eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno Odrzańskie › Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrzańskim. Postępowanie piąteOgłoszenie z dnia 2022-09-26

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrzańskim. Postępowanie piąte

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Krośnieński

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770095

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piastów 10b

1.5.2.) Miejscowość: Krosno Odrzańskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-600

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@powiatkrosnienski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatkrosnienski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrzańskim. Postępowanie piąte

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-72dd0c89-3d84-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363933

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00048389/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrzańskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrzańskim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020 (RPO L2020)

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdziale XVI SWZ oraz w pkt 2 i pkt 4 niniejszego rozdziału SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj.:
1) pocztą elektroniczną na adres e-mail: zamowieniapubliczne@powiatkrosnienski.pl lub
2) poprzez Mini portal pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl i ePuap (zwanej dalej zamiennie Mini portalem), w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.
Pełną informację zawarto w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Mini portal) - zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją obsługi Mini portalu dla Wykonawców i regulaminem Mini portalu – dostępnymi pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf

2. Złożenie oferty poprzez Mini portal oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału SWZ.

Pełną informację zawarto w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Krośnieński;
- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
• pod adresem poczty elektronicznej: w.niezbecki@powiatkrosnienski.pl
• pisemnie na adres siedziby Administratora;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrzańskim.” Postępowanie piąte Nr referencyjny: OR.272.00017.2022;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z poźn. zm.), zwanej w dalszej części „ustawą Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych(2);
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż postawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.272.00017.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku szpitala w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 3.
2. Prace budowlane będą wykonywane w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrzańskim”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020 (RPO L2020).
3. Umowny termin zakończenia robót planowany jest na 31.05.2023 r.
4. Zakres prac budowlanych obejmuje m.in.: obejmuje m.in. roboty izolacyjne, ocieplenie ścian, stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż gruntowych pomp ciepła dla CO i CWU, modernizację instalacji CO. i CWU, montaż instalacji fotowoltanicznej, montaż instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wymiana oświetlenia, wymiana pokrycia dachowego, wdrożenie systemu zarządzania energią. Szczegółowy zakres prac został zawarty w dokumentacji projektowej, a także w audycie energetycznym.
5. Wykonawca zobowiązany jest także do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia dla pracowników obsługi technicznej szpitala w zakresie bieżącej obsługi, konserwacji i eksploatacji wszystkich zamontowanych urządzeń i instalacji oraz systemów.
6. Odbiór końcowy prac należy uzgodnić i przekazać w terminach zapewniających ciągłość funkcjonowania we wszystkich jednostkach organizacyjnych szpitala.
7. Zamawiający przewiduje dwie płatności częściowe i jedną płatność końcową po protokolarnym odbiorze robót bez zastrzeżeń.
8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram realizacji zamówienia najpóźniej 3 dni od dnia podpisania umowy. Harmonogram powinien zawierać: zakres prac, jednostkę miary, ilość, planowane rozpoczęcie i zakończenia prac, planowany koszt, termin testów i rozruchów (jeśli dotyczy).
9. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie w czynnych obiektach, które stanowią integralną część infrastruktury Szpitala. Z uwagi na to koniecznym jest, aby wykonywanie robót budowlanych (w szczególności robót instalacyjnych) nie kolidowało z bieżącym funkcjonowaniem Szpitala i z istniejącą infrastrukturą. W uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt, w przypadku konieczności, wykona rozwiązania tymczasowe niezbędne dla funkcjonowania Szpitala oraz zastępcze w przypadku wyłączenia urządzeń lub instalacji.
10. Należy przewidzieć montaż rolet, siatek przeciw owadom i oklejenie szyb folią mleczną we wszystkich wymienianych oknach, które aktualnie je posiadają.
11. Należy przewidzieć na własny koszt naprawę szkód powstałych w trakcie robót budowlanych m.in. odnowienie powłok malarskich, uzupełnienie płytek ceramicznych itp.
12. Złom z rozbiórki Wykonawca przekaże protokolarnie i złoży w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Elementy nadające się do ponownego użytku Wykonawca przekaże protokolarnie, po wcześniejszym uzgodnieniu Zamawiającemu.
13. Wykonawca wywiezie i zutylizuje na własny koszt i własnym staraniem wszystkie odpady powstałe podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
14. Powtórny montaż wszystkich istniejących elementów, urządzeń i instalacji znajdujących się na elewacjach budynków Szpitala należy uwzględnić w prowadzonych pracach termomodernizacyjnych.
15. Niezależnie od wytycznych ujętych w dokumentacji projektowej Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do uwzględnienia następujących wytycznych branżowych:
a) branża sanitarna:
1) Elementy armatury grzewczej tj grzejniki, zawory i głowice termostatyczne, rozdzielacze, które zostaną wymienione - przekazać Zamawiającemu;
2) Zapewnić dostawę ciepła z istniejącej kotłowi gazowej w przypadku awarii nowoprojektowanych urządzeń grzewczych.
b) Branża elektryczna:
1) Wykonawca po wcześniejszym uzgodnieniu przekaże protokolarnie Zamawiającemu sprawne oprawy oświetleniowe i źródła światła, natomiast pozostałe wywiezie i zutylizuje na własny koszt i własnym staraniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie czasu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Należyte (rzetelne i terminowe) zrealizowanie przynajmniej jednej roboty z zakresu termomodernizacji budynku z zastosowaniem systemu zarządzania energią o wartości min. 1,5 mln zł brutto, która została wykonana w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca złoży Wykaz zrealizowanych zamówień zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ oraz załączy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewidywane zmiany umowy określono w załączniku nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć z pośrednictwem Mini portalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.