eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ruda Sułowska › Dostawa materiału zarybieniowegoOgłoszenie z dnia 2022-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa materiału zarybieniowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: STAWY MILICKIE SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021461756

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 20

1.5.2.) Miejscowość: Ruda Sułowska

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@stawymilickie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.spolka.stawymilickie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/stawymilickie

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Spółka Akcyjna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiału zarybieniowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b0fbb708-c155-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362860

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00129209/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PN-7/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału zarybieniowego dla potrzeb przedsiębiorstwa
Stawy Milickie Spółka Akcyjna obejmująca:
Amur biały wylęg w ilości 500 000,00 sztuk (słownie pięćset tysięcy sztuk),

4.5.3.) Główny kod CPV: 03311000-2 - Ryby

4.5.5.) Wartość części: 5500 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału zarybieniowego dla potrzeb przedsiębiorstwa
Stawy Milickie Spółka Akcyjna obejmująca:

Tołpyga pstra wylęg w ilości 600 000,00 sztuk (słownie: sześćset tysięcy sztuk).

4.5.3.) Główny kod CPV: 03311000-2 - Ryby

4.5.5.) Wartość części: 9000 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału zarybieniowego dla potrzeb przedsiębiorstwa
Stawy Milickie Spółka Akcyjna obejmująca:
Sum europejski wylęg żerujący w ilości 570 000,00 sztuk (słownie: osiemset tysięcy sztuk).

4.5.3.) Główny kod CPV: 03311000-2 - Ryby

4.5.5.) Wartość części: 34200 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału zarybieniowego dla potrzeb przedsiębiorstwa
Stawy Milickie Spółka Akcyjna obejmująca:
Amur biały wylęg podchowany w ilości 700 000,00 sztuk (słownie: jeden milion trzysta tysięcy sztuk)

4.5.3.) Główny kod CPV: 03311000-2 - Ryby

4.5.5.) Wartość części: 66500 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału zarybieniowego dla potrzeb przedsiębiorstwa
Stawy Milickie Spółka Akcyjna obejmująca:
Tołpyga pstra wylęg podchowany w ilości 600 000,00 sztuk (słownie: jeden milion sto tysięcy sztuk).

4.5.3.) Główny kod CPV: 03311000-2 - Ryby

4.5.5.) Wartość części: 57000 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału zarybieniowego dla potrzeb przedsiębiorstwa
Stawy Milickie Spółka Akcyjna obejmująca:
Karp pełnołuski wylęg w ilości 1 850 000,00 sztuk (słownie: jeden milion sto tysięcy sztuk).

4.5.3.) Główny kod CPV: 03311000-2 - Ryby

4.5.5.) Wartość części: 8325 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału zarybieniowego dla potrzeb przedsiębiorstwa
Stawy Milickie Spółka Akcyjna obejmująca:
Miętus wylęg podchowany w ilości 20 000,00 sztuk (słownie: dwadzieścia tysięcy sztuk).

4.5.3.) Główny kod CPV: 03311000-2 - Ryby

4.5.5.) Wartość części: 7600 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9250 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Andrzej Fopp Gospodarstwo Rybackie Wąsosze

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6652047723

7.3.3) Ulica: Wąsocze 76b

7.3.4) Miejscowość: Ślesin

7.3.5) Kod pocztowy: 62-561

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-06-12

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11700 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Andrzej Fopp Gospodarstwo Rybackie Wąsosze

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6652047723

7.3.3) Ulica: Wąsocze 76b

7.3.4) Miejscowość: Ślesin

7.3.5) Kod pocztowy: 62-561

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-06-12

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 25650 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 34200 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 25650 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Gospodarstwo Rybackie Samoklęski sp z o o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7141711758

7.3.3) Ulica: Samoklęski Kolonia Górna 4

7.3.4) Miejscowość: Kamionka

7.3.5) Kod pocztowy: 21-132

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 25650 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-06-20

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu nie została złożona żadna oferta

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu nie została złożona żadna oferta

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12210 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12210 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12210 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Gospodarstwo Rybackie Samoklęski sp z o o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7141711758

7.3.3) Ulica: Samoklęski Kolonia Górna 4

7.3.4) Miejscowość: Kamionka

7.3.5) Kod pocztowy: 21-132

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12210 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-05-31

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu nie została złożona żadna oferta

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.