eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Serwis systemów przeciwwłamaniowych dla jednostek organizacyjnych Oddziału ZUS w GdańskuOgłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Serwis systemów przeciwwłamaniowych dla jednostek organizacyjnych Oddziału ZUS w Gdańsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W GDAŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00001775600514

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Chmielna 27/33

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-748

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 307 82 28

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: karolina.wegrzynowska@zus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

ubezpieczenia społeczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Serwis systemów przeciwwłamaniowych dla jednostek organizacyjnych Oddziału ZUS w Gdańsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f703dd7-34cc-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363489

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00245148/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Serwis systemów przeciwwłamaniowych dla jednostek organizacyjnych Oddziału ZUS w Gdańsku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zus

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zus

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez Platformę zakupową, umożliwiającą obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
2. Za pośrednictwem posiadanego na Platformie zakupowej konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy, odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
3. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.
4. Korzystanie z Platformy zakupowej możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
1) w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje,
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek,
2) w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem Platformy zakupowej):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punkcie 1) lit. a, b i c powyżej znajduje się na Platformie zakupowej w zakładce E-learning.
5. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg.
6. W sytuacji awarii Platformy zakupowej lub niedostępności Platformy zakupowej, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez Platformę zakupową, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: karolina.wegrzynowska@zus.pl (nie dotyczy składania ofert). Oferty składa się wyłącznie poprzez Platformę zakupową.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W zamówieniach publicznych, Zamawiający jako administrator danych osobowych, obowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
• wykonawcy będącego osobą fizyczną,
• wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
• pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
• członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
• osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa;
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Może się Pani/Pan z nim kontaktować we wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
- listownie na adres:
Inspektor Ochrony Danych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
- przez e-mail: ODO@zus.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Serwis systemów przeciwwłamaniowych dla jednostek organizacyjnych Oddziału ZUS w Gdańsku”; znak postępowania: 100000/271/12/2022-ZAP, prowadzonym w trybie podstawowym – bez negocjacji oraz w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie, dotyczące wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO - treść oświadczenia została zawarta w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1A do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 100000/271/12/2022-ZAP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 242392,49

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w siedzibie i jednostkach terenowych Zamawiającego usługi polegającej na wykonywaniu serwisu następujących systemów:
1) włamania;
2) napadu;
3) telewizji przemysłowej ( CCTV),
4) kontroli dostępu,
5) systemów monitorowania warunków klimatycznych;
6) systemów monitorowania wodomierzy z impulsometrem;
7) systemów monitorowania sygnalizacji SAP (alarm I i II stopnia, usterka)
- zwanych dalej „systemami"
2. Przez „serwis" lub „czynności serwisowe" należy rozumieć wykonywanie:
1) stałego nadzoru eksploatacyjnego,
2) okresowych przeglądów konserwacyjnych.
3. Serwis ma na celu:
1) utrzymywanie Systemów w stanie sprawności technicznej;
2) zapobieganie awariom Systemów.
4. Jednostki terenowe ZUS Oddział w Gdańsku, w których będą prowadzone czynności Serwisu:
a) Inspektorat w Wejherowie, przy ul. Sobieskiego 294 i 294A (stary i nowy budynek);
b) Jednostka org. w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 146 i 146A;
c) Inspektorat w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Piłsudskiego 4;
d) Inspektorat w Gdyni, przy ul. Władysława IV 24;
e) Jednostka org. w Gdańsku, przy ul. Chlebnickiej 3/8;
f) Inspektorat w Gdańsku Wrzeszczu, przy ul. Tuwima 9;
g) Inspektorat w Malborku, przy ul. Dworcowej 1B;
h) Inspektorat w Sztumie, przy ul. Mickiewicza 34;
i) Inspektorat w Kwidzynie, przy ul. Piłsudskiego 29A;
j) Inspektorat w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wita Stwosza 7;
k) Inspektorat w Kartuzach, przy ul. Ceynowy 5;
l) Oddział w Gdańsku, przy ul. Chmielnej 27/33.
m) Inspektorat w Tczewie przy ul. Jagiellońskiej 55
n) Biuro Terenowe w Sopocie przy ul. Al. Niepodległości 796,
o) Inspektorat w Pucku przy ul. Orzeszkowej 3,
p) Inspektorat w Kościerzynie przy ul. 3 Maja 9B

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2A do SWZ.

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.10.2022r., zgodnie z szczegółowymi terminami realizacji wskazanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2A do SWZ oraz w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik nr 2B do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1. Cena całkowita oferty (współczynnik C) – waga podana w %
2. Czas przystąpienia do diagnozowania przyczyn awarii lub usterek (współczynnik R) – waga podana w %

Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Cena oferty (waga 60 %) - liczba punktów: 60
wg wzoru:
najniższa cena spośród
wszystkich ocenianych ofert
C = ------------------------------------ x 60 punktów
cena oferty badanej

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena oferty, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku


Czas przystąpienia do diagnozowania przyczyn awarii lub usterek
(liczony w pełnych godzinach) - (waga 40 %) - liczba punktów: 40, wg podziału:
1 godzina – 40 punktów
2 godziny – 30 punktów
3 godziny – 20 punktów
4 godziny – 10 punktów
5 godzin - 0 punktów

Czas przystąpienia do diagnozowania przyczyn awarii lub usterek nie może być dłuższy niż 5 godzin.
W przypadku podania w Formularzu oferty czasu przystąpienia do diagnozowania przyczyn awarii lub usterek w minutach, Zamawiający na potrzeby wyliczenia współczynnika oceny oferty, dokona zaokrąglenia do pełnych godzin w górę.

