eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnickie Pole › "Przebudowa drogi gminnej ul. Asama w miejscowości Legnickie Pole w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych"Ogłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Przebudowa drogi gminnej ul. Asama w miejscowości Legnickie Pole w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LEGNICKIE POLE

1.3.) Oddział zamawiającego: GMINA LEGNICKIE POLE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647481

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera, 1

1.5.2.) Miejscowość: Legnickie Pole

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-241

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@legnickiepole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.legnickiepole.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Przebudowa drogi gminnej ul. Asama w miejscowości Legnickie Pole w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e436e1e-3d87-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364006

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.legnickiepole.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip.legnickiepole.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta musi być w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.).8. Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem dedykowanego „ Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”/„Formularze do komunikacji” wynosi 150 MB.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://bip.legnickiepole.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia
2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich
wniesienie.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.
16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
3. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
4. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
5. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Pzp, stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym
mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników.
8. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności
samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji
o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku
podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu
zamówienia.
9. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisyustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Wójt Gminy Legnickie Pole ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole
tel. 76 858 28 10, e-mail sekretariat@legnickiepole.pl;
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Mariusz Kania, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na
adres: iod@centrumbip.pl oraz telefonicznie tel. 697563417,
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - „Przebudowa drogi gminnej ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera i ul. 9
Kwietnia w m. Legnickie Pole, w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni, budowie chodników, miejsc postojowych, budowie
kanalizacji deszczowej i budowie kanału technologicznego” Oznaczenie sprawy: ROG.271.9.2022.R.TP,
a) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 rozporządzenia 2016/679;
b) osoba fizyczna posiada:
na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;
c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych
osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
1) osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
11. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679,
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane
osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13
rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już
tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).
12. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób
fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
13. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o
udzielenie zamówienia w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym
wykonawca składa w ofercie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ROG.271.18.2022.R.TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w Legnickim Polu – ulicy Asama w ramach poprawy bezpieczeństw ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Długość inwestycji wynosi – 224,50 mb. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Legnickie Pole, gmina Legnickie Pole, powiat legnicki, województwo dolnośląskie. Realizacja inwestycji obejmuje działki pasa drogowego. Oznaczenie działek według katastru – 373, 26/1, 27/1, 28/7, 29/4, 30/3, obręb Legnickie Pole, gmina Legnickie Pole, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.
5. Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy przeprowadzić pomiar geodezyjny. Celem realizacji inwestycji konieczna jest rozbiórka istniejących nawierzchni kolidujących z planowaną inwestycją (włączenie w ulicę Matejki). W cenie robót należy również ująć obsługę geodezyjną i opracowanie dokumentacji powykonawczej. Koszt składowania (utylizacji) materiałów rozbiórkowych jest po stronie Wykonawcy robót.
6. Celem uzyskania wymaganej niwelety zaprojektowano korytowanie o głębokości wynikającej z profilu. Grunt pozostały z korytowania należy załadować i wywieźć na składowisko. W cenie robót związanych z wywozem należy ująć koszty gospodarowania odpadami (po stronie Wykonawcy robót). Przed wykonaniem podbudowy należy ułożyć warstwę stabilizacji cementem gr 15cm, wytrzymałości 2,5MPa. Zaprojektowano podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm grubości 20 cm pod projektowaną jezdnią i zjazdami oraz 15 cm pod chodnikiem.
7. Nawierzchnię jezdni projektuje się jako bitumiczną. Warstwę wiążącą projektuje się o grubości7cm po zagęszczeniu (AC16W D 50/70), na niej po oczyszczeniu i skropieniu przewidziano ułożenie warstwy ścieralnej AC11S D 50/70 o grubości 4 cm po zagęszczeniu. Nawierzchnię chodników i zjazdów projektuje się z betonowej kostki brukowej (koloru szarego chodniki, koloru grafitowego zjazdy) gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej c:p1:4 grubości 5 cm po zagęszczeniu. Spoiny wypełnione piaskiem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-05

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczących:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek wówczas gdy:
a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.500.000 zł,
1) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek wówczas gdy:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotowym do niniejszego zamówienia w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg o wartości co najmniej 1000.000,00 zł brutto,
b) dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowego zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane określone przepisami prawa budowlanego upoważniające do prowadzenia robót w specjalności:
– drogowej,
– sanitarnej,
– wodociągowej i sanitarnej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, przy uwzględnieniu postanowień art. 454 ustawy PZP.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w następujących przypadkach:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w takim przypadku zmianie mogą ulec te zapisy umowy, na które zmiana przepisów miała wpływ,
2) nastąpi zmiana stawki podatku VAT; w takim przypadku zmianie ulegnie kwota brutto wynagrodzenia, a kwota netto pozostanie bez zmian,
3) zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna, gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Stron, uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy, w tym wystąpienie siły wyższej; za siłę wyższą uznaje się okoliczności o charakterze zewnętrznym, mające nadzwyczajny charakter, nie dające się przewidzieć, oraz którym nie można zapobiec; w szczególności są to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych (np. powodzie, huragany, trzęsienia ziemi) lub nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego (wojna, stan wyjątkowy, stan epidemii np. COVID-19, ogłoszenie stanu klęski żywiołowej), nie uznaje się za siłę wyższą strajku, wzrostu cen materiałów, wyrobów, urządzeń lub usług, dostaw energii elektrycznej i surowców.
4) nastąpi utrudnienie możliwości wykonywania inwestycji z winy Zamawiającego; w takim przypadku może ulec zmianie termin wykonania inwestycji.
3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o czas zwłoki może nastąpić, jeżeli zwłoka jest lub będzie miała wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy w przypadku zawieszenia robót przez Organy Nadzoru Budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
4. Zmiana terminu wykonania, ilości robót i wartości przedmiotu Umowy może nastąpić w przypadku konieczności wykonania ewentualnych robót zamiennych, zamówień dodatkowych, a konieczność zmiany umowy spowodowana była okolicznościami, której Zamawiający działając z należyta starannością nie mógł przewidzieć. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminach wynikających z niniejszej Umowy.
5. Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych niż wskazane w dokumentacji w szczególności:
1) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,
2) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej w sytuacji, jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania Dokumentacji,
3) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
6. Zmiana dotycząca wynagrodzenia może nastąpić w przypadku gdy łączna wartość zmian jest mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, wycenionych na podstawie kosztorysu ofertowego, który ma charakter pomocniczy.
7. Zmiana dotycząca wynagrodzenia może nastąpić w przypadku wystąpienia robót zaniechanych, obniżenie proporcjonalne do wartości robót nie wykonanych w umowie wycenionych na podstawie kosztorysu ofertowego, który ma charakter pomocniczy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ePUAP URZĄD GMINY LEGNICKIE: (/0x9ekme31w/skrytka)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.