eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsk Podlaski › Budowa kancelarii Leśnictwa Orla.Ogłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa kancelarii Leśnictwa Orla.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050511813

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. F. Żwirki i S. Wigury 61, 17-100 Bielsk Podlaski

1.5.2.) Miejscowość: Bielsk Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-100

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bielsk@bialystok.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bielsk.bialystok.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kancelarii Leśnictwa Orla.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24868709-38dc-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363857

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00160179/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa kancelarii leśnictwa Orla

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bielsk/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bielsk/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: stały
dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel
IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4,
Linux, lub ich nowsze wersje,
 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10
0.,
 włączona obsługa JavaScript,
 zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
 Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania,
składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych
w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla
Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Odpowiedzi na pytania, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość
do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę
ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do
zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim.
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych p. Jarosława Rudawskiego, z którym w
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem
poczty elektronicznej pod adresem jaroslaw.rudawski@formica.co.pl lub telefonicznie pod numerem
668027917.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Projektowany obiekt budowlany przeznaczony jest do wykonywania czynności kancelaryjno- administracyjnych i przyjmowania interesantów w sprawach związanych z realizacją zadań leśnictwa w ramach prowadzonej gospodarki leśnej. Obiekt ten wyposażony jest w pomieszczenie przeznaczone do pracy biurowej, pomieszczenie socjalne, sanitarne oraz poczekalnie. Projektowane pomieszczenia przystosowane są do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Obiekt stanowi miejsce pracy dwóch pracowników administracyjnych. Projektuję się w obiekcie budowlanym instalację: wodociągową, kanalizacyjną, kanalizacji deszczowej, elektryczną, wentylacyjną, fotowoltaiczną, alarmowo-dozorującą oraz C.W.U. Szczegółowe rozwiązania dot. wykonania wymienionych powyżej instalacji przedstawione są w projekcie technicznym.
3.6 Zakres prac do wykonania w ramach umowy obejmuje:
1. wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
2. wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.),
3. prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej w czasie robót,
4. wykonanie dokumentacji powykonawczej,
5. zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów,
6. uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy,
7. zapewnienie w okresie gwarancji pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego,
8. gromadzenie odpadów innych niż niebezpieczne, powstałych w trakcie realizacji inwestycji, które należy gromadzić w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska oraz wykorzystać gospodarczo lub odprowadzić na składowisko komunalne,
9. gromadzenie odpadów niebezpiecznych, powstałych w trakcie realizacji inwestycji, które należy gromadzić w sposób bezpieczny dla środowiska oraz przekazać specjalistycznej firmie zajmującej się utylizacją tego typu odpadów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45211350-7 - Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1 Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena – 60 %
Gwarancja jakości - 40 %
16.2 Sposób obliczania punktów w kryterium Cena
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x 60 pkt x 100 %
Co gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie dla całego przedmiotu zamówienia.
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
16.3 Kryterium gwarancji jakości (G):
1) Sposób obliczenia punktów dla kryterium okres gwarancji jakości:
a) Kryterium gwarancji jakości na całość zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji jakości wykonanych robót. Szczegółowe warunki gwarancji określono we wzorze umowy.
b) Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez zamawiającego to 60 miesięcy liczonych od daty ostatecznego odbioru robót, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru protokołu końcowego. Najdłuższy oceniany okres gwarancji to 96 miesięcy.
c) Maksymalną liczbę punktów jaką można uzyskać w tym kryterium to 40 punktów.
d) Wykonawca może zaproponować okres gwarancji jakości w pełnych miesiącach. Jeżeli wykonawca wpisze okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy to przygotuje ofertę niezgodnie z SWZ co skutkować będzie odrzuceniem oferty.
e) W przypadku nie wypełnienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki zamawiający uzna, że wykonawca deklaruje najkrótszy tj. 60 miesięczny okres gwarancji jakości.
f) ocena kryterium gwarancji odbywać się będzie poprzez porównanie okresu gwarancji wg wzoru:
A
G = ------------------x 40% x 100
B
Gdzie:
A - okres gwarancji w ocenianej ofercie, przy czym nie może być krótszy niż 60 miesięcy i nie może być dłuższy niż 96 miesięcy. .
B - najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ocenianych ofert, przy czym maksymalny okres gwarancji podstawiony do wzoru to okres 96 miesięcy. W przypadku oferowanych okresów gwarancji dłuższych niż 96 miesięcy, do umowy zostanie wpisany okres wskazany przez Wykonawcę w ofercie.
G - kryterium gwarancji - liczba punktów uzyskana w tym kryterium
16.4. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów we wskazanych powyżej kryteriach oceny ofert.
P= C+G
gdzie :
P - ogólna punktacja oferty badanej
C - liczba punktów w kryterium Cena
G- liczba punktów w kryterium termin Gwarancji Jakości.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym :
 Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
 Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
 Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej.
 Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż: 400.000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100 )
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie co najmniej dwa zadania polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub nadbudowie budynku o wartości nie mniejszej niż: 600.000,00 PLN brutto (słownie: sześćset tysięcy złotych) każda Uwaga:
 Przez zamówienie wykonane należy rozumieć: zamówienia rozpoczęte i zakończone w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie).
 Zamówienia zakończone w ww. okresie to zamówienia, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania robót budowlanych o mniejszej wartości celem uzyskania wartości referencyjnej.
b) Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami :
1) Jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 ) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie w/w ustawy, bądź odpowiadające w/w uprawnieniom, ważne uprawnienie budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnieniami zagranicznymi równoważnymi, uznanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 12 a Prawa budowlanego, tj. ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22.12.2015 r.
2) Jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie w/w ustawy, bądź odpowiadające w/w uprawnieniom, ważne uprawnienie budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnieniami zagranicznymi równoważnymi, uznanymi na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z art. 12 a Prawa budowlanego, tj. ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22.12.2015 r.
3) Jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie w/w ustawy, bądź odpowiadające w/w uprawnieniom, ważne uprawnienie budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnieniami zagranicznymi równoważnymi, uznanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 12 a Prawa budowlanego, tj. ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22.12.2015 r.
4) Co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia dozoru grupy 1 i co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia eksploatacji grupy 1 w świetle Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. 2022 poz. 1392 ) bądź odpowiadające w/w uprawnieniom, ważne uprawnienie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnieniami zagranicznymi równoważnymi, uznanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 12 a Prawa budowlanego, tj. ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22.12.2015 r.
Uwaga! Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia uprawnień.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: * W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w zakresie art 108 ust 1 pkt 3, 108 ust.1 pkt. 4, 108 ust.1 pkt.5, 108 ust.1 pkt.6, (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ)
* Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: * Do oferty i kosztorysu
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ
*wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Wykaz robót budowlanych stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
b) dowody określające, czy wskazane w ww. wykazie roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami informacje określone w wykazie robót budowlanych dotyczą robót budowlanych, w których wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
* wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
* informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

