eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamienna Góra › Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych (...).Ogłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych (...).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Kamiennogórski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821300

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wł. Broniewskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Kamienna Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 64 50 100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@kamienna-gora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamienna-gora.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/sp_kamiennagora

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych (...).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6986f7f7-1895-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363779

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008281/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Modernizacja poprzez remont dróg powiatowych w obrębie Nagórnika

1.3.7 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 3462D w obrębie Chełmsko Śląskie

1.3.9 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3489D – ul. Waryńskiego w Kamiennej Górze

1.3.16 Opracowanie dokumentacji proejktowo - kosztorysowej dla zdania pn. Modernizacja drogi nr 3472D na odcinku Ciechanowice - Pastewnik

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00301196/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ID.272.3.14.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 216789,09 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej umożliwiającej realizację zadania pn. Modernizacja poprzez remont dróg powiatowych w obrębie Nagórnika – droga nr 2788D w km 0+630 – 0+780 i nr 2787D w km 0+000 – 0+277:
- zamierzenie obejmuje działkę nr 139, 146/4 i 146/6, obręb Nagórnik, jednostka ewidencyjna Marciszów,
- droga klasy L,
- dokumentacja powinna obejmować: wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi wraz z podbudową, umocnienie poboczy kostką, odtworzenie odwodnienia drogi poprzez oczyszczenie rowów, wymianę przepustów, wykonanie ścieków, regulację zieleni poprzez wycinkę drzew, korektę drzew, wycinkę zakrzaczenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Tomie III. Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.5.5.) Wartość części: 53961,69 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej umożliwiającej realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3489D ul. Waryńskiego w Kamiennej Górze:
- zamierzenie obejmuje działkę nr 180/2, obręb Kamienna Góra – 6,
- długość odcinka drogi – 177 mb,
- droga klasy Z,
- dokumentacja powinna obejmować: wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi wraz z podbudową, remont kanalizacji deszczowej, przebudowę chodników, ewentualne przesunięcie infrastruktury branżowej (np. studnie telekomunikacyjne itp.)
- należy uwzględnić zmianę organizacji ruchu w km 0+95 – 0+177 z drogi jednokierunkowej na dwukierunkową; obecnie droga na całej swojej długości jest jednokierunkowa,
- przebudowę należy zaprojektować w granicach pasa drogowego (może zaistnieć konieczność uzyskania odstępstwa od warunków technicznych).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Tomie II. Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.5.5.) Wartość części: 26030,51 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej umożliwiającej realizację zadania pn. Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 3462D w obrębie Chełmsko Śląskie:
- zamierzenie obejmuje działkę nr 10, obręb Chełmsko Śląskie, jednostka ewidencyjna Lubawka – obszar wiejski; zamierzenie w obszarze NATURA 2000 i obszarze ochrony konserwatorskiej (odcinek w obrębie kościoła w Chełmsku Śląskim);
- modernizacja poprzez remont dotyczy kilometraż drogi: 7+900 – 9+400,
- droga klasy Z,
- dokumentacja powinna obejmować: wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi wraz z podbudową, umocnienie poboczy kostką na łukach i w obrębie zabudowy, odtworzenie odwodnienia drogi poprzez oczyszczenie rowów, wymianę przepustów, wykonanie ścieków, regulację zieleni poprzez wycinkę drzew, korektę drzew, wycinkę zakrzaczenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Tomie III. Opis przedmiotu zamówienia

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.5.5.) Wartość części: 58426,83 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej umożliwiającej realizację zadania pn. Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 3472D na odcinku Ciechanowice – Pastewnik:
- zamierzenie obejmuje działkę nr 322/1 i 414, obręb Pastewnik oraz działkę nr 386/2, 388, 392/2, 381/2 i 381/3, obręb Ciechanowice, jednostka ewidencyjna Marciszów;
- modernizacja poprzez remont dotyczy kilometraża drogi: 1+615 – 4+989; - droga klasy Z;
- dokumentacja powinna obejmować: wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni jezdni, umocnienie poboczy kruszywem, odtworzenie odwodnienia drogi poprzez oczyszczenie rowów, wymianę przepustów, regulację zieleni poprzez wycinkę drzew, korektę drzew, wycinkę zakrzaczenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Tomie III. Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.5.5.) Wartość części: 78370,06 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 22140 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 110700 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 22140 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Justyna Polak prowadząca: "J" Projekty-Projekt, Nadzory drogowe Justyna Polak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6141525498

7.3.4) Miejscowość: Marciszów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 22140,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 30135,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 121770,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 43050,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Rajmund Czernik prowadzący: GLOBISTIC Rajmund Czernik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9141194100

7.3.4) Miejscowość: Pęcz

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 43050,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 68880,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 168510,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 68880,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Rajmund Czernik prowadzący: GLOBISTIC Rajmund Czernik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9141194100

7.3.4) Miejscowość: Pęcz

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 68880,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 70110,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 199260,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 70110,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Justyna Polak prowadząca: "J" Projekty-Projekt, Nadzory drogowe Justyna Polak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6141525498

7.3.4) Miejscowość: Marciszów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 70110,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.