eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa odczynników do wykonywania Dostawa odczynników do wykonywania testów genetycznych met. RT-PCT multiplex wraz z dzierżawą analizatoraOgłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa odczynników do wykonywania Dostawa odczynników do wykonywania testów genetycznych met. RT-PCT multiplex wraz z dzierżawą analizatora

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z POlikliniką SP ZOZ w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351506868

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wrocławska 1-3

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-901

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam@5wszk.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odczynników do wykonywania Dostawa odczynników do wykonywania testów genetycznych met. RT-PCT multiplex wraz z dzierżawą analizatora

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-91a0b142-3b16-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363149

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030205/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.12 Dzierżawa aparatu do oznaczeń genetycznych wraz z dostawą odczynników

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://5wszk.com.pl/zamowienia-publicznehttps://miniportal.uzp.gov.pl/https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówieniakomunikacjamiędzyZamawiającymaWykonawcamiodbywasięprzyużyciuminiPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portalorazpocztyelektronicznej.postępowaniu
o udzielenie zamówieniapublicznego, musiposiadać konto naePUAP.Wykonawcaposiadający konto naePUAPma dostępdoformularzy:złożenia,zmiany,
wycofania ofertylubwnioskuoraz do formularza dokomunikacji.Wymaganiatechniczne iorganizacyjnewysyłaniaiodbieraniadokumentówelektronicznych,elektronicznych
kopiidokumentów i oświadczeńorazinformacjiprzekazywanych przy ich użyciuopisanezostaływRegulaminiekorzystania z miniPortaluorazRegulaminieePUAP.Maksymalny rozmiarplikówprzesyłanychza
pośrednictwemdedykowanychformularzy do:złożenia,zmiany,
wycofaniaofertylubwniosku oraz do komunikacjiwynosi150 MB.Za datę
przekazaniaoferty,wniosków,zawiadomień,dokumentówelektronicznych,oświadczeńlubelektronicznychkopii dokumentów luboświadczeń orazinnych informacji
przyjmuje
siędatęichprzekazania naePUAP. Danepostępowaniapoza SWZ możnawyszukaćrównież na Liściewszystkichpostępowań klikając wcześniejopcję„DlaWykonawców”
lubzestrony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że:1.Administratoremdanychosobowychudostępnionych
wramachpostępowaniajestZamawiający.2.Kontakt do inspektoraochrony danych osobowych: adres e-mail :rodo@5wszk.com.pl,pisemnienaadresZamawiającego:5Wojskowy SzpitalKliniczny z
Polikliniką SP ZOZ wKrakowie, ul.Wrocławska 1-3, 30-
901Kraków3.Daneosoboweprzetwarzane będąwzwiązkuzkoniecznościąwypełnieniaobowiązkuprawnego ciążącego na zamawiającym,
wceluzwiązanymzniniejszympostępowaniemoudzieleniezamówieniapublicznego tj. zgodnie z art. 6 ust.1lit.c)rozporządzeniaParlamentuEuropejskiego iRady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.wsprawieochronyosóbfizycznychwzwiązkuzprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnegoprzepływu takichdanychorazuchyleniadyrektywy95/46/WE(„RODO”) w zw. zustawą zdnia29stycznia 2004r.Prawozamówieńpublicznych(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24)
(„PZP”);4.Wrazierealizacjizamówieniapublicznegodane osobowe przetwarzanebędą w celu wykonaniaumowytj.zgodnie art. 6ust. 1
litb)RODO.5.odbiorcamidanychosobowych będą osoby
lubpodmioty,którymudostępnionazostaniedokumentacjapostępowania(komisjaprzetargowa)orazodpowiednieorganykontrole wzakresieichkompetencji; 6.Dane
osobowe będą przechowywane,przezokres4latoddniazakończeniapostępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czastrwaniaumowyprzekracza4lata,okresprzechowywania obejmujecały czastrwania umowy. Dane temogąbyćprzechowywaneprzezokresdłuższy niż wskazany, o
ilewynika to z ustawy z dnia 14lipca1983r.onarodowymzasobiearchiwalnym iarchiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z
późn.zm.)iprzepisówwykonawczychdotejustawy.7.obowiązek podania danych osobowychjestwymogiemustawowymokreślonym wprzepisachustawy PZP,związanym
zudziałem wpostępowaniuoudzieleniezamówieniapublicznego;konsekwencje niepodaniaokreślonych danychwynikają zustawyPZP;
8.wodniesieniudodanychosobowych decyzje nie będą podejmowane wsposóbzautomatyzowany.9.Prawa osóbktórychdanesą przetwarzane:•
prawodostępudodanychosobowych;• prawodosprostowaniadanychosobowych(Wyjaśnienie: skorzystanie
zprawadosprostowanianiemożeskutkowaćzmianąwynikupostępowania)• prawo
żądaniaodadministratoraograniczeniaprzetwarzaniadanychosobowych(prawodoograniczenia przetwarzanianiemazastosowania wodniesieniudoprzechowywania, w
celuzapewnienia korzystaniaześrodkówochronyprawnej lub wceluochronypraw innej osoby fizycznej lubprawnej, lub z
uwaginaważnewzględyinteresupublicznegoUniiEuropejskiej lub państwa członkowskiego); 10. prawodowniesieniaskargidoPrezesaUrzęduOchronyDanych
Osobowych,gdyuzna Pani/Pan,żeprzetwarzaniedanychosobowychPani/Panadotyczących naruszaprzepisy;11.nieprzysługujePani/Panu:•prawodousunięcia
danychosobowych;•prawodoprzenoszeniadanychosobowych;prawosprzeciwu,wobecprzetwarzaniadanychosobowych,
gdyżpodstawąprawnąprzetwarzaniadanychosobowychjestkoniecznośćwypełnieniaobowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lubwykonanie umowy

