eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mysłowice › Budowa instalacji ogrzewania wraz z kotłownią na paliwo stałe dla obiektu magazynowo-warsztatowego bazy transportowej ZOM MysłowiceOgłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa instalacji ogrzewania wraz z kotłownią na paliwo stałe dla obiektu magazynowo-warsztatowego bazy transportowej ZOM Mysłowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270647904

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stadionowa 11

1.5.2.) Miejscowość: Mysłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 322226043

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zomm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zomm.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa instalacji ogrzewania wraz z kotłownią na paliwo stałe dla obiektu magazynowo-warsztatowego bazy transportowej ZOM Mysłowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bfbd8435-3b0f-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362808

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zomm.bip.info.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodne z regulaminem korzystania z
systemu miniPortal

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Działając zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 24 maja 2018 r. poz. 1000), oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
zwanego dalej RODO, informujemy zgodnie z art. 13 RODO, że:
1. Administratorem Danych jest Zakład Oczyszczania Miasta sp. z o.o. w Mysłowicach., 41-400 Mysłowice ul. Stadionowa 11; e-mail:
biuro@zomm.pl ; Tel 322226043.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres korespondencyjny - jw.; e-mail: odo@zomm.pl ; Tel 322226043.
3. Podstawy Prawne i cele przetwarzania Państwa danych.
Dane Państwa będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Celem przetwarzania będzie realizacja procedur
związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie będzie się odbywało w oparciu o następujące
przepisy:
• ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710),
• rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415),
• ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz 553 ).
4. Przekazywanie danych.
Państwa dane będą przekazywane:
• wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, ponieważ postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
Ograniczenie tego dostępu może wystąpić
w szczególnych uzasadnionych przypadkach zgodnie z art. 18 ust 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710).
• wszystkim podmiotom, z którymi ZOM Mysłowice zawarł umowy powierzenia dla realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
5. Państwa dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ponieważ postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego jest jawne, z uwzględnieniem ograniczenia, o którym mowa w punkcie 4.
6. Państwa dane będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zakończenia postępowania.
7. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez ZOM, ma prawo żądania do:
7.1 dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
7.2 sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO,
7.3 usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO,
7.4 ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO,
7.5 przenoszenia swoich danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
7.6 wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).
8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informujemy że przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu
o zamówienia publiczne odbywa się podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W związku z tym w Państwa przypadku nie przysługują
Państwu prawa zawarte w punktach 7.3, 7.4 i 7.5 niniejszej klauzuli.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 7/2022/ZOMM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych robót budowlanych w przedmiocie budowy instalacji ogrzewania wraz z kotłownią na paliwo stałe dla obiektu magazynowo-warsztatowego bazy transportowej Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach.

Gwarancja na wykonane usługi powinna wynosić 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru całej inwestycji.
Szczegóły zawarte są w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie będzie badał, czy Wykonawca którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oferta z najwyższą ilością punktów spełniająca warunki i zapisy wymagane niniejszą SWZ oraz PZP zostanie uznana za
najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg powyższych wzorów.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z
zastrzeżeniem pkt 22.6 SWZ, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w art. 125 ustawy PZP, lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o
których mowa w art. 125 ustawy PZP, zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone
w art. 128 ust. 1 ustawy PZP. Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów.
Zamawiający poprawia omyłki w ofertach zgodnie z zasadami określonymi w art. 223 ustawy PZP.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że:
a. prowadzi działalność, która pozwoli na wykonanie usług określonych przez Zamawiającego,
b. należycie wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed datą składania ofert przynajmniej jedno zadanie o podobnym
charakterze,
c. średni roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem, za okres 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – za ten okres, wynosi nie mniej niż 500.000,00 zł netto.
d. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę co najmniej 250.000,00 zł

