eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bogdaniec › "UTRZYMANIE I KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA BOGDANIEC W 2022 R"Ogłoszenie z dnia 2022-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„UTRZYMANIE I KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA BOGDANIEC W 2022 R”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO BOGDANIEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810539031

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Leśna 17

1.5.2.) Miejscowość: Bogdaniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-450

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bogdaniec@szczecin.lasy.gov.p

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bogdaniec.szczecin.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo_bogdaniec

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„UTRZYMANIE I KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA BOGDANIEC W 2022 R”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0bdeb5ef-035d-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362868

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00198687/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Utrzymanie dróg leśnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00274496/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.1.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 436000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych drogowych obejmujących utrzymanie, konserwację oraz awaryjną naprawę odcinków dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec, uszkodzonych w wyniku eksploatacji oraz zmiennych warunków atmosferycznych. Planowany i przewidziany minimalny zakres robót:
a) Ścięcie poboczy i wykonanie odwodnień remontowanych odcinków dróg (szacowana ilość około 261 m²).
b) Profilowanie oraz dogęszczenie podłoża (szacowana ilość ok. 11 585 m²).
c) Ułożenie nawierzchni z przekruszu betonowego frakcji 0/63 mm o min. grubości po zagęszczeniu 15 cm (szacowana ilość ok. 1738 m³). Zamawiający dopuszcza również zastosowanie innego kruszywa łamanego np. z kamienia ze skały litej o tej samej frakcji z wyłączeniem gruzu ceglanego, odzyskanego tłucznia kolejowego itp. Zastosowany materiał nie może być zanieczyszczony i musi posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie i atest na zawartość zanieczyszczeń.
d) Zamknięcie nawierzchni pospółką lub miałem kamiennym o frakcji 0,075-5 mm (szacowana ilość ok. 11 585 m²),

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 429300,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 429300,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 429300,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Leon Tołkacz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 599-101-29-80

7.3.4) Miejscowość: Sarbiewo

7.3.5) Kod pocztowy: 66-542

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 528039,43 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.