eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kroczyce › Przeprowadzenie prac remontowo wykończeniowych w Centralnej Stacji Ratunkowej GJ GOPROgłoszenie z dnia 2022-09-24

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przeprowadzenie prac remontowo wykończeniowych w Centralnej Stacji Ratunkowej GJ GOPR

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Jurajska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00070686900086

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podlesice 5

1.5.2.) Miejscowość: Kroczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-425

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 514688606

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: naczelnik@goprjura.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.goprjura.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ O ZASIĘGU OGÓLNOKRAJOWYM

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


niesienie pomocy osobom, których życie jest zagrożone; ochrona środowiska

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie prac remontowo wykończeniowych w Centralnej Stacji Ratunkowej GJ GOPR

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db6d8d12-3c0b-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362819

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamawiający udzielił zamówienia na podstawie art. 305 pkt 2) ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Zamawiający w dn. 20.07.2022 r. wszczął postępowanie w trybie podstawowym na w/w przedmiot zamówienia zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy, poprzez zamieszczenie w BZP ogłoszenia o zamówieniu o numerze 2022/BZP 00269228/01 oraz na stronie internetowej (https://miniportal.uzp.gov.pl/).
Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 04.08.2022r godz. 10:00 nie złożono żadnej oferty.
Z uwagi na powyższe uznać należy, że przedmiotowe zamówienie spełnia wszystkie przesłanki jego udzielenia tj.: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-f340825e-086a-11ed-8000-d680d39e541a

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/3/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 430045,38 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przeprowadzenie prac remontowo wykończeniowych w Centralnej Stacji Ratunkowej GJ GOPR.”

1) Stan istniejący:
Budynek Centralnej Stacji Ratowniczej Grupy Jurajskiej GOPR znajduje się w Podlesicach na działce o nr ew. 714/, w gminie Kroczyce. Budynek jest budynkiem wolnostojącym. Budynek z piwnicą, parterem, piętrem oraz poddaszem nieużytkowym. Budynek nie posiada garażu. Do budynku prowadzą dwa wejścia.

Charakterystyczne parametry techniczne
 Powierzchnia zabudowy - 326,0 m2;
 Powierzchnia całkowita - 652,0 m2;
 Powierzchnia użytkowa budynku - 476,47 m2;
 Kubatura budynku brutto - 3781,60m3;
 Długość budynku - 26,22m;
 Szerokość el. Frontowe, j (wschodniej) - 16,89m;
 Wysokość budynku do kalenicy - 12,80m;
 Kąt nachylenia dachu - 27 stopni;
 Powierzchnia użytkowa piwnic - 25,52 m2;
 Powierzchnia użytkowa parteru - 244,7 m2;
 Powierzchnia użytkowa piętra - 206,25 m2;
 Poddasze – nieużytkowe.

2) Zakres robót przewiduje:
a) I piętro część remontowa:
a. Remont łazienek damskiej i męskiej:
i. Przesunięcie drzwi łazienkowych;
ii. Roboty remontowe;
iii. Montaż urządzeń sanitarnych;
iv. Zamurowanie okna na poddaszu.
b) I piętro część dobudowana:
a. Tynki wewnętrzne na ścianach i sufitach;
b. Nawierzchnie z płytek typu gress;
c. Stolarka drzwiowa wewnętrzna;
c) Poddasze budynku – wydłużenie przewodów wentylacyjnych do poziomu dachu budynku;
d) Schody żelbetowe:
a. Betonowanie – schody;
b. Zbrojenie;
e) Garaż:
a. Roboty budowlane: ścianki działowe z pustaków, podbudowy, posadzki z płytek z izolacjami i cokolikami, kanał odwadniający;
b. Roboty remontowe: tynki gipsowe
f) Parter remont pomieszczeń:
a. Sala narad;
g) Instalacja ogrzewania:
a. Pokoje ratowników zawodowych – ogrzewanie podłogowe;
b. Łazienka 1 – ogrzewanie grzejnikowe;
c. Łazienka 2 – ogrzewanie grzejnikowe i podłogowe;
d. Garaż – ogrzewanie podłogowe;
h) Instalacja elektryczna dla remontowanej częśco budynku:
a. Instalacja elektryczna i oświetleniowa;

2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót (jako element pomocniczy do kalkulacji ceny), które stanowią załączniki do Zaproszenia do negocjacji (dalej Zaproszenia).

Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określają także załączone do Zaproszenia projektowane postanowienia umowne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262120-8 - Wznoszenie rusztowań

45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45432120-1 - Instalowanie nawierzchni podłogowych

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45410000-4 - Tynkowanie

45442110-1 - Malowanie budynków

45262110-5 - Demontaż rusztowań

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 409500 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 409500 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 409500 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Remontowo Budowlany „Jura” Kazimierz Ciepal

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 271942433

7.3.3) Ulica: 1-go maja 83

7.3.4) Miejscowość: Wolbrom

7.3.5) Kod pocztowy: 32-340

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

instalacje elektryczne

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 409500 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.