eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wisła › Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2672 S ul. Dziechcinki w Wiśle na długości 900.00 mOgłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2672 S ul. Dziechcinki w Wiśle na długości 900.00 m

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wisła

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182367

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac B. Hoffa 3

1.5.2.) Miejscowość: Wisła

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-460

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.wisla.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wisla.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2672 S ul. Dziechcinki w Wiśle na długości 900.00 m

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a288a9ff-3b24-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362976

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00004655/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Modernizacja dróg powiatowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://um.wisla.pl/SWZ/2022_droga_dziechcinka/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Składanie ofert:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ , korespondencja: poczta elektronicznej, email przetargi@um.wisla.pl lub
dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego
przez miniPortal.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej –
przetargi@um.wisla.pl 2.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAPma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku”oraz do „Formularza do komunikacji”. Ofertę, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy,oraz pozostałe dokumenty składane do oferty składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
3.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal , dostępnym pod
adresemhttps://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz w Warunkach/ Regulaminie korzystania z elektronicznej
platformy usług administracji publicznej (ePUAP) dostępnym pod adresem
https://epuap.gov.pl/wps/portal.Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego,akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie
miniPortalu, oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
Regulaminu. 4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: „Formularz złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku”i „Formularza do komunikacji”
wynosi 150
MB natomiast za pośrednictwem maila 30 MB. Pozostałe dane w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”oraz zgodnie z ustawą PZP (t.j Dz.U. 2022 poz 1710 ze zmianami) , informuję, że:
§  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła, z siedzibą: 43-460 Wisła, Plac Bogumiła Hoffa, tel. (33) 855 24 25 , e-mail: um@wisla.pl
§ Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.wisla.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
§   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego RGŚ.271.35.2022.JP:
Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2672 S ul. Dziechcinki w Wiśle na długości 900.00 m
§   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej „ustawa Pzp”;  
§   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
§   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
§   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
§   posiada Pani/Pan:
−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
§   nie przysługuje Pani/Panu:
−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGŚ.271.35.2022.JP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

mechaniczne ścięcie poboczy, rozebranie krawężników drogowych, wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej, ułożenie krawężników betonowych, skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową na gorąco, ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej warstwa wiążąca, skropienie nawierzchni warstwy wiążącej emulsją asfaltową na gorąco przed ułożeniem warstwy ścieralne, ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej warstwy ścieralnej, obsypanie pobocza korą asfaltową, powierzchniowe utrwardzenia kory emulsją asfaltową na gorąco i grysami kamiennymi, rozebranbie i ponowne ułożenie wjazdu z kostki granitowej, wykonanie studzienek ściekowych ulicznych, wykonanie regulacji studzienek dla urządzeń podziemnych – kratek ściekowych i włazów kanałowych, oczyszczenie rówu z namułu, oczyszczenie przepustu pod drogą i zjazdami, naprawa studzienek na wlocie i wylocie przepustu z kamienia łamanego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232452-5 - Roboty odwadniające

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia:
1.1. Przez podobne roboty budowlane Zamawiający rozumie roboty, których zakres jest zgodny z zakresem zamówienia podstawowego.
1.2. Szczegółowy zakres zamówienia określony zostanie w toku odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i może w szczególności dotyczyć:
1.2.1. realizacji kolejnych robót budowlanych na drogach gminnych lub powiatowych w szczególności dalszy odcinek ul. Dziechcinka.
1.3. Zamówienia dotyczące robót wskazanych w punkcie 1.2.1 zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i przyjętym przez Zamawiającego kosztorysem. W zakresie nieuregulowanym w Rozdziale XXVI SWZ zamówienia podobne będą realizowane na zasadach określonych w umowie podstawowej.
1.4. Zarówno Zamawiającemu, jak i Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy na roboty wskazane w pkt 1.2.1, jest to jedynie prawna możliwość zawarcia umowy z dotychczasowym Wykonawcą po wynegocjowaniu jej postanowień w toku wskazanego odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda żadnych dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę winno składać się: formularz Ofertowy; oświadczenie wstępne o nie podleganiu wykluczeniu odpowiednio oferenta, oferentów przy wspólnym składaniu oferty; kosztorys ofertowy; pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą - jeżeli dotyczy; dokument z którego będzie wynikać ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 58 ustawy Pzp- jeżeli dotyczy, wykaz części zamówienia, jeżeli wykonawca zamierza powierzyć innym podmiotom ich realizację-jeżeli dotyczy, informacja jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Postanowienia projektu umowy zawiera załącznik SWZ-3.
2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian w treści umowy w następującym zakresie:
2.1. zmiana terminu wykonania umowy w sytuacji wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, tj.
2.1.1. jeśli warunki atmosferyczne nie pozwalają na realizację robót (w szczególności warunki atmosferyczne np. intensywne opady deszczu, wczesne opady śniegu, niska temperatura),
2.1.2. konieczność usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenie istotnych zmian w dokumentacji projektowej, nieujawnionych przed wszczęciem postępowania,
2.1.3. konieczność wykonania robót zamiennych bądź wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, a ich realizacja jest niemożliwa w pierwotnym terminie umowy,
2.1.4. wstrzymanie robót przez uprawnione organy z przyczyn niewynikających z winy Wykonawcy,
2.1.5. wytyczne/uwagi gestorów sieci bądź właścieli działek sąsiednich (między innymi PKP)
2.1.6. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w uzgodnieniach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną (między innymi gestorzy sieci),
2.1.7. wstrzymania bądź ograniczenia robót w przypadku konieczności utrzymania przejezdności i przejscia dla budynków sąsiednich w rejonie pracy bądz inwestycji budowlanych w tym rejonie.
2.1.8. Konieczność wprowadzenia zmian w związku z sytuacją epidemiologiczną, (wymaga się, aby wystąpienie lub możliwość wystąpienia wpływu epidemii COVID-19 na wykonanie umowy było udowodnione, strona powołująca się na tę okoliczność musi przedstawić oświadczenia i dokumenty to potwierdzające) a w szczególności:
2.1.8.a) nieobecność pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji umowy,
2.1.8.b) decyzje wydane przez służby inspekcji sanitarnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładające na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych,
2.1.8.c) polecenia wydane przez wojewodów lub decyzje wydane przez Prezesa Rady Ministrów związane z przeciwdziałaniem COVID-19,
2.1.8.d) wstrzymanie dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów,
2.1.8.e) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy
2.1.8.f) wskazane wyżej okoliczności w odniesieniu do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. ...... pozostałe zapisy w Rozdziale XXXV SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/+e-puap

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Obligatoryjne podstawy wykluczenia na podstawie art 108 ust 1 ustawy PZP oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.