eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Goleniów › Projekt RADiM - REGIONALNA AKADEMIA DZIECI I MŁODZIEŻY"Ogłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Projekt RADiM – REGIONALNA AKADEMIA DZIECI I MŁODZIEŻY”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811768934

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pocztowa 43

1.5.2.) Miejscowość: Goleniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 914183860

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pcpr-goleniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcprgoleniow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Projekt RADiM – REGIONALNA AKADEMIA DZIECI I MŁODZIEŻY”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-980d689f-3d65-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363179

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00313891/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Projekt "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

REGIONALNA AKADEMIA DZIECI I MŁODZIEŻY

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-980d689f-3d65-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-980d689f-3d65-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-980d689f-3d65-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-980d689f-3d65-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie z siedzibą: ul. Pocztowa 43, 72-100 Goleniów. Kontakt: osobisty w siedzibie urzędu, telefoniczny: 91 407 22 41; 91/418 38 60 fax – 91 418 38 60 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pcpr-goleniow.pl
2) W sprawach związanych z danymi osobowymi Wykonawca może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, poprzez adres email: sekretariat@pcpr-goleniow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego sekretariat@pcpr-goleniow.pl prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres wymagany przepisami szczególnymi prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne- zgodnie z JRWA: dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat) natomiast umowa zawartą w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat);
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
2) Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PCPR.RADIM.271.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szkolenie wyjazdowe – integracyjno-edukacyjno- socjoterapeutyczne

1. Przedmiot zamówienia.
1) przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 7-dniowego wyjazdu integracyjno-edukacyjno-socjoterapeutycznego dla 45 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
2) wyjazd adresowany jest osobom w wieku 8 - 17 lat, będącym wychowankami rodzinnej pieczy zastępczej oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - uczestnikom projektu „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, w przedziale wiekowym od 8 do 17 lat;
3) W trakcie wyjazdu winny odbyć się zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, wycieczki edukacyjne oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne, mające na celu wspieranie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dzieci. Wyjazd ma być formą aktywizacji i integracji dzieci poprzez wspólne i aktywne spędzanie czasu w warunkach pozadomowych oraz rozwijanie kompetencji relacyjnych między uczestnikami;
4) Zamówienie obejmuje także zapewnienie transportu autokarem wraz z zapewnieniem opieki nad dziećmi w trakcie podróży, zapewnienie opieki całodobowej w trakcie obozu, kompleksową usługę ubezpieczeniową, zakwaterowanie uczestników, wyżywienie, opiekę medyczną.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. Cena oferty, (C) 60 pkt
2. Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zadania (D) 30pkt.
3. Klauzula społeczna (KS) 10 pkt.
W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu dokonana zostanie ocena oferty w następujący sposób:
ad.1 W kryterium cena oferty największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną (brutto).
Ocena ofert w tym kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o poniższy wzór:
Cmin
Wartość punktowa „C” = -------- x Max(C)
Cbad
gdzie:
Cmin - cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej
Max(C) - maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium cena oferty .
ad.2
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione niżej wzór gdzie wskazana osoba ma doświadczenie w:
1) Przeprowadzeniu 3-4 - ech szkoleń w zakresie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego - każde o wielkości minimum 50 godzin – zamawiający przyzna 10 pkt;
2) Przeprowadzeniu 5 - 6 szkoleń w zakresie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego - każde o wielkości minimum 50 godzin – zamawiający przyzna 20 pkt;
3) Przeprowadzeniu 7 lub więcej szkoleń w zakresie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego - każde o wielkości minimum 50 godzin – zamawiający przyzna 30 pkt.
ad.3
Klauzula społeczna – Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty w tym kryterium jeśli do realizacji zamówienia zatrudni na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną osobę/osoby:
a) Bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; i/lub
b) Młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego; i/lub
c) Niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; i/lub
d) Innych osób niż określone w pkt a) b) lub c), o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.2019.0.217) lub we właściwych przepisach państwa członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Możliwe jest zatrudnienie na część etatu, na okres nie krótszy niż okres realizacji zamówienia, jednak ze względu na jakość miejsca pracy nie może to być mniej niż 1/8 etatu. W przypadku umów cywilno-prawnych, na okres nie krótszy niż okres realizacji zamówienia i obejmujący nie mniej niż 21 godzin pracy w miesiącu. Klauzula dotyczy nowej formy zatrudnienia w okresie realizacji umowy na wykonanie przedmiotu zatrudnienia, a niefunkcjonujących już na moment złożenia ofert,
a) zatrudnienie 1 osoby z grup wskazanych powyżej - 10 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zadania

