eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wołów › Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie"Ogłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wołowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934800

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Piastowski 2

1.5.2.) Miejscowość: Wołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiatwolowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwolowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0cea4c07-3b4f-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362764

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040557/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie” Projekt realizowany w ramach dofinasowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 3.3 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatwolowski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatwolowski
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
W sytuacjach awaryjnych z wyjątkiem składania ofert zamawiający dopuszcza komunikację elektroniczną poprzez e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl
Szczegółowy zakres w Rozdz. XV SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie za- mieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
Szczegółowy zakres w Rozdz. XV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.2)Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
-art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp’’, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również do dochodzenia potencjalnych roszczeń związanych z zawartą umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dodatkowo, przepisy prawa wymagają od administratora danych przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.4)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:-podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,-osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp,-podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.5)Okres przechowywania danych:a)w odniesieniu do podmiotów, których oferta nie została wybrana - przez okres 5 lat od dnia za- kończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,b)w przypadku zawarcia umowy - do momentu obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, a także po jej zakończeniu, tj.:-przez okres 5 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania,-dane zawarte na umowie – do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia na innej podstawie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,-w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itp.,6)Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.7)Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.8)Posiada Pani/Pan:a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1,c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2,d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9)Nie przysługuje Pani/Panu:a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż pod- stawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZD.272.23.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”.
2. W ramach realizacji projektu, głębokiej termomodernizacji zostanie podane 6 budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, ul. Kościuszki 27:
1. Budynek A
2. Budynek B
3. Budynek D
4. Budynek E
5. Budynek F
6. Budynek G
1) Budynek A Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, ul. Kościuszki 27.
Prace w zakresie kosztów kwalifikowanych:

• Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
• montaż nowego źródła ciepła - pompy ciepła wraz z zastosowaniem systemu zarządzania energią.
• Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej - wymiana instalacji wody ciepłej i cyrkulacji.
• Wymiana okien zewnętrznych
• Ocieplenie ścian zewnętrznych nieocieplonych
• Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
• Wymiana drzwi zewnętrznych
• Modernizacja instalacji oświetlenia

Prace w zakresie kosztów niekwalifikowanych:
• Montaż podnośnika schodowego ułatwiającego dostęp niepełnosprawnym
• Montaż pochylni ułatwiającej dostęp dla niepełnosprawnych

2) Budynek B Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, ul. Kościuszki 27.
Prace w zakresie kosztów kwalifikowanych:

• Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
• montaż nowego źródła ciepła - pompy ciepła wraz z zastosowaniem systemu zarządzania energią.
• Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej - wymiana instalacji wody ciepłej i cyrkulacji.
• Ocieplenie ścian zewnętrznych nieocieplonych B
• Wymiana okien zewnętrznych
• Wymiana drzwi zewnętrznych
• Modernizacja instalacji oświetlenia
• Montaż instalacji fotowoltaicznej

3) Budynek D Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, ul. Kościuszki 27.
Prace w zakresie kosztów kwalifikowanych:

• Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
• montaż nowego źródła ciepła - pompy ciepła wraz z zastosowaniem systemu zarządzania energią.
• Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej - wymiana instalacji wody ciepłej i cyrkulacji.
• Wymiana okien zewnętrznych
• Ocieplenie stropodachu i stropu pod nieogrzewanym poddaszem
• Ocieplenie ścian zewnętrznych nieocieplonych
• Wymiana drzwi zewnętrznych
• Modernizacja instalacji oświetlenia
• Montaż instalacji fotowoltaicznej
Prace w zakresie kosztów niekwalifikowanych:
• Montaż pochylni ułatwiającej dostęp dla niepełnosprawnych

4) Budynek E Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, ul. Kościuszki 27.
Prace w zakresie kosztów kwalifikowanych:

• Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
• montaż nowego źródła ciepła - pompy ciepła wraz z zastosowaniem systemu zarządzania energią.
• Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej - wymiana instalacji wody ciepłej i cyrkulacji.
• Wymiana okien zewnętrznych
• Wymiana drzwi zewnętrznych
• Ocieplenie ścian zewnętrznych nieocieplonych
• Modernizacja instalacji oświetlenia
• Montaż instalacji fotowoltaicznej

5) Budynek F Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, ul. Kościuszki 27.
Prace w zakresie kosztów kwalifikowanych:

• Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
• montaż nowego źródła ciepła - pompy ciepła wraz z zastosowaniem systemu zarządzania energią.
• Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej - wymiana instalacji wody ciepłej i cyrkulacji.
• Wymiana okien zewnętrznych
• Ocieplenie stropodachu
• Wymiana drzwi zewnętrznych
• Ocieplenie ścian zewnętrznych nieocieplonych
• Modernizacja instalacji oświetlenia
• Montaż instalacji fotowoltaicznej

6) Budynek G Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, ul. Kościuszki 27.
Prace w zakresie kosztów kwalifikowanych:

• Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
• montaż nowego źródła ciepła - pompy ciepła wraz z zastosowaniem systemu zarządzania energią.
• Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej wymiana instalacji wody ciepłej i cyrkulacji.
• Ocieplenie stropodachu i stropu pod nieogrzewanym poddaszem
• Ocieplenie ścian zewnętrznych nieocieplonych
• Wymiana drzwi zewnętrznych
• Modernizacja instalacji oświetlenia
• Montaż instalacji fotowoltaicznej

