę elektroniczną wyłącznie jako alternatywny środek komunikacji elektronicznej w przypadku awarii
lub braku dostępności Platformy e-zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Instytut Ochrony Roślin-PIB informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Ochrony Roślin-PIB, ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań
• w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pocztą elektroniczną
na adres e-mail: iod@iorpib.poznan.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowegopostępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania
jest obowiązek
prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy Pzp a także art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• Posiada Pan/Pani:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z
prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia.
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Cd. informacji-zał. nr 4 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IORPIB/ZP/D/Sam./2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, transport do siedziby zamawiającego - dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena - całkowity koszt realizacji
zamówienia 100% .
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert
lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
6. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta
otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
7. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 6, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody
do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
8. Wzory zastosowane do obliczenia punktowego.
Nazwa kryterium Cena (całkowity koszt wykonania zamówienia)
Wzór Sposób oceny (a:b) x 100 (a = najniższa zaoferowana cena
brutto, b = cena brutto z badanej oferty) Wynik odzwierciedli liczbę punktów uzyskaną przez badaną ofertę w kryterium - cena
(całkowity koszt realizacji zamówienia).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: • W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: Aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia wstępnego w zakresie wskazanym w - załącznik nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w tym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu (złożyć wraz z ofertą).
• odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. (złożyć na wezwanie Zamawiającego-dotyczy to wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

2. Zamawiający w ramach przedmiotowych środków dowodowych wymaga:
W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami opisanymi w SWZ dla przedmiotu zamówienia, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji technicznej oferowanych samochodów (wzór-zał. nr 3 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

 specyfikacja techniczna oferowanych samochodów (wzór-zał. nr 3 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu oferty. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie wstępne, aktualne na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia lub dokumenty wymienione wyżej składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Umowa może ulec zmianie w następujących przypadkach:
a. zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w rejestrach publicznych,
b. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron - w szczególności zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT),
c. zaistnienie po zawarciu umowy przypadku siły wyższej (w szczególności: powódź, pożar inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie, skażenie, pandemia) uniemożliwiającego wykonawcy realizację zamówienia w terminie.

d. konieczność dostarczenia innego przedmiotu umowy, niż dostępny w momencie składania przez Wykonawcę oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne, spowodowana wycofaniem go z produkcji lub obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającego parametry nie gorsze od zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie,.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: na Platformie e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4d158a91-3d87-11ed-8832-4e4740e186ac

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.