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: klauzula społeczna

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Plenerowe spotkanie warsztatowo - integracyjne

1. Przedmiot zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie plenerowego spotkania warsztatowo – integracyjnego dla 200 uczestników
1) Plenerowe spotkanie warsztatowo – integracyjne adresowane jest dla uczestników projektu „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
2) W trakcie spotkania winny odbywać się konkursy, gry, animacje i warsztaty.
Spotkanie ma być formą aktywizacji i integracji dzieci i rodzin poprzez wspólne i aktywne spędzanie czasu w warunkach pozadomowych oraz rozwijanie kompetencji relacyjnych między uczestnikami.
3) Zamówienie obejmuje: catering; zapewnienie obsługi technicznej; zapewnienie miejsca spotkania; zaopatrzenie w energię elektryczną; zapewnienie namiotów, sceny, stołów, stolików i krzeseł/ławek; placu zabaw; animacji i warsztatów dla dzieci z zapewnieniem stanowisk animacyjnych wyposażonych w stosowną ilość stolików i krzeseł oraz doświadczonego zespołu animacyjnego do obsługi poszczególnych atrakcji; zapewnienie konferansjera; zorganizowanie zaplecza sanitarnego; zapewnienie serwisu sprzątającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-19

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. Cena oferty, (C) 60 pkt
2. Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zadania (D) 30pkt.
3. Klauzula społeczna (KS) 10 pkt.
W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu dokonana zostanie ocena oferty w następujący sposób:
ad.1 W kryterium cena oferty największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną (brutto).
Ocena ofert w tym kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o poniższy wzór:
Cmin
Wartość punktowa „C” = -------- x Max(C)
Cbad
gdzie:
Cmin - cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej
Max(C) - maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium cena oferty .
ad.2
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione niżej wzór gdzie wskazana osoba ma doświadczenie w:
1) Przeprowadzeniu 3-4 - ech szkoleń w zakresie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego - każde o wielkości minimum 50 godzin – zamawiający przyzna 10 pkt;
2) Przeprowadzeniu 5 - 6 szkoleń w zakresie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego - każde o wielkości minimum 50 godzin – zamawiający przyzna 20 pkt;
3) Przeprowadzeniu 7 lub więcej szkoleń w zakresie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego - każde o wielkości minimum 50 godzin – zamawiający przyzna 30 pkt.
ad.3
Klauzula społeczna – Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty w tym kryterium jeśli do realizacji zamówienia zatrudni na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną osobę/osoby:
a) Bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; i/lub
b) Młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego; i/lub
c) Niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; i/lub
d) Innych osób niż określone w pkt a) b) lub c), o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.2019.0.217) lub we właściwych przepisach państwa członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Możliwe jest zatrudnienie na część etatu, na okres nie krótszy niż okres realizacji zamówienia, jednak ze względu na jakość miejsca pracy nie może to być mniej niż 1/8 etatu. W przypadku umów cywilno-prawnych, na okres nie krótszy niż okres realizacji zamówienia i obejmujący nie mniej niż 21 godzin pracy w miesiącu. Klauzula dotyczy nowej formy zatrudnienia w okresie realizacji umowy na wykonanie przedmiotu zatrudnienia, a niefunkcjonujących już na moment złożenia ofert,
a) zatrudnienie 1 osoby z grup wskazanych powyżej - 10 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zadania

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: klauzula społeczna

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Poradnictwo prawne

1. Przedmiot zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych, specjalistycznych dla uczestniczek/uczestników projektu

2) Uczestnikami poradnictwa prawnego będą osoby biorące udział w projekcie „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

3) poradnictwo prawne – 100 h

4.2.6.) Główny kod CPV: 85312320-8 - Usługi doradztwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. Cena oferty, (C) 60 pkt
2. Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zadania (D) 40pkt.
W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu dokonana zostanie ocena oferty w następujący sposób:
ad.1 W kryterium cena oferty największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną (brutto).
Ocena ofert w tym kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o poniższy wzór:
Cmin
Wartość punktowa „C” = -------- x Max(C)
Cbad
gdzie:
Cmin - cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej
Max(C) - maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium cena oferty .
ad.2
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione niżej wzór gdzie wskazana osoba ma doświadczenie w:
1) Przeprowadzeniu 3-4 - ech szkoleń w zakresie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego - każde o wielkości minimum 50 godzin – zamawiający przyzna 10 pkt;
2) Przeprowadzeniu 5 - 6 szkoleń w zakresie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego - każde o wielkości minimum 50 godzin – zamawiający przyzna 20 pkt;
3) Przeprowadzeniu 7 lub więcej szkoleń w zakresie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego - każde o wielkości minimum 50 godzin – zamawiający przyzna 30 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zadania

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Terapia indywidualna i rodzinna

1. Przedmiot zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych, specjalistycznych terapii indywidualnych i rodzinnych dla uczestniczek/uczestników projektu

2) Uczestnikami terapii będą osoby biorące udział w projekcie „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.”