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
P = C + R
gdzie:
P - współczynnik oceny oferty, tj. łączna ilość punktów przyznana ofercie
C - współczynnik kryterium ceny całkowitej oferty
R - współczynnik kryterium czas przystąpienia do diagnozowania przyczyn awarii lub usterek

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do diagnozowania przyczyn awarii lub usterek

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:
1.1. aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1995),
1.2. aktualną autoryzację w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji i eksploatacji elektronicznych systemów alarmowych do stopnia zabezpieczenia 4 (KL SA- 4).
2. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże:
2.1. wykonanie lub wykonywanie, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jednej usługi świadczonej w sposób ciągły, nie krótszy niż 12 miesięcy, polegającej na wykonywaniu konserwacji systemów:
1) sygnalizacji włamania i napadu, sterowanego centralą ADEMCO VISTA składający się z co najmniej 150 czujek oraz
2) sygnalizacji włamania, napadu, kontroli dostępu oraz CCTV sterowany systemem UTC FIRE & SECURITY składający się z co najmniej: 150 czujek, 30 przejść z kontrolą dostępu, 20 kamer oraz
3) sygnalizacji SAP, sterowanego centralą AUTRONICA- SEALAB oraz
4) kontroli dostępu ROGER składający się z co najmniej 10 kontrolerów, w tym z co najmniej jednym kontrolerem w dźwigu osobowym oraz
5) system monitorowania wodomierzy z impulsatorem – SATEL-ADEMCO oraz
6) system monitorowania warunków klimatycznych – LAB-EL - ADEMCO.
Wykonawca musi wykazać doświadczenie w zakresie każdego z ww. systemów. Zamawiający nie określa ilości usług, które Wykonawca może wykazać w załączniku.
Okres ostatnich 3 lat liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
2.2. wykonanie lub wykonywanie, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jednej usługi świadczonej w sposób ciągły, nie krótszy niż 12 miesięcy, polegającej na wykonywaniu serwisu i konserwacji systemów bezpieczeństwa w budynkach, na kwotę nie mniejszą niż 280 000,00 zł.
Okres ostatnich 3 lat liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
2.3. że do realizacji zamówienia skieruje osoby, które posiadają:
1) kwalifikacje na stanowisku dozoru „D” w zakresie konserwacji i kontrolno-pomiarowym urządzeń i instalacji o napięciu nie wyższym niż 1 kV, zgodne z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska, z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022r. poz. 1392),
2) kwalifikacje na stanowisku eksploatacji „E” w zakresie konserwacji i kontrolno-pomiarowym urządzeń i instalacji o napięciu nie wyższym niż 1 kV, zgodne z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska, z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022r. poz. 1392),
3) zaświadczenie Komendanta Wojewódzkiego Policji o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego - PZT
4) kwalifikacje do wykonywania czynności w zakresie konserwacji systemów:
a) ADEMCO w zakresie sygnalizacji włamania i napadu oraz
b) UTC FIRE & SECURITY w zakresie sygnalizacji włamania i napadu, telewizji przemysłowej, kontroli dostępu oraz
c) AUTRONICA-SEALAB sterowanych centralami Autrosafe i Autoprime oraz
d) ROGER w zakresie kontroli dostępu typu RACS oraz
e) C&K w zakresie instalacji oraz technicznej obsługi urządzeń alarmowych i sprzętu CCTV.
Osobą, o której mowa w ppkt 1) – 4) może być ta sama osoba, o ile posiada wymagane kwalifikacje.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wraz z ofertą, za pośrednictwem Platformy zakupowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy) w zakresie wskazanym w Załączniku nr 5A do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowiły wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia, tj.:
1. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem nr 5B do SWZ,
2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ;
3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia,
6. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, wymienionych w pkt 1; 3-4 SWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą, za pośrednictwem Platformy zakupowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy) w zakresie wskazanym w Załączniku nr 5A do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowiły wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj. :
1. odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia – warunku dotyczącego posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej);
2. wykazu usług (w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia – warunku dotyczącego posiadania zdolności technicznej) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ
Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
3. wykazu osób, (w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia – warunku dotyczącego posiadania zdolności zawodowej) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.
4. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1A do SWZ.
Na Ofertę składa się:
1. Formularz oferty wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 1A do SWZ,
2. Formularz cenowy wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 1B do SWZ
3. Wraz z ofertą należy złożyć załączniki wskazane w pkt 4.4.1 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
W zakresie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu oraz wymogów dotyczących składania dokumentów dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia szczegółowo określa SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy, na podstawie art. 455 ustawy Pzp, na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy - Załącznik nr 2B do SWZ, w zakresie dotyczącym wynagrodzenia należnego Wykonawcy; w zakresie określonym ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; w przypadku zmiany osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wskazanych w załączniku nr 3 do Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zus

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.