eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kleczew › BUDOWA PYLONU REKLAMOWEGO Z WYŚWIETLACZEM LEDOgłoszenie z dnia 2022-09-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
BUDOWA PYLONU REKLAMOWEGO Z WYŚWIETLACZEM LED

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 310500642

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. 600-lecia 33

1.5.2.) Miejscowość: Kleczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-540

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 693090061

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mgok.kleczew@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://centrum-kultury-kleczew.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Usługi kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA PYLONU REKLAMOWEGO Z WYŚWIETLACZEM LED

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4c170e1d-3bd7-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362813

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/miejsko-gminny-osrodek-kultury-w-kleczewie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/miejsko-gminny-osrodek-kultury-w-kleczewie

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2
rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne, umożliwiające pracę na stronie internetowej prowadzonego
postępowania:
• dostęp do sieci do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s;
• komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów
operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 – lub nowsze wersje;
• zainstalowana co najmniej jedna przeglądarka internetowa w najnowszych wersjach: Firefox, Chrome, Opera;
• włączona obsługa JavaScript;
• zainstalowany program do obsługi formatów .pdf, np. Acrobat Reader;
• dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB: txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx,
xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html,
xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc;
• rekomendowane przez zamawiającego formaty przesłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB: doc, docx, xls, xlsx, pdf, ze
szczególnym wskazaniem na pdf oraz formaty kompresji danych: zip, 7zip;
• zamawiający dopuszcza inne, niż określone powyżej formaty kompresji danych, w szczególności format .rar, pod warunkiem, że
zamawiający, korzystając z programu 7-zip (https://7-zip.org.pl/), będzie w stanie poprawnie otworzyć skompresowane pliki oferty; w
przypadku gdy wykorzystany przez wykonawcę format kompresji danych uniemożliwi jego otworzenie przez Zamawiającego za
pomocą programu 7-zip, ofertę taką uznaje się za podlegającą odrzuceniu;
• pliki załączone i zapisane przez wykonawcę na stronie internetowej prowadzonego postępowania nie są widoczne dla
zamawiającego, ponieważ w systemie występują jako zaszyfrowane do upływu terminu składania ofert;
• jako czas złożenia oferty przez stronę internetową prowadzonego postępowania przyjmuje się moment otrzymania żądania przez
serwer po kliknięcia w opcję „Złóż ofertę”; czas jest prezentowany w formacie hh:mm:ss, zgodnie ze strefą czasową na komputerze;
czas serwera strony internetowej prowadzonego postępowania jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd
Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny) – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o danych) (Dz.U. UE L119 z 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie al. 600-lecia 33, 62-540
Kleczew) reprezentowana przez Dyrektora MGOK Kleczew, tel. 63 270 22 12, email: mgok.kleczew@op.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Dominika Socha, tel. 63 270 09 24, email: iod@kleczew.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: M-GOK.361.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamierzenie budowlane dotyczy postawienia PYLON REKLAMOWY Z WYŚWIETLACZEM LED. Zakres robót obejmuje:
- prace ziemne – wykopy pod fundamenty budynku,
- prace żelbetowe- przy wylewaniu fundamentów,
- montaż stalowej konstrukcji wsporczej,
- wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej –
załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zadania w zakresie remontowo
budowlanym o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każde
Dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: dysponowanie co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do
pełnienia funkcji kierownika budowy, określone przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, należącymi do właściwej
izby samorządu zawodowego.
doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat, licząc od dnia nadania uprawnień.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, na załączniku nr 2 do SWZ (składane wraz z ofertą);
• w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 – odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji (składane na wezwanie)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, na załączniku nr 2 do SWZ
(składane wraz z ofertą);
• wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, określonych w warunku udziału w postępowaniu, wraz z podaniem ich rodzaju i zakresu, daty i miejsca
wykonania, wartości i podmiotu, na rzecz którego roboty te zostały wykonane; wymagane jest załączenie dowodów określających,
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, mogą być referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, a także z informacją o
posiadanym doświadczeniu w kierowaniu robotami wraz z podaniem ich rodzaju, miejsca, zakresu i okresu realizacji (składane na
wezwanie na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ)
• oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 na załączniku nr 2 do SWZ
(składane wraz z ofertą);
• wykaz osób, określonych w warunkach udziału w postępowaniu, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z
informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień (wraz z datą ich nadania), zakresu wykonywanych przez nie czynności i
informacją o podstawie dysponowania (składane na wezwanie na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz.U. poz. 835)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1300,00PLN na warunkach i w sposób określony w SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówieniamogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.3. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika,które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 4.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze umowy,
stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/miejsko-gminny-osrodek-kultury-w-kleczewie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.