3) Terapia indywidualna i rodzinna – 600 h

4.2.6.) Główny kod CPV: 85312320-8 - Usługi doradztwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. Cena oferty, (C) 60 pkt
2. Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zadania (D) 40pkt.
W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu dokonana zostanie ocena oferty w następujący sposób:
ad.1 W kryterium cena oferty największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną (brutto).
Ocena ofert w tym kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o poniższy wzór:
Cmin
Wartość punktowa „C” = -------- x Max(C)
Cbad
gdzie:
Cmin - cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej
Max(C) - maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium cena oferty .
ad.2
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione niżej wzór gdzie wskazana osoba ma doświadczenie w:
1) Przeprowadzeniu 3-4 - ech szkoleń w zakresie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego - każde o wielkości minimum 50 godzin – zamawiający przyzna 10 pkt;
2) Przeprowadzeniu 5 - 6 szkoleń w zakresie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego - każde o wielkości minimum 50 godzin – zamawiający przyzna 20 pkt;
3) Przeprowadzeniu 7 lub więcej szkoleń w zakresie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego - każde o wielkości minimum 50 godzin – zamawiający przyzna 30 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zadania

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale 12 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. Część nr 1 - Szkolenie wyjazdowe integracyjno-edukacyjno- socjoterapeutyczne

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.

4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia tj., że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie usługi w zakresie organizacji i prowadzenia wyjazdów integracyjno -edukacyjnych czy socjoterapeutycznych.
b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
co najmniej jedną osobą posiadającą:
1) wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia lub pedagogika z ukończoną terapią pedagogiczną/socjoterapeutyczną lub przygotowaniem pedagogicznym lub socjologia, nauki o rodzinie lub pokrewne, uzupełnione studiami podyplomowymi na kierunku pomoc psychologiczna, terapia pedagogiczna, socjoterapia, przygotowanie pedagogiczne,
2) minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie będącej przedmiotem umowy oraz w okresie ostatnich 3 lat przeprowadzenie minimum 2 szkoleń o zakresie minimum 50 godzin dydaktycznych każde, w zakresie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego.
3) wskazana osoba musi ponadto spełniać warunki określone w:
- ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym,
- ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej to jest w szczególności:
 nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;
 wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 nie figuruje w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości;
2.2 Część nr 2 – Jednodniowe plenerowe spotkanie warsztatowo - integracyjne
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia tj., że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie usługi w zakresie kompleksowej organizacji imprez plenerowych dla szerokiego grona publiczności (w szczególności o charakterze artystyczno-rozrywkowym, edukacyjnym, rekreacyjnym lub sportowym).
b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , co najmniej jedną osobą posiadającą:
1) wykształcenie wyższe oraz
2)doświadczenie w osobistym organizacji i prowadzeniu w ostatnich 3-ech latach minimum 2 imprez plenerowych dla szerokiego grona publiczności (w szczególności o charakterze artystyczno-rozrywkowym, edukacyjnym, rekreacyjnym lub sportowym)
3) wskazana osoba musi ponadto spełniać warunki określone w:
- ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym,
- ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej to jest w szczególności:
 nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;
 wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 nie figuruje w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości;
3. Część nr 3 Poradnictwo prawne
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: co najmniej jedną osobą posiadającą:
- wykształcenie wyższe oraz
- posiada prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego albo adwokata,
- potwierdzone doświadczenie przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata,
- doświadczenie w ostatnich 3 - ech latach w prowadzeniu minimum indywidualnych doradztw prawnych w zakresie pomocy członkom rodzin dotkniętych kryzysami, doświadczenie min. 100 godzin doradztwa,
2.4. Część nr 4 Terapia indywidualna i rodzinna
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: co najmniej jedną osobą posiadającą:
- wykształcenie wyższe magisterskie oraz ukończone szkolenie / szkoły z zakresu psychoterapii (psychodynamiczne, w tym psychoanalityczne i analityczne, poznawczo-behawioralne, gestalt, systemowe rodzin, humanistyczno-egzystencjalne i inne),oraz
- potwierdzone doświadczenie przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata przy jednoczesnym doświadczeniu w ostatnich 3-ech latach w prowadzeniu minimum indywidualnych doradztw obejmujących: doradztwo, terapia indywidualna i rodzinna - doświadczenie min. 100 godzin.
- wskazana osoba musi ponadto spełniać warunki określone w:
• - ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym,
• - ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej to jest w szczególności:
 nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;
 wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 nie figuruje w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania dla odpowiedniej części na którą Wykonawca składa ofertę - zgodnie z załącznikiem nr 3.1 do SWZ dla części nr 1, załącznikiem nr 3.2 do SWZ dla części nr 2, załącznikiem nr 3.3 do SWZ dla części nr 3, załącznik nr 3.4 do SWZ dla części nr 4,
2. Oświadczenia, o którym mowa w pkt 14.1 SWZ, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na ich dzień złożenia.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1). Dla odpowiedniej części na którą złożył wykonawca ofertę - Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – z załącznikiem nr 8.1 do SWZ dla części nr 1, załącznikiem nr 8.2 do SWZ dla części nr 2, załącznikiem nr 8.3 do SWZ dla części nr 3, załącznikiem nr 8.4 do SWZ dla części nr 4

