eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jasło › Wykonanie nasypu ziemnego w ramach zadania pn. " Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki w miejscowości Przysieki".Ogłoszenie z dnia 2022-09-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie nasypu ziemnego w ramach zadania pn. „ Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. – Kunowa - Pusta Wola - Przysieki w miejscowości Przysieki”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370446723

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 18

1.5.2.) Miejscowość: Jasło

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 13 443 51 40

1.5.8.) Numer faksu: 13 446 28 68

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzdjaslo@pro.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.powiat.jaslo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie nasypu ziemnego w ramach zadania pn. „ Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. – Kunowa - Pusta Wola - Przysieki w miejscowości Przysieki”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd86579b-3b22-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362426

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019338/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Wykonanie nasypu ziemnego w ramach zadania pn. "Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki w miejscowości Przysieki"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzdjaslo.eb2b.com.pl/notification?count-issue=1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzdjaslo.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy, za pośrednictwem
elektronicznej platformy zakupowej (dalej: „Platforma”) pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl lub https://pzdjaslo.eb2b.com.pl/,
która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie
Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod
adresem internetowym https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms lub https://pzdjaslo.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions ).
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w
przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz
uznaje go za wiążący.
Instrukcja korzystania z Platformy:
1) w zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” wykonawca wybiera niniejsze postępowanie oraz korzystając z
polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, kiedy
wykonawca nie posiada konta na Platformie, lub panelu logowania użytkownika do Systemu w przypadku posiadania konta na
Platformie;
2) po wypełnieniu formularza rejestracyjnego wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail) informującą, że może
dokonać pierwszego logowania
do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do 24h (8h roboczych).
3) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy.
Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę;
4) w zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania (SWZ oraz pozostałe
dokumenty). Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania
wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki
organizatora”.
5) Zaleca się, aby Wykonawca na bieżąco śledził (sugerujemy codziennie) zmiany jakich w trakcie postępowania może dokonać
Zamawiający. Zalecenie dotyczy również informacji jakie Zamawiający kieruje do Wykonawców po zakończeniu składania ofert.
Więcej informacji w dziale XV.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło reprezentowany
przez Dyrektora, kontakt do inspektora Ochrony danych osobowych: iod@pzd.powiat.jaslo.pl.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej „ustawa
Pzp”;4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy; Okres przechowywania Pani/ Pana danych osobowych może ulec wydłużeniu ze względu na stosowanie przepisów
szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: T.2e.261.1.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:
Wykonanie nasypu ziemnego w ramach zadania pn. „ Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. – Kunowa - Pusta Wola - Przysieki w miejscowości Przysieki”.
Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie nasypu poprzez rozścielenie dostarczonego materiału i jego zawałowaniu w miejscowości Przysieki
w ilości 7000 m3 .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do specyfikacji warunków zamówienia:
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 9 do SWZ (od strony 37 do strony 53) oraz Przedmiar Robót - załącznik Nr 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert:
1) Poniższej ocenie podlegają jedynie oferty, które nie zostały odrzucone.
2) Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert, stosując poniższe zasady:
a) Kryterium I: Cena oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60,00 punktów, pozostałe oferty otrzymują ilość punktów wyliczoną według poniższej formuły:

C – ilość punktów =
najniższa oferowana cena brutto x 60
cena brutto oferty ocenianej
Ceną braną pod uwagę przy ocenie ofert jest cena brutto oferty – cena za realizację całości zamówienia. Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta w Kryterium I może uzyskać maksymalnie 60,00 punktów.
b) Kryterium II: Dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi
Kryterium „Dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi” będzie rozpatrywane na podstawie terminu gwarancji jakości i rękojmi zadeklarowanego przez wykonawcę ponad wymagany okres 36 miesięcy. Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach. Zrównuje się okres gwarancji z okresem rękojmi. Wydłużenie okresu gwarancji jednocześnie stanowi deklarację wykonawcy wydłużenia okresu rękojmi.
Sposób przyznania punktów w Kryterium „Dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi”:

G – ilość punktów =
dodatkowy okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi w ocenianej ofercie (miesiące) x 40
najdłuższy dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi z pośród wszystkich ocenianych ofert (miesiące)
Maksymalna ilość punktów według kryterium „Dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi” to 40,00 punktów.
Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Termin gwarancji jakości i rękojmi nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Zadeklarowanie terminu gwarancji jakości i rękojmi krótszego niż 36 miesięcy będzie skutkowało odrzuceniem oferty wykonawcy jako nieodpowiadającej treści SWZ.
Najdłuższy możliwy dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi wymagany przez Zamawiającego to 12 miesięcy (ponad wymagany okres gwarancji 36 miesięcy). W przypadku zadeklarowanego dodatkowego okresu gwarancji jakości i rękojmi dłuższego niż 12 miesiące (ponad wymagany okres gwarancji 36 miesięcy), Zamawiający przyjmie do oceny dodatkowy okres 12 miesięcy.
Całkowita liczba punktów jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona według wzoru:
Ko = C + G
gdzie:
C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty
G - liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium: dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi
Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100,00 pkt. Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu nasypu ziemnego
na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane. Wykonawca nie może sumować zakresu i wartości kilku robót budowlanych (realizowanych w ramach odmiennych robót);

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis
lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.
109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) Wykaz robót budowlanych (polegającą na wykonaniu nasypu ziemnego) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione prze podmiot, na którego rzecz roboty budowlane były wykonane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (załącznik nr 5 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik - pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres.
Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku sporządzenia
pełnomocnictwa w postaci papierowej dopuszcza się również przedłożenie cyfrowego odwzorowania tego dokumentu
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Dokument lub dokumenty zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi zawierać w szczególności: wskazanie
postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wskazanie ustanowionego Pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie
Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców.
Ustanowienie przedmiotowego Pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą.
Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału
lub notarialnie poświadczonej kopii.
3. W przypadku, o którym mowa w art 117 ust 2 i 3 stawy pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum, spółka cywilna itp.) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub
usługi wykonają poszczególni wykonawcy [art. 117 ust. 4 ustawy pzp] - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
4. Oświadczenia wstępne [art. 125 ust 1 ustawy pzp] dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu powinny być złożone przez każdego wykonawcę wspólnie ubiegającego się o
zamówienie.
5. Spółka cywilna ubiegająca się o udzielenie zamówienia nie ma obowiązku powoływania pełnomocnika i może być
reprezentowana przez wspólników na ogólnych zasadach reprezentacji spółki cywilnej, zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego, chyba że umowa lub uchwała wspólników stanowi odmiennie, w takiej sytuacji wymaga się od wykonawcy, aby
przedstawił umowę spółki cywilnej.
6. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w następujących przypadkach:
1) Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może w każdej chwili zarządzić wprowadzenie robót zamiennych w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami, wykonania przedmiotu
zamówienia. Roboty takie muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego i inspektora nadzoru i będą rozliczane
kosztorysem różnicowym tzn. od ceny roboty pierwotnej odliczy się cenę roboty zamiennej w oparciu o ceny z kosztorysu
ofertowego. Kosztorysy te opracowane będą na podstawie odpowiednich KNR-ów lub KNNR-ów w oparciu o następujące
założenia:
a) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów szczegółowych złożonych przez Wykonawcę, a ilości
wykonanych robót z książki obmiarów;
b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące ceny czynników
produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SECOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania.
2) gdy wystąpi różnica pomiędzy przedmiarem a obmiarem robót w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia
kosztorysowego, w zakresie wynikającym z tej różni-cy;
3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót budowlanych nie objętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się one
niezbędne i spełnione zostały warunki określone w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
4) w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, jeżeli spełnione zostały przesłanki
określone w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych;
5) zmiana umowy w trybie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych skutkować może zmianą
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,
6) w przypadku gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, a
zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy,
7) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie
Zamawiającego, w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego. Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy wiązać się będzie ze zmianą wysokości umownego wynagrodzenia zakresie wynikającym z tego zmniejszenia cd. zał Nr 7 § 19 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pzdjaslo.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.