eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Centrum Projektowe Kampusu Południowego (CPKP)(...) przy ul. Narbutta 84, nr ref. ZP.RB.SE.13.2022.Ogłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Centrum Projektowe Kampusu Południowego (CPKP)(...) przy ul. Narbutta 84, nr ref. ZP.RB.SE.13.2022.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WARSZAWSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001554

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PLAC POLITECHNIKI 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-661

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 2345927

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ewa.Szafranska@pw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pw.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Centrum Projektowe Kampusu Południowego (CPKP)(...) przy ul. Narbutta 84, nr ref. ZP.RB.SE.13.2022.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa38e914-3267-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362176

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035365/35/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.40 Centrum Projektowe Kampusu Południowego (CPKP) dla potrzeb realizacji międzywydziałowych projektów naukowo badawczych Wydziałów Kampusu Południowego Politechniki Warszawskiej i Kół Naukowyc...

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/661411

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Tom I SWZ pkt 12. Sposób komunikacji: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej tylko w sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu, awarii Platformy. Adres poczty elektronicznej wskazany został w pkt 1.5.6). Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) I - Zamawiający . Szczegółowy sposób komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami określony został w pkt 12 Tomu I SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Tom I SWZ pkt 12. Sposób komunikacji: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej tylko w sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu, awarii Platformy. Adres poczty elektronicznej wskazany został w pkt 1.5.6). Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) I - Zamawiający . Szczegółowy sposób komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami określony został w pkt 12 Tomu I SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny RODO w pkt 22 Tomu I SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.RB.SE.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Centrum Projektowe Kampusu Południowego (CPKP) dla potrzeb realizacji międzywydziałowych projektów naukowo-badawczych Wydziałów Kampusu Południowego PW i kół naukowych studenckich w miejscu istniejącej hali magazynowo – warsztatowej przeznaczonej do rozbiórki w Warszawie przy ul. Narbutta 84.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45321000-3 - Izolacja cieplna

45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych

45442100-8 - Roboty malarskie

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45262310-7 - Zbrojenie

45262300-4 - Betonowanie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych

45410000-4 - Tynkowanie

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45431100-8 - Kładzenie terakoty

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu robót podobnych w szczególności wykonanie przebudowy pomieszczeń w związku ze zmianą funkcji i ich przeznaczenia dla nowych potrzeb procesu naukowego i dydaktycznego oraz wykonanie przyłączy mediów i elementów instalacji i urządzeń sanitarnych i elektroenergetycznych o przewidywanej wstępnej wartości szacunkowej 3 217 000.00 zł netto, na warunkach umownych zbliżonych do obowiązujących w niniejszym postępowaniu, w przypadku gdy wykonanie tych robót będzie uzasadnione i możliwe w ramach posiadanych środków.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dokładnie opisany został w pkt 19 Tomu I SIWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Harmonogram

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Analiza ryzyka

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Określono w Tomie I pkt 8 SWZ: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają minimalne warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Wykonawca musi być podmiotem prawnym, prowadzącym działalność gospodarczą lub zawodową we własnym imieniu;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na wartość sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 8 000 000,00 zł;
3) zdolności technicznej lub zawodowej - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 3 zamówienia finansowo i rodzajowo porównywalne z przedmiotem niniejszego postępowania,
- jako zadania porównywalne finansowo Zamawiający kwalifikował będzie wykonanie
3 zamówień, polegających na wykonaniu robót budowlanych o łącznej wartości powyżej 8 000 000 zł, w tym jednego z nich o wartości minimum 4 000 000,00 zł, (łącznie z podatkiem VAT);
- jako zadania porównywalne rodzajowo, tj. pod względem technicznym Zamawiający kwalifikował będzie wykonanie 3 zamówień polegających na remoncie, budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej. Zamawiający rozumie te 3 zamówienia jako 3 odrębne zadania budowlane dotyczące 3 różnych przedmiotów zamówienia.
W niniejszym postępowaniu stosuje się definicję budynku użyteczności publicznej określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.);
b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia odpowiednio wykwalifikowane osoby w celu powierzenia podanych w tabeli funkcji:

