eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pabianice › "Usługa całodobowego transportu sanitarnego dla PCM Sp. z o.o. w Pabianicach"Ogłoszenie z dnia 2022-09-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługa całodobowego transportu sanitarnego dla PCM Sp. z o.o. w Pabianicach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100682491

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 68

1.5.2.) Miejscowość: Pabianice

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pcmnzoz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcmnzoz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługa całodobowego transportu sanitarnego dla PCM Sp. z o.o. w Pabianicach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-99def1e4-3b2f-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362460

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://pcmnzoz.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://pcmnzoz.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO), pragniemy Państwa poinformować, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. (95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68, KRS:0000330633, NIP:731-20-02-395).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe: e-mail: iodo@pcmnzoz.pl; adres do korespondencji: 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68.
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na potrzeby (cel przetwarzania) postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługa całodobowego transportu sanitarnego
dla PCM Sp. z o.o. w Pabianicach”- 30/ZP/TP1/U/22 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami, dalej zwana „Pzp”, a także podmiotom uprawnionym – na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (w szczególności podmiotom wspierających administratora w organizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków szczegółowe zapisy dotyczące RODO znajdują się w Rozdziale 32 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 30/ZP/TP1/U/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:
a) Transportu medycznego specjalistycznego z pełną obsadą zespołu, w skład którego wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu, pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny, kierowca (KS),
b) Transportu medycznego podstawowego z zespołem, w skład którego wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania czynności ratunkowych tj. pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny, kierowca (KP),
c) Transportu sanitarnego pacjentów nie wymagających opieki medycznej, w skład którego wchodzą co najmniej dwie osoby tj. kierowca (KP) oraz sanitariusz,
d) Transportu sanitarnego pacjentów zakaźnych, w skład którego wchodzą co najmniej dwie osoby tj. kierowca (KP) oraz sanitariusz
4. Zakres usługi obejmuje:
a) przewóz pacjentów z miejsca pobytu do innego podmiotu leczniczego w celu kontynuacji leczenia w przypadku schorzeń zagrażających zdrowiu lub życiu oraz, gdy leczenie nie może być kontynuowane w oddziałach Zamawiającego,
b) przewóz pacjentów z miejsca pobytu, którzy wymagają konsultacji lekarza specjalisty lub celem wykonania badania diagnostycznego w innym podmiocie leczniczym,
c) przewóz pacjentów z miejsca pobytu na badania z oddziałów szpitalnych do pracowni szpitalnych lub między oddziałami (tzw. transport wewnętrzny

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) Nazwa kryterium: Waga: Cena 100 %
b) W zakresie kryterium „CENA” maksymalną ilość punktów (100 pkt.) otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
niepodlegających odrzuceniu
Ocena punktowa badanej oferty = ------------------------------------------------------------ x 100 x 100 %
cena brutto oferty badanej