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 111 ustawy PZP oraz, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
W przypadku spółek cywilnych należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zarówno na spółkę, jak i na każdego ze
wspólników,
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
W przypadku spółek cywilnych należy złożyć zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na
każdego ze wspólników,
4) oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
5) oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
6) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 114 ustawy PZP;
2) Zestawienia wykonanych lub wykonywanych dostaw (załącznik nr 4), wraz ze wskazaniem wartości netto, okresu ich wykonywania, ich przedmiotu oraz podmiotu, na rzecz którego wykonano dostawy, wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie dostaw (referencje),
3) Oświadczenia o rocznym obrocie Wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem za okres ostatnich 3 lat obrotowych z podziałem na poszczególne lata, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, na podstawie art. 115 ustawy PZP.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
a. może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.), o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP dane umożliwiające dostęp do tych środków,
b. podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Zestawienia wykonanych lub wykonywanych dostaw (załącznik nr 4), wraz
ze wskazaniem wartości netto, okresu ich wykonywania, ich przedmiotu oraz podmiotu, na rzecz którego wykonano
dostawy, wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie dostaw (referencje),
2) Oświadczenia o rocznym obrocie Wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem za okres ostatnich 3 lat obrotowych z
podziałem na poszczególne lata, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, na podstawie art. 115
ustawy PZP.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Zestawienia wykonanych lub wykonywanych dostaw (załącznik nr 4), wraz
ze wskazaniem wartości netto, okresu ich wykonywania, ich przedmiotu oraz podmiotu, na rzecz którego wykonano
dostawy, wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie dostaw (referencje),
2) Oświadczenia o rocznym obrocie Wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem za okres ostatnich 3 lat obrotowych z
podziałem na poszczególne lata, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, na podstawie art. 115
ustawy PZP.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wysokość wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na przedmiot zamówienia na
kwotę: 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych i zero groszy).
Termin wniesienia
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert tj. 10.10.2022 do godz. 8.00. W przypadku
wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina
wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
Forma
Wadium można wnieść:
a. w pieniądzu (przelew),
c. w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
d. gwarancjach bankowych,
e. gwarancjach ubezpieczeniowych,
f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.). , przy czym w
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium wnoszone w innej formie niż w
pieniądzu, powinno wskazywać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek 02 1050 1214 1000 0090 3246 4308 prowadzony w banku ING
Bank Śląski S.A. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w formie oryginału.
Zwrot
a. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postepowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem pkt 17.4 lit. f) i g) SWZ.
b. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli
jego wniesienia żądano.
c. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert.
d. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 17.4
lit. a) SWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
e. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
g. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.
107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków
dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art.
106 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej .
h. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika powinno:
a. jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi;
b. wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie;
c. precyzować zakres umocowania;
d. upoważniać Pełnomocnika do podejmowania niezbędnych działań związanych
z postępowaniem i/lub dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonaniem Umowy w
imieniu Wykonawców;
e. być podpisane przez prawnie pełnomocnych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców składających wspólną Ofertę,
jako potwierdzenie uprawnień przekazanych Pełnomocnikowi.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Konsorcjum jeżeli załączone pełnomocnictwo nie
będzie wskazywało inaczej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w pkt. 10.1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Dokument ten wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (Oświadczenia
należy załączyć do oferty).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa
w pkt. 10.6 SWZ składa każdy z Wykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego
złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 10.9 SWZ przy czym:
a. dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 10.9.2 SWZ składa wspólnie podmiot ubiegający się o zamówienie,
b. dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 10.9.1 SWZ składa każdy
z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu i sposobu realizacji, jest
dopuszczalna w przypadku:
a. zmiany stawki podatku od towarów i usług;
b. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207);
c. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
d. zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub
obowiązującymi przepisami prawa. Pod pojęciem siły wyższej będzie rozumiane zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i
niezależne od woli Zamawiającego ani Wykonawcy, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas,
któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
2. W celu przeprowadzenia zmiany ceny w zakresie określonym w pkt 27.2 SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia szczegółowej kalkulacji kosztów, z której będą wynikały dane umożliwiające zwiększenia należnego
wynagrodzenia, a w tym ilość osób zatrudnionych
z wynagrodzeniem minimalnym.
3. Zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie zmiany inne niż wymienione w pkt 27.2 SWZ, niniejszej umowy odbywać się będą zgodnie z zapisem art. 455
ustawy PZP i wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.