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): obowiązek podaniadanychosobowychjestwymogiemustawowym określonym wprzepisachustawy
PZP,związanymzudziałemwpostępowaniuoudzielenie zamówienia publicznego;konsekwencjeniepodaniaokreślonychdanychwynikają zustawyPZP; 8. w odniesieniu
dodanychosobowychdecyzjeniebędąpodejmowanewsposóbzautomatyzowany. 9. Prawa osób których danesąprzetwarzane:•prawodostępudodanychosobowych;•
prawodosprostowania danychosobowych(Wyjaśnienie:skorzystaniezprawadosprostowania nie
możeskutkowaćzmianąwynikupostępowania)•prawożądaniaodadministratoraograniczenia przetwarzania
danychosobowych(prawodoograniczeniaprzetwarzanianiemazastosowania wodniesieniu do przechowywania,
wceluzapewnieniakorzystaniaześrodkówochronyprawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznejlubprawnej, lubzuwagi naważnewzględyinteresu publicznego
UniiEuropejskiej lub państwaczłonkowskiego); 10.prawodowniesieniaskargido Prezesa Urzędu
OchronyDanychOsobowych,gdyuznaPani/Pan,żeprzetwarzaniedanychosobowych Pani/Pana dotyczących
naruszaprzepisy;11.nieprzysługujePani/Panu:•prawodousunięciadanychosobowych;• prawo
doprzenoszeniadanychosobowych;prawosprzeciwu,wobecprzetwarzaniadanych osobowych, gdyż podstawą prawnąprzetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 72/ZP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa odczynników do wykonywania testów genetycznych met. RT-PCT multiplex wraz z dzierżawą analizatora

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 29.3 Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:

KRYTERIUM: WAGA:
CENA - 60 %
CZAS DOSTAWY - 40 %


29.4 Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każ-dego ww. kryterium.
29.5 W zakresie kryterium „CENA” - 60 pkt - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto, pozostałym Wykonawcom przyznana zosta-nie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

najniższa wartość brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie
ilość punktów = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 60 %
wartość brutto oferty badanej

29.6 W zakresie kryterium „CZAS DOSTAWY” - maksymalną ilość punktów tj. 40 pkt Wykonawcom przyznana zostanie odpo-wiednio liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:
Kryterium czasu dostawy – 40 % znaczenia (Wd)
Sposób dokonania oceny wg wzoru:
Wd = [( Wdn : Wdb ) x 40
Wd – wartość punktowa kryterium czasy dostawy
Wdn – najkrótszy oferowany czas dostawy (w dniach)
Wdb – czas dostawy oferty badanej (w dniach)

Zamawiający wskazuje, iż minimalny termin wynosi 2, a maksymalny termin dostawy wynosi 5 dni roboczych.
Uwaga: Zamawiający zaznacza, że czas dostawy powinien być wyrażony w pełnych dniach, pod rygorem odrzucenia oferty w przypadku zaoferowania terminu w innej jednostce niż dni robocze oraz poniżej minimalnego i powyżej maksymalnego terminu dostaw.
29.7 Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotycy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

10.1 Dokumenty wraz z ofertą!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :
10.1.1 Wypełniony i podpisany we wskazanych miejscach Załącznik nr 1 – formularz opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wymaganych i oferowanych parametrów,
10.1.2 Wypełniony we wskazanych miejscach i podpisany Załącznik nr 2 –formularz ofertowy,
10.1.3 Dokumenty rejestrowe potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictwa potwierdzające umocowanie osób do składania oferty w imieniu Wykonawcy,
10.1.4 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ (wypełnić pkt 3!!!! ewentualnie oświadczenie z pkt 4 dotyczące wykazanie rzetelności w sytuacji podleganiu wykluczeniu, ewentualnie oświadczenie z pkt 5, czyli oświadczenie Wykonawcy dotyczące podmiotu na które zasoby lub sytuację na które się wykonawca powołuje w zakresie braku podstaw do wykluczenia tego podmiotu)
10.1.5 Potwierdzenie wniesienia wadium, o ile jest to wymagane.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14. W przypadku składania ofert przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców
16. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać
przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).
17. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Kupujący przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Sprzedającego, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Kupującego, a także dotyczą:
1) zmiany świadczenia Wykonawcy na świadczenie lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości urządzenia,
2) wydłużenia terminu wykonania umowy z powodu okoliczności niezależnych od Wykonawcy,
3) zmiany danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
4) działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności,
5) zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe;
6) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,
7) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,
8) wyjaśnienia wątpliwości co treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między Stronami,
9) zmiany stawki podatku VAT na przedmiot zamówienia lub jego część,
10) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany dot. sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego,
11) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, w tym polegających na zamianie urządzeń na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia.
12) wystąpienia dekoniunktury lub innych nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od żadnej ze Stron (gospodarcze, ekonomiczne, polityczne, społeczne, atmosferyczne itp.), które wpłyną na okoliczności realizacji umowy,
13) wystąpienia siły wyższej, która wpłynie na okoliczności realizacji umowy w całości lub części.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy przesłać na skrytkę Zamawiającego na portalu e-puap: /5wszkzp/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.