3. Oceną oferty będzie suma punktów przyznanych według opisanych powyżej kryteriów tj. cena
4. Uwaga: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
• Decyzja/ zaświadczenie właściwego organu zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej potwierdzające, że Wykonawca jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 100 Ustawy o działalności leczniczej
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
• Decyzja stacji sanitarno-epidemiologicznej o dopuszczeniu ambulansów do świadczenia usług zdrowotnych,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem:
• Wykonawca dysponuje co najmniej 2 karetkami specjalistycznymi, które posiadają zezwolenie
MSWiA na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym
w przypadku wykorzystania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego,
o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2022r. poz. 988
ze zm.
• posiadające na czas trwania umowy aktualne badanie techniczne dopuszczające ambulans do ruchu,
• posiadają zgodę na używanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych,
• spełniają warunki w zakresie wyposażenia medycznego pojazdu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
• ważne ubezpieczenie OC i NW, AC
• spełniające wymagania techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane PN-EN 1789 „Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - Ambulanse drogowe” oraz warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.).
• co najmniej 1 lekarzem posiadającym tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo spełniającego wymagania o których mowa w art. 57 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053 ze zm.) - zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia
• co najmniej 3 ratownikami medycznym uprawnionym do wykonywania zawodu i spełniającym wymagania określone w art. 10 lub w art. 58 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053 ze zm.) lub co najmniej 3 pielęgniarkami uprawnionymi do wykonywania zawodu i spełniającymi wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053 ze zm.) – zatrudnionym na podstawie umowy o pracę każdy z osobna przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
• co najmniej 3 kierowcami. Każdy kierowca posiada uprawnienia określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1212 ze zm.). .) – zatrudnionym na podstawie umowy o pracę każdy z osobna przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
• co najmniej 2 pracownikami zatrudnionymi na stanowisku sanitariusz – zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie z art. 108 ust 1 - Załącznik nr 9 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz środków transportu, którymi realizowany będzie przedmiot zamówienia – załącznik nr 5
do SWZ
2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych zgodnie ze wzorem stanowiącym - załącznik nr 6 do SWZ
3. Decyzja/zaświadczenie właściwego organu zgodnie z art. 106 ust.1 ustawy o działalności leczniczej potwierdzające, że Wykonawca jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 100 ustawy o działalności leczniczej.
4. Decyzja stacji sanitarno-epidemiologicznej o dopuszczeniu pojazdów do świadczenia usług zdrowotnych.
5. Aktualne zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdu samochodowego.
6. Zezwolenie MSWiA na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym
w przypadku wykorzystania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego,
o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2022r. poz. 988
ze zm.
7. Kopie polis ubezpieczenia OC, NW oraz AC ambulansów, którymi realizowany będzie przedmiot zamówienia

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawca, składa wraz z ofertą dokument pełnomocnictwa zawierający w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:
a) reprezentowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
b) zaciąganie zobowiązań;
c) złożenie oferty wspólnie;
d) prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem
o zamówienie publiczne.
4. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika (przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców).
5. W przypadku oceny spełniania warunków przetargowych przez podmioty występujące wspólnie warunki te będą zsumowane w celu łącznej oceny.
6. Nie dopuszcza się uczestnictwa danego Wykonawcy w więcej niż jednej grupie podmiotów występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

. Strony na zasadzie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp ustalają, że każda istotna zmiana umowy może nastąpić według zasad i na warunkach określonych poniżej:
a) obniżenie ceny przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie;
b) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych - w zakresie i na warunkach pozwalających dostosować treść umowy do nowych regulacji prawnych;
c) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - dokonana zostanie odpowiednia zmiana wysokości wynagrodzenia o wyliczony procentowy o wskaźnik wzrostu.
e) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - dokonana zostanie odpowiednia zmiana wysokości wynagrodzenia o wyliczony procentowy o wskaźnik wzrostu.
f) W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt. c – e powyżej Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zmiany maja wpływ na koszty wykonania zamówienia. Wykonawca winien szczegółowo uzasadnić i udokumentować propozycję zmiany umowy. Dodatkowo wnioskując o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zaistniałe zmiany miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. Strony przewidują możliwość zmiany terminu realizacji umowy w związku z wystąpieniem okoliczności niezależnych od Stron umowy, np. wystąpienia siły wyższej o udokumentowany czas jej trwania lub wydłużenie okresu obowiązywania umowy.
3. Zmiany terminu obowiązywania umowy w związku z nie wykorzystaniem kwoty o której mowa w § 6 ust 1 tj. przedłużeniem do 12 miesięcy bez zwiększania kwoty umowy.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę,
lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia – przez cały okres trwania umowy.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w tym postanowienia dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu niespełnienia wymagań określonych w art. 95 ust. 1 zawiera Załącznik nr 4 do SWZ – Projekt umowy.
4. Ponadto Zamawiający, na podstawie przepisów art. 7.1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) zwanej dalej „Ustawą W” wykluczy
z postępowania:
a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006
z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi
i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;
b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy W;
c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy W;

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.