eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trawica › Dostawa materiału do konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Karnieszewice w 2022 roku - II postępowanieOgłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiału do konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Karnieszewice w 2022 roku – II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO KARNIESZEWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330044097

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 8a

1.5.2.) Miejscowość: Trawica

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-004

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: (94) 3185227

1.5.8.) Numer faksu: (94) 3168481

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: karnieszewice@szczecinek.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-karnieszewice

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiału do konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Karnieszewice w 2022 roku – II postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-08ac49fc-3b29-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362092

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00145064/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa materiału do konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Karnieszewice w 2022 roku - II postępowanie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo_karnieszewice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Portal e-Usług SMARTPZP
https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo_karnieszewice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: wymagania techniczne dotyczące korzystania z Platformy:
a) przesyłane dokumenty powinny być załączone w formie plików w formacie odpowiednio . png, .jpg,
.jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml,
.dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg,
b) wymagania sprzętowe dla Wykonawcy:
- przeglądarka internetowa Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze
lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
- lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest
używanie najnowszych wersji przeglądarek,
- system operacyjny Windows 7 i późniejsze,
- zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
- w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki
Szafir SDK Web,
- oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym,
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s,
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz
lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich
nowsze wersje,
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.
Dokumentację przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Karnieszewice. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Monikę Jędro z którą w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.karnieszewice@szczecinek.lasy.gov.pl Szczegółowy zakres obowiązku informacyjnego RODO został opisany w pkt 21 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Prawo do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.3.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 73864,50 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kruszywo kamienne łamane frakcji 0-31,5mm - w ilości 380 ton. Materiał dostarczany będzie sukcesywnie w przeciągu 2022 roku, każdorazowo na zgłoszenie („Zlecenie”) Zamawiającego w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną. Dostawa materiału następuje w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania Zlecenia. Minimalna ilość materiału zamawiana jednorazowo będzie wynosiła 20 ton. Maksymalna ilość materiału zamawiana jednorazowo będzie wynosiła 200 ton. Podane ilości zamawianego materiału są wielkościami szacunkowymi i mogą być mniejsze w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, jednak nie mniej niż 80% wartości zamówienia. Zamawiający w Zleceniu każdorazowo określi: typ zamówionego materiału, ilość, lokalizację dostawy oraz osobę upoważnioną do kontaktu w zakresie tego Zlecenia. Materiał musi być dostarczany transportem samochodowym, koszt transportu obciąża Wykonawcę.

4.2.5.) Wartość części: 37145 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

14212200-2 - Kruszywo

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę w danym części uznana zostanie Oferta
wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów według następującego wzoru:
P = C + D gdzie:
P - łączna liczba punktów, jaką uzyskała oceniana oferta
C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach kryterium cena
D - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium dostawa samochodem wysokotonażowym z napędem na min. 3 osie.
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu ofertowym dla danego Zadania (załącznik nr 1 do SWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
W ramach kryterium „Dostawa samochodem wysokotonażowym z napędem na min. 3 osie" będzie rozpatrywane na podstawie zobowiązania zawartego w formularzu ofertowym (w punkcie 2 –załącznika nr 1 do SWZ)
Za przyjęcie na siebie zobowiązania do dostawy przedmiotu zamówienia przy użyciu samochodu wysokotonażowego z napędem na min. 3 osie wykonawca otrzyma 40 pkt.
W przypadku braku zobowiązania do dostawy przedmiotu zamówienia przy użyciu samochodu wysokotonażowego z napędem na min. 3 osie wykonawca otrzyma 0 pkt.
W przypadku nie zaznaczenia w formularzu ofertowym w pkt. 2 stosownej rubryki, tj. żadnej z opcji wyboru: TAK/NIE lub zaznaczenie NIE, zamawiający uzna, że Wykonawca nie zadeklarował, że spełnia to kryterium.
W przypadku zaznaczenia w formularzu ofertowym w pkt. 2 stosownej rubryki, opcji wyboru TAK, Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował, że spełnia to kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostawa samochodem wysokotonażowym z napędem na min. 3 osie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kruszywo kamienne łamane frakcji 31,5-63 mm - w ilości 310 ton. Materiał dostarczany będzie sukcesywnie w przeciągu 2022 roku, każdorazowo na zgłoszenie („Zlecenie”) Zamawiającego w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną. Dostawa materiału następuje w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania Zlecenia. Minimalna ilość materiału zamawiana jednorazowo będzie wynosiła 20 ton. Maksymalna ilość materiału zamawiana jednorazowo będzie wynosiła 200 ton. Podane ilości zamawianego materiału są wielkościami szacunkowymi i mogą być mniejsze w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, jednak nie mniej niż 80% wartości zamówienia. Zamawiający w Zleceniu każdorazowo określi: typ zamówionego materiału, ilość, lokalizację dostawy oraz osobę upoważnioną do kontaktu w zakresie tego Zlecenia. Materiał musi być dostarczany transportem samochodowym, koszt transportu obciąża Wykonawcę.

4.2.5.) Wartość części: 36719,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

14212200-2 - Kruszywo

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę w danym części uznana zostanie Oferta
wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów według następującego wzoru:
P = C + D gdzie:
P - łączna liczba punktów, jaką uzyskała oceniana oferta
C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach kryterium cena
D - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium dostawa samochodem wysokotonażowym z napędem na min. 3 osie.
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu ofertowym dla danego Zadania (załącznik nr 1 do SWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
W ramach kryterium „Dostawa samochodem wysokotonażowym z napędem na min. 3 osie" będzie rozpatrywane na podstawie zobowiązania zawartego w formularzu ofertowym (w punkcie 2 –załącznika nr 1 do SWZ)
Za przyjęcie na siebie zobowiązania do dostawy przedmiotu zamówienia przy użyciu samochodu wysokotonażowego z napędem na min. 3 osie wykonawca otrzyma 40 pkt.
W przypadku braku zobowiązania do dostawy przedmiotu zamówienia przy użyciu samochodu wysokotonażowego z napędem na min. 3 osie wykonawca otrzyma 0 pkt.
W przypadku nie zaznaczenia w formularzu ofertowym w pkt. 2 stosownej rubryki, tj. żadnej z opcji wyboru: TAK/NIE lub zaznaczenie NIE, zamawiający uzna, że Wykonawca nie zadeklarował, że spełnia to kryterium.
W przypadku zaznaczenia w formularzu ