eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oborniki › Dowóz szkolny dzieci niepełnosprawnych w latach 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz szkolny dzieci niepełnosprawnych w latach 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych w Obornikach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302196080

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: J. Piłsudskiego 76

1.5.2.) Miejscowość: Oborniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: (61) 65-60-176

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.adamska@cuw.oborniki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: cuw.oborniki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz szkolny dzieci niepełnosprawnych w latach 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-18a9e0d4-3d69-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363427

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.umoborniki.nv.pl/m,64,zamowienia-publiczne.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ID postępowania.
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: k.adamska@cuw.oborniki.pl
3. Zamawiający przekazuje w SWZ link do postępowania oraz identyfikator postępowania generowany przez miniPortal (ID postępowania) - zał. nr 8 do SWZ.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
5. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: http://bip.umoborniki.nv.pl/m,64,zamowienia-publiczne.html oraz dodatkowo na cuw.oborniki.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
3. Pozostałe wymagania w Rozdziale 13 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o:
a. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
b. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (...). Zamawiający informuję, że:
a. administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Dyrektor CUW z siedzibą w: Obornikach przy ul. marsz. J . Piłsudskiego 76/34, 64-600 Oborniki, którym aktualnie jest p. Krzysztof Hetmański;
b. inspektorem ochrony danych osobowych CUW Oborniki jest Pani Przesławska Anna – radca prawny, kontakt: tel. 662 256 188, dedykowany adres email: przeslawska.anna@gmail.com
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia w niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy lub obowiązujących przepisów prawa;
d. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Zamawiający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych, np. kurierom (placówkom pocztowym), bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych;
e. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp;
f. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres wykonywania przez Zamawiającego ciążących na nim obowiązków prawnych, w którym przepisy prawa nakazują Zamawiającemu przechowywać dane osobowe, w którym Zamawiający może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz wierzytelności przez Zamawiającego;
g. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
h. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
i. posiada Pani/Pan także inne uprawnienia których pełna treść została określona w Rozdziale 17 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW.1.09.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Dowóz szkolny dzieci niepełnosprawnych w latach 2022/2023 tj. wykonywanie przez Wykonawcę usługi bezpiecznego i punktualnego dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły położonej na terenie Gminy Oborniki w roku szkolnym 2022/2023 w dni nauki szkolnej na trasie szczegółowo opisanej w załączniku nr 2 do SWZ.
2. Ponadto Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie m.in. do:
1) zapewnienia do realizacji usług opiekuna (przynajmniej jeden opiekun) który będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo pasażerów w trakcie wsiadania do lub wysiadania z pojazdów oraz w trakcie przewozów,
2) zainstalowania w pojeździe który zamierza wykorzystać do realizacji zamówienia, najpóźniej do dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia, monitoringu (tj. kamery rejestrującej oraz urządzenia rejestrującego oraz zapisującego materiał video na urządzeniu twardo dyskowym).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do SWZ.
4. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
6. Długość trasy: 89 km dziennie / maksymalna praca przewoźnika 12 460 km

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria oceny ofert określone szczegółowo w Rozdziale 10 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość pojazdu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 1 Pzp dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie przewiduje określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia niniejszy warunek wówczas, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na przewozie osób / wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydanego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 180 z późn. zm.).
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie przewiduje określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek wówczas, jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym tj.: wykonawca musi wykazać że dysponuje pojazdem spełniającym wymagania wynikające z obowiązujących przepisów w zakresie wykonywania przewozów dzieci, oraz odpowiadać następującym wymaganiom:
wykonawca dysponuje co najmniej 1 szt. pojazdu nie starszego niż rok produkcji 2001, spełniającego poniższe wymagania techniczne:
- pojazd min.16 miejsc pasażerskich(siedzących) w tym kierowca i opiekun,
- wyposażony w pasy bezpieczeństwa,
- przystosowany również do przewozu osób, niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim,
- wyposażony w windę do podnoszenia wózków inwalidzkich,
- zapewniający przewóz min. 3 wózków inwalidzkich.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, w trybie art. 274 ust. 1 Pzp, zobowiązany jest złożyć:
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – sporządzone na wzorze stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający może żądać złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, w trybie art. 274 ust. 1 Pzp, zobowiązany jest złożyć:
a) wykaz pojazdów – sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ;
b) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania działalności polegającej na przewozie osób / wykonywania zawodu przewoźnika drogowego wydanego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie określa i nie przewiduje złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 1.500,00 złotych.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 p.z.p .
3. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a. pieniądzu;
b. gwarancjach bankowych;
c. gwarancjach ubezpieczeniowych;
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 roku, poz. 299).
4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c. kwotę gwarancji,
d. termin ważności gwarancji,
e. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego musi obejmować sytuację, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp
f. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
g. termin obowiązywania gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
h. w treści gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania.
5. Postanowienia pkt. 4. powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt. 3. lit d powyżej.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:
Bank PKO BP S.A.
nr rachunku bankowego 64 1020 4027 0000 1402 1256 3880
tytuł (wadium, nr sprawy CUWCUW.1.09.2022 )
7. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy przekazać Zamawiającemu w oryginale, w postaci elektronicznej.
8. Zwrot wadium następuje na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 Pzp.
9. Utrata wadium następuje w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale 6 i 7 SWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
5. Zamawiający wymaga podania w ofercie, które z elementy przedmiotu zamówienia zostaną wykonane przez poszczególnych wykonawców występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres przewidywanych zmian umowy został określony w zał. nr 3 do SWZ (projektowane postanowienia umowne).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2. Wraz z Formularzem Ofertowym Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
a. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania – sporządzone na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ;
b. Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania – sporządzone na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ;
c. Oświadczenie podmiotu trzeciego, na zasobach którego polega Wykonawca, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (jeśli dotyczy);
d. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów; Zobowiązanie należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ;
e. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów
f. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z innych dokumentów,
g. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
h. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP – z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (Zamawiający rekomenduje wykorzystać oświadczenie znajdujące się w treści formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ).
i. dowód wniesienia wadium.
3. Oferta oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania) powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem (pod rygorem nieważności) formy elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Szczegółowe wymagania odnośnie udziału w/w podmiotów zostały opisane w Rozdziale 7.2 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.