eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzegowo › Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej relacji Grabienice - Smętne - CzarnocinOgłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej relacji Grabienice – Smętne - Czarnocin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STRZEGOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378440

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Plac Wolności 32

1.5.2.) Miejscowość: Strzegowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-445

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@strzegowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzegowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej relacji Grabienice – Smętne - Czarnocin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fdfa2a93-3b31-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363280

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026316/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej relacji Grabienice – Smętne - Czarnocin

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://strzegowo.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami, w tym złożenie ofert, odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej
eZamawiający znajdującej się pod adresem: https://strzegowo.ezamawiajacy.pl. Szczegóły dotyczące
złożenia oferty zostały opisane w „Instrukcji dla Wykonawcy”, znajdującej się w zakładce „Baza Wiedzy/Plan zamówień publicznych”.
2. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@strzegowo.pl, jest
dopuszczalna w wyjątkowej sytuacji, np. w przypadku awarii platformy zakupowej.
Adres strony internetowej do elektronicznego składania ofert: https://strzegowo.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami, w tym złożenie ofert, odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej
eZamawiający znajdującej się pod adresem: https://strzegowo.ezamawiajacy.pl. Szczegóły dotyczące
złożenia oferty zostały opisane w „Instrukcji dla Wykonawcy”, znajdującej się w zakładce „Regulacje i
procedury procesu zakupowego”.
2. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@strzegowo.pl, jest
dopuszczalna w wyjątkowej sytuacji, np. w przypadku awarii platformy zakupowej.
3. Wykonawca w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego bezpłatnie korzysta,
rejestruje się lub loguje (w przypadku posiadania konta na platformie zakupowej), akceptuje warunki
korzystania z platformy zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
https://strzegowo.ezamawiajacy.pl oraz uznaje go za wiążący.
4. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający
zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację
w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia
wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta,
wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
5. Szczegóły funkcjonowania platformy zakupowej zostały opisane w „Instrukcji dla Wykonawcy”.
6. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami
korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania
teleinformatycznego Platformy zakupowej Gminy Strzegowo tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna
w dni robocze, w godzinach 9:00-17:00, e-mail: oneplace@marketplanet.pl
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 100 MB. Zalecany format plików to: .pdf, .doc,
.docx, .xls, .xlsx, .rtf.
8. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz
innych informacji przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia
wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania
z Platformy eZamawiający za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy
przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „zadaj pytanie lub przy użyciu zakładki
„Korespondencja”: w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem
myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane
Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym
kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje
potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane".
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz
informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt
Gminy Strzegowo (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo. Z
Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Plac
Wolności 32, 06-445 Strzegowo lub drogą e-mailową pod adresem: ug@strzegowo.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko,
z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawo zamówień publicznych.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego – art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO,
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów
prawa, w tym w szczególności do: Urzędu Zamówień Publicznych, organów kontrolnych, a także na
podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług
teleinformatycznych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, zgodnie z przepisami prawa. 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do
żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ich
niepodanie spowoduje brak możliwości udziału w postępowaniu.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 271.23.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dla budowy drogi gminnej relacji Grabienice – Smętne - Czarnocin, gm. Strzegowo, na całej długości zgodnie z załącznikiem graficznym.

1) Parametry techniczne drogi:
- długość odcinka drogi około 2650 mb,
- klasa drogi D,
- kategoria ruchu KR 1,

2) Zakres budowy:
- poszerzenie i remont jezdni o szerokości 3,50 m z mijankami,
- poszerzenie jezdni na mijankach do 5,0 m,
- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej,
- szerokość poboczy – do 1,25 m,
- wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni na odcinku około 400 mb (po
istniejącym śladzie drogi gruntowej),
- przebudowa i remont skrzyżowań,
- rozwiązanie likwidacji istniejącego w jezdni systemu korzeniowego (wysadziny)
i zabezpieczenie projektowanej drogi przed ponowną ingerencją systemu
korzeniowego,
- ulepszenie i wzmocnienie poboczy,
- odwodnienie - odmulenie i odnowienie rowów przydrożnych wraz z przebudową
i budową zjazdów,
- budowa i przebudowa istniejących przepustów poprzecznych pod jezdnią,
- oznakowanie.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
podanymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta,
która uzyska największą sumę punktów w obu kryteriach w oparciu o następujący wzór:
P = Pc + Pr ,
P = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za oba kryteria oceny ofert,
Pc - liczba punktów otrzymanych w kryterium „cena”,
Pr - liczba punktów otrzymanych w kryterium „okres rękojmi”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowe
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej (zawierającej projekt budowlany) budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy minimum D, o długości co najmniej 1000 mb, wykonane w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,


