eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › "UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE"Ogłoszenie z dnia 2022-09-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288886

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rybacka 1

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-204

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@pomeraniabrokers.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pum.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pdzakupowe.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad0c5e06-fc73-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362815

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00244898/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/001/07/22/PB

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w zakresie:
1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia jednostek organizacyjnych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie:
• CPV 66516000-0 – Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
• CPV 66515100-4, 66515400-7 – Ubezpieczenie od ognia i od skutków żywiołów,
• CPV 66515000-3 – Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty,
• CPV 66516300-3 – Ubezpieczenie jednostek pływających od odpowiedzialności cywilnej
2) ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów:
• CPV 66514110-0 – Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, w tym m.in. ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 190131,62 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 256662 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 190131,62 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1070006155

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 190131,62 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-10-01 do 2023-09-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.