11.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
11.2 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 7.000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy 00/100 złotych);
11.3 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
11.4 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).
11.5 Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ BNP Paribas S.A Oddział Bielsk Podlaski .
 nr rachunku dla podmiotów krajowych: 52 2030 0045 1110 0000 0072 2110
 dla podmiotów zagranicznych: kod swift: PPABPPLPK z dopiskiem „Wadium – budowa kancelarii Orla” UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
11.6 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.1.3 oraz 7.1.4 litera b) powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy. Natomiast warunek określony w pkt 7.1.4 litera a) musi spełnić co najmniej jeden z wykonawców ubiegających się o zamówienie.
W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy opisuje szczegółowo § 24 wzoru umowy
1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadkach i na warunkach określonych art. 455 Ustawy
PZP.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w przypadku wystąpienia jednej lub kilku
z następujących okoliczności:
2.1 konieczności wykonania Prac dodatkowych, w warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3
Ustawy PZP, których nie można było przewidzieć na etapie udzielenia zamówienia, a wykonanie
których jest konieczne do wykonania przedmiotu Umowy – z zastrzeżeniem postanowień ust.20.6;
2.2 konieczności wykonania Prac zamiennych;
2.3 konieczności zmiany danych projektowych, na podstawie których była sporządzona Oferta i
mających wpływ na realizację Umowy lub korzystanie z Prac przez Zamawiającego;
2.4 zmiany prawa lub obowiązujących norm lub decyzji administracyjnych mających wpływ na
zakres lub sposób realizacji Umowy lub korzystania z Prac przez Zamawiającego;
2.5 zmiany Podwykonawcy
2.6 wystąpienia Siły Wyższej;
2.7 przewlekłości w wydaniu decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych
do wykonania Prac, mających wpływ na terminy realizacji Umowy;
2.8 zawieszenia Umowy;
2.9 wydania decyzji administracyjnych, z których wynika konieczność zmian w zakresie realizacji
Umowy;
2.10 zmiany w składzie konsorcjum Wykonawcy spowodowanej wystąpieniem niewypłacalności
któregokolwiek z członków konsorcjum lub wszczęciem postępowania likwidacyjnego wobec
któregokolwiek z członków konsorcjum;
2.11 potrzeby poprawy bezpieczeństwa ludzi i sprzętu lub majątku Zamawiającego;
2.12 konieczności zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub
organizacyjnych niż wskazane w Umowie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Prac, w tym zmiany kolejności
wykonywania Prac w stosunku do kolejności ustalonej harmonogramie wraz ze zmianą
kolejności płatności za te Prace;
2.13 wystąpienia przyczyn po stronie Zamawiającego, wynikających z kolizji Prac
wykonywanych przez Wykonawcę, z działaniami innych wykonawców Zamawiającego,
wykonujących je na Terenie Prac lub oddziałujących na Prace Wykonawcy;
2.14 innych przypadków przewidujących zmianę Umowy, wyraźnie przewidzianych w Umowie;
2.15 możliwości zastosowania materiałów lub urządzeń, albo sposobu realizacji Prac, o równym
lub lepszym standardzie niż przyjęte w Umowie, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów
realizacji Prac lub kosztów eksploatacji przedmiotu Umowy lub umożliwiających uzyskanie
lepszej jakości Prac.
3. Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2 Zamawiający może w dowolnej chwili wystąpić z
inicjatywą zmian, które nie są wykluczone przez PZP.
Sposób i warunki określone są w § 24 w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie
zamówienia publicznego stanowiącego załącznik nr 11 do specyfikacji warunków zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bielsk/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.