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
1. oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dla odpowiedniej części na którą Wykonawca składa ofertę – zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do SWZ dla części nr 1, załącznikiem nr 2.2 do SWZ dla części nr 2, załącznikiem nr 2.3 do SWZ dla części nr 3, załącznik nr 2.4 do SWZ dla części nr 4
2. Oświadczenia, o którym mowa w pkt 14.1 SWZ, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na ich dzień złożenia
4. Dla odpowiedniej części na którą złożył wykonawca ofertę - wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 5.1 do SWZ dla części nr 1, załącznikiem nr 5.2 do SWZ dla części nr 2, załącznikiem nr 5.3 do SWZ dla części nr 3, załącznik nr 5.4 do SWZ dla części nr 4,
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne w/w oświadczenie.
Dla odpowiedniej części na którą złożył wykonawca ofertę - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 6.1 do SWZ dla części nr 1, załącznikiem nr 6.2 do SWZ dla części nr 2, załącznikiem nr 6.3 do SWZ dla części nr 3, załącznik nr 6.4 do SWZ dla części nr 4,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane przez wykonawców na daną część
a) formularz ofertowy odpowiednio dla danej części na którą wykonawca składa ofertę przygotowany - zgodnie wzorami określonymi jako załącznik nr 1.1 do SWZ dla części nr 1, załącznik nr 1.2 do SWZ dla części nr 2, załącznik nr 1.3 do SWZ dla części nr 3, załącznik nr 1.4 do SWZ dla części nr 4.
b) oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu odpowiednio dla danej części na którą wykonawca składa ofertę przygotowane - zgodnie wzorami określonymi jako załącznikiem nr 2.1 do SWZ dla części nr 1, załącznikiem nr 2.2 do SWZ dla części nr 2, załącznikiem nr 2.3 do SWZ dla części nr 3, załącznik nr 2.4 do SWZ dla części nr 4;
c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania odpowiednio dla danej części na którą wykonawca składa ofertę przygotowane - zgodnie z załącznikiem nr 3.1 do SWZ dla części nr 1, załącznikiem nr 3.2 do SWZ dla części nr 2, załącznikiem nr 3.3 do SWZ dla części nr 3, załącznik nr 3.4 do SWZ dla części nr 4, pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
d) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);
e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy odpowiednio dla danej części na którą wykonawca składa ofertę przygotowany - zgodnie z załącznikiem nr 7.1 do SWZ dla części nr 1, załącznikiem nr 7.2 do SWZ dla części nr 2, załącznikiem nr 7.3 do SWZ dla części nr 3, załącznikiem nr 7.4 do SWZ dla części nr 4, (jeżeli dotyczy);
f) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu – odpowiednio dla danej części na którą wykonawca składa ofertę przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 4.1 do SWZ dla części nr 1, załącznikiem nr 4.2 do SWZ dla części nr 2, załącznikiem nr 4.3 do SWZ dla części nr 3, załącznikiem nr 4.4 do SWZ dla części nr 4 (jeżeli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
- dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
- dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich prowadzenia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 9.1 do SWZ dla części nr 1, nr 9.2 do SWZ dla części nr 2, nr 9.3 do SWZ dla części nr 3, nr 9.4 do SWZ dla części nr 4;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: : https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-980d689f-3d65-11ed-9171-f6b7c7d59353

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-31

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Nie

Część 2 : Nie

Część 3 : Nie

Część 4 : Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.