eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Dostawa nawozów na potrzeby Zakładu Doświadczalnego w PętkowieOgłoszenie z dnia 2022-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa nawozów na potrzeby Zakładu Doświadczalnego w Pętkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301027411

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 71B

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-630

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: adam.spychala@iwnirz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.iwnirz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Badania naukowe i inne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa nawozów na potrzeby Zakładu Doświadczalnego w Pętkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ebf82354-1312-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362859

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00289845/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TA/Zp-6/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 173000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczanie) 36 ton nawozu o przeznaczeniu użytkowym (dopuszczalności zastosowania) do nawożenia rolniczego na potrzeby Zakładu Doświadczalnego w Pętkowie (placówka zamiejscowa Zamawiającego) do nawożenia rolniczego w sezonie letnio-jesiennym w roku 2022. Wskazana wyżej liczba ton jest liczbą maksymalną
i może podlegać zmniejszeniu do 10% w przypadkach i na warunkach wskazanych w SWZ (Wzór Umowy).
2. Opis minimalnych wymaganych właściwości nawozu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, a także adres miejsca tego dostarczenia - podaje SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 24440000-0 - Różne nawozy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W niniejszym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta. Oferta ta nie została złożona w sposób wyżej wymagany w SWZ, tj. przy użyciu ww. systemu informatycznego miniPortal,
lecz zamiast tego jedynie przesłana Zamawiającemu na adres poczty e-mail wskazany w SWZ – co nie spełnia wymogu ww. art. 68 ustawy PZP w kontekście podanych w SWZ wymogów technicznych oraz organizacyjnych przekazywania ofert w niniejszym postępowaniu. Z powyższego względu złożona za pomocą poczty elektronicznej e-mail oferta – podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 (mającym zastosowanie w postępowaniu) na mocy art. 266) ustawy PZP
Mając na względzie, iż oferta odrzucona stanowiła jedyną ofertę – postępowanie należało unieważnić.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4455 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4455 PLN

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Podana w niniejszym ogłoszeniu cena oferty w kwocie 4455 zł jest najprawdopodobniej ceną za 1 tonę nawozów stanowiących przedmiot postępowania. Przedmiotem postępowania była dostawa 36 ton nawozów, a w ofercie wykonawca samowolnie zmniejszył tę liczbę do 24 ton, co stanowiłoby odrębną przesłankę odrzucenia oferty. Przyczyna pierwotną, dla które oferta wymagała odrzucenia była okoliczność, iż oferta ta nie została złożona za pomocą wskazanego w SWZ systemu miniPortal. Biorąc pod uwagę wskazaną (pierwotną) przesłankę odrzucenia - kwestie związane ze sposobem podania ceny w ofercie - nie były już badane.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.