Kierownik budowy 5 lat (60 miesięcy) na stanowisku kierownika budowy, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wystarczającym do wykonania zadania zgodnie z ustawą Prawo budowlane , tj. bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Kierownik robót elektrycznych - 3 lata (36 miesięcy) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wystarczającym do wykonania zadania zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, tj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Kierownik robót sanitarnych - 3 lata (36 miesięcy) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wystarczającym do wykonania zadania zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, tj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Kierownik robót inżynieryjnych drogowych - 3 lata (36 miesięcy) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wystarczającym do wykonania zadania zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, tj. bez ograniczeń w zakresie w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Osobami, którym powierzone będą funkcje wymienione w powyższej tabeli, mogą być obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce osób z państw Europejskich Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z pkt 10.2. Tomu I SWZ: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni aktualne na dzień złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni aktualne na dzień złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe:

1)w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 8.1.2) niniejszego TOMU SWZ;
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykaz robót budowlanych musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 8.1.3) a) niniejszego TOMU SWZ.
c) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w lit. b), dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
d) Wartości w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej będą przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego na dzień zakończenia realizacji wykazanych robót budowlanych;
e) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia musi zawierać dane na temat kwalifikacji zawodowych i doświadczenia wskazanych osób potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 8.1.3) b) niniejszego TOMU SWZ;
f) Oświadczenia Wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z pkt 14.1-2 i 14.3 Tomu I SWZ:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz następujące dokumenty: wypełniony Formularz cenowy wraz z załącznikiem nr 1; dokument „Harmonogram” – związany z oceną kryterium pkt. 19.2.2 SWZ zawierający ramowy harmonogram w podziale na podstawowe działania realizowane w etapach przedstawiony w formie wykresu Gantta, zawierający: terminy rozpoczęcia i zakończenia określone dla poszczególnych etapów zadania; terminy rozpoczęcia i zakończenia podstawowych działań (branż) w każdym z tych etapów; ich ewentualne wzajemne zależności (uzależnienie rozpoczęcia danego działania, lub jego zakończenia od innych działań - ścieżka krytyczna);wyszczególnienie zasobów (jednostki sprzętu oraz pracownicy) zaangażowanych w ramach każdego z działań w każdym tygodniu prac; część opisową, zawierającą istotne zdaniem wykonawcy objaśnienia dotyczące harmonogramu; dokument Analiza ryzyka – związany z oceną kryterium pkt 19.2.3 SWZ. niezłożenie wraz z ofertą dokumentów wskazanych w pkt 14.2.1-14.2.3 SWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia. wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
2. pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty;
3. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu
i zawarcia umowy;
3. oryginał gwarancji, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz;
4. (jeżeli dotyczy) - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - wzór oświadczenia stanowi formularz 1.2
5. (jeżeli dotyczy) – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków
w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia stanowi formularz 1.2.1;
6. (jeżeli dotyczy) – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia - wzór oświadczenia stanowi formularz 1.3.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Określono w Tom I pkt 16 SWZ. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 160 000,00 zł
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust 7 ustawy Pzp.
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.

Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Banku PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa nr 81124010531111000005005664
(w tytule przelewu należy wpisać słowo „wadium” i numer referencyjny postępowania) do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, tj. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako ostateczny termin składania ofert.

Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Określono w Tom I pkt 9 SWZ. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia („konsorcjum”). Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118-123 ustawy Pzp („podmiot trzeci”). Żaden z członków konsorcjum oraz żaden z podmiotów trzecich nie może podlegać wykluczeniu. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu członkowie konsorcjum oraz Wykonawca wraz podmiotami trzecimi wykazują łącznie, przy czym nie dopuszcza się sumowania wiedzy i doświadczenia dwóch podmiotów w sytuacji, gdy dane zamówienie jest niepodzielne. W przypadku konsorcjum oraz podmiotów trzecich Zamawiający wymaga wypełnienia na formularzu 1.3 oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy i/lub podmioty trzecie. W przypadku podmiotów trzecich Zamawiający wymaga załączania zobowiązania o którym mowa w art. 118 ust. 4 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego (PPU) stanowiącymi treść Tomu II SWZ:§ 19Zmiany Umowy
1.Strony przewidują możliwość zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w umowie oraz przepisami art. 454 i 455 ustawy Pzp.
2.Poza przypadkami określonymi w innych postanowieniach umowy, Strony będą mogły wprowadzić zmiany do umowy w następujących przypadkach:
1)potrzeby dostosowania rozwiązań technicznych do zmian przepisów prawnych;
2)potrzeby dostosowania rozwiązań technicznych do warunków, w jakich realizowane jest zamówienie, w sytuacji, gdy dokładna ocena tych warunków nie była możliwa w dacie zawarcia umowy z przyczyn niezależnych od Stron;
3)potrzeby optymalizacji efektów inwestycji dla Zamawiającego, w szczególności obniżenia kosztów robót, eksploatacji, napraw i remontów obiektu lub podwyższenia efektywności, jakości, żywotności obiektu poprzez zastosowanie nowszych rozwiązań technicznych, technologicznych organizacyjnych i/lub materiałowych;
4)potrzeby poprawy bezpieczeństwa ludzi i sprzętu w związku z realizacją przedmiotu umowy;
5)potrzeby wydłużenia okresu gwarancji jakości lub rękojmi za wady o dowolny okres;
6)potrzeby zmiany terminów wynikających z harmonogramu realizacji umowy;
7)konieczności skorelowania realizacji umowy z innymi projektami powiązanymi;
8)niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń lub pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowej generacji albo nowych technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy w sposób określony w § 2 ust.3 umowy;
9)zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.
3.Zmiany, o których mowa w ust. 2 nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ.
4.Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności wskazującego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej okoliczności wymienionej w ust. 2. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu Umowy.
5.W przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy dojdzie do istotnej zmiany cen materiałów lub kosztów istotnych dla realizacji zamówienia, każda ze Stron, po upływie każdego kolejnego 6-cio miesięcznego okresu realizacji przedmiotu Umowy, będzie uprawniona do wystąpienia do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, wniosek ten nie może dotyczyć tych robót, które zostały wykonane i odebrane przez Zamawiającego.
6.Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, o którym mowa w ust. 5:
1)podstawą ustalenia zmiany wynagrodzenia w odniesieniu do robót budowanych albo ceny czynników produkcji przyjęte z Informacji kwartalnej o stawkach robocizny oraz o cenach wybranych materiałów i sprzętu dla Województwa Mazowieckiego, publikowanej w wydawnictwie „SEKOCENBUD”, natomiast dla usług będą wskaźniki zmiany cen materiałów lub kosztów ogłaszane w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dla kwartału poprzedzającego okres wnioskowanej zmiany;
2)maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia, z tytułu zmiany cen materiałów lub kosztów istotnych dla realizacji zamówienia, nie przekroczy 7% wartości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1
3)Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 5-, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów istotnych dotyczących zobowiązania tego Podwykonawcy
7. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Zgodnie z pkt 17.1 Tomu I SWZ: Wykonawca składa ofertę poprzez Platformę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oznaczonym tą samą nazwą zawierającą również numer referencyjny za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku dostępnego pod adresem: wskazanym w pkt 1 Tomu I SWZ. pkt 1.7.) SEKCJA III nin. OGŁOSZENIA tj. https://platformazakupowa.pl/transakcja/661411

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-19 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Okres wykonania zamówienia o którym mowa w Sekcji IV pkt 4.2.10.) niniejszego Ogłoszenia oraz zgodnie z pkt 6 Tomu I SWZ: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany w terminie: 24 miesięcy od dnia wprowadzenia na budowę. Zgodnie z pkt 5.9. Tomu I SWZ: Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp, ale nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów. W sprawie ustalenia wizji lokalnej Zamawiający wskazuje do kontaktu Panią Wiolettę Bartosiak, e-mail wioletta.bartosiak@pw.edu.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. Zgodnie z pkt 13.2 Tomu I SWZ: Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert. Zgodnie z pkt 16.5 Tomu I SWZ: Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.