3. Zakres zamówienia został wskazany w Programie Funkcjonalno –Użytkowym (Załącznik nr 1 do SWZ) i obejmuje w szczególności:
1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wymaganej przepisami prawa
i określonej w PFU wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień pozwoleń, opinii
i decyzji niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza: decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenie wykonania robót budowlanych, zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
2) Wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 1) i zgodnie z przepisami prawa budowlanego obowiązującego w momencie ich realizacji, robót budowlanych wraz z pełnym zakresem: robót towarzyszących, wymaganych prób i sprawdzeń i prac porządkowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

51112100-1 - Usługi instalowania sprzętu do przesyłu energii elektrycznej

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71251000-2 - Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował poniższym kryterium oceny:

Kryterium Waga [%] Liczba punktów Sposób oceny wg wzoru
Cena C 60% 60
Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------------- x 60 punktów
Cena badanej oferty

Dodatkowe doświadczenie kierownika budowy
DKB 30% 30
W ramach ww. kryterium Zamawiający przyzna osobie wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjnobudowlanej, bez ograniczeń która kierowała robotą budowalną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu kubaturowego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2500 m2 i wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 3 mln złotych:
• za wykazanie doświadczenia, o którym mowa powyżej, przy realizacji jednej inwestycji – otrzymuje 0 pkt –
• za wykazanie doświadczenia, o którym mowa powyżej, przy realizacji dwóch inwestycji – otrzymuje 15 pkt
• za wykazanie doświadczenia, o którym mowa powyżej, przy realizacji trzech inwestycji – otrzymuje 30 pkt
Zamawiający określa maksymalną liczbę punktów, jaką może uzyskać Wykonawca za to kryterium – 30 punktów.
Gwarancja 10 % 10 Gwarancja na roboty budowlane (G)

60 miesięcy - 0 pkt.
72 miesięce – 5 pkt.
84 miesięce – 10 pkt.
RAZEM 100% 100


ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW = KRYTERIUM CENA + KRYTERIUM DOŚWIADCZENIE DKB + KRYTERIUM GWARANCJA G


2. Uzyskana liczba punktów w ramach danego kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która oraz uzyska największą łączną liczbę punktów przyznanych w ramach wszystkich ustalonych kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie kierownika budowy DKB

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w wysokości nie mniejszej niż 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100);
b) Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
2 000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w sposób należyty nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie lub termomodernizacji czynnego budynku/budynków o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2.500 m2 (powierzchnia dotyczy łącznej powierzchni budynków, które były realizowane w ramach jednego zamówienia), w tym jedną zrealizowaną w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:
• co najmniej 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz co najmniej 5-letnie (60-miesięczne) doświadczenie na stanowisku kierownika budowy,
• co najmniej 1 osobą, przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiska kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych.
• co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiska kierownika budowy lub kierownika robót.
• co najmniej 1 osobę przewidzianą do pełnienia funkcji projektanta branży konstrukcyjno – budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności konstrukcyjno –budowlanej, z co najmniej 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu, liczonym od dnia uzyskania uprawnień budowlanych.
• co najmniej 1 osobę przewidzianą do pełnienia funkcji projektanta branży sanitarnej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, z co najmniej 5 - letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu liczonym od dnia uzyskania uprawnień budowlanych.
• co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję projektanta instalacji elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu liczonym od dnia uzyskania uprawnień budowlanych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm. 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 8 do SWZ.
2) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ,
2) Wykaz osób wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
3) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
4) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę Wykonawcy powinny składać się co najmniej następujące dokumenty (katalog nie jest zamknięty, stanowi listę pomocniczą przy sporządzaniu oferty):
1) Formularz oferty - załącznik nr 2 do SWZ;
2) Oświadczenie wskazane w Rozdziale 7 ust. 1 SWZ - Załącznik Nr 3 do SWZ;
3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy dotyczy);
4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 6 do SWZ (jeśli dotyczy);
5) Oświadczenie wskazane w Rozdziale 7 ust. 1 SWZ - Załącznik Nr 10 do SWZ;
7) Potwierdzenie wpłaty wadium;
8) Potwierdzenie udziału w wizji lokalnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia, przed terminem składania ofert i utrzymania nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, wadium w wysokości 48 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści osiem tysięcy).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach, o których mowa w art. 97 ust.7 ustawy Pzp, tj.:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2.1-4 2.4 powyżej:
1) Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej;
2) koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w 98 ust. 6 ustawy Pzp.
4. Wadium:
1) musi zawierać stwierdzenie, że gwarant lub poręczyciel zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów SWZ dotyczące wadium, do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego przedstawione gwarantowi w formie pisemnej;
2) musi wskazywać Zamawiającego, jako beneficjenta wadium oraz nazwę i numer postępowania;
3) nie może wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych, od spełnienia których zależy spełnienie świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji lub poręczenia;
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego:
Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
11 9583 1022 0100 04472001 0004

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy Załączniku nr 7 do SWZ.
2. Zakres oraz warunki dopuszczalnych zmian umowy zawarte są we wzorze umowy.
3. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy.
4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/powiatwolowski w konkretnym postępowaniu w sprawie udzie- lenia zamówienia publicznego.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.