b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej jednym projektantem posiadającym uprawnienia w specjalności drogowej, który opracował
co najmniej jeden projekt budowlany budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy minimum D, obejmujący odcinek drogi o długości co najmniej 1000 mb.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, o których mowa w rozdziale XXII ust. 4 pkt 1 lit. a SWZ – składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości,
jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym
mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w XXII ust. 4 pkt 1 lit. a SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub
w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp
dane umożliwiające dostęp do tych środków;
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualności.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy - (wzór stanowi załącznik Nr 5 do SWZ),

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik Nr 8 do SWZ),

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ;
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ;
3) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ - jeśli dotyczy;
4) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 7 do SWZ – jeśli dotyczy;
5) dowód wniesienia wadium,
6) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 3000,00 zł.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572)
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Strzegowie nr konta 03 8238 0009 0000 0648 2000 0002. W tytule wpłaty należy dokładnie określić jakiego postępowania przelew dotyczy.
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3 niniejszej SWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4 należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawce dokumentu.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – z dokumentu tego musi wynikać, że gwarancja/poręczenie jest nieodwołalne i bezwarunkowe. Gwarancja/poręczenie nie może w swojej treści uzależniać wypłaty wadium od potwierdzenia przez bank, jakąkolwiek inną osobę trzecią lub instytucję podpisów osób złożonych pod żądaniem wypłaty wadium w imieniu zamawiającego. Wypłata kwoty wadium nie może być też uwarunkowana żadnymi innymi formalnościami koniecznymi do spełnienia ani dokumentami koniecznymi do złożenia wraz z żądaniem wypłaty wadium. Gwarancja lub poręczenie winny przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art.
58 ust. 2 ustawy Pzp (pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć do oferty).
2. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia składają
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy –
załącznik nr 6 do SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w rozdziale XXII ust. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp przewidziano zmiany postanowień umownych:
1) W zakresie wynagrodzenia:
a) w przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie podwyższeniu stawka podatku od
towarów i usług na usługi stanowiące Przedmiot niniejszej umowy, Zamawiający przewiduje
możliwość zmiany umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia brutto
Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono powiększone o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy
kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według stawki obowiązującej w dniu zawarcia
umowy i kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według nowej stawki obowiązującej po
wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe
postanowienie ma zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego
będzie miała zastosowanie podwyższona stawka podatku VAT. Powyższa zmiana może być
jednak dokonana pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana w zakresie stawki
podatku od towarów i usług miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku od towarów i usług będzie kwota
wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku
VAT. Zmiana wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu dla swej ważności sporządzonego na
piśmie;
b) w przypadku konieczności wykonania większej ilości projektów podziału nieruchomości do
wniosku o wydanie decyzji ZRID określonej w § 3. W takim przypadku zmianie ulegnie
odpowiednio wysokość wynagrodzenia w oparciu o cenę jednostkową określona w § 3.
2) w zakresie terminu wykonania umowy:
a) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nie wyszczególnionych w umowie, jak również
wykonywania koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych, jeżeli będzie
potrzebny czas na ich wykonanie;
b) w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj.: działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne,
klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, wybuchy
wulkanów, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne, uniemożliwiającej
wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót;
c) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie
Zamawiający;
e) jeżeli wystąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron Umowy;
f) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w
Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie
umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
g/zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w
szczególności wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego – o czas niezbędny do
wykonania umowy w sposób należyty,
3) w zakresie terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi
lub będzie miało wpływ na wykonanie umowy w przypadku:
a) protestów mieszkańców w związku z realizacją przedmiotu umowy;
b) przekroczenia ustawowych terminów wydawania przez organy administracji lub innych
instytucji branżowych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
c) gdy zachodzi konieczność dostosowania postanowień umowy do zmian wynikających z
nowelizacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwagi na brak możliwości
realizacji umowy wedle pierwotnej jej treści;
d) zmianie uległy przepisy prawne powodujące konieczność modyfikacji opisu przedmiotu
zamówienia i wynikającą stąd pracochłonność czynności;
Ze względu na ograniczenia ilości znaków w przedmiotowym polu pozostałe zmiany znajdują się w projekcie umowy
stanowiącym załącznik do specyfikacji warunków zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Na platformie zakupowej eZamawiający znajdującej się pod adresem: https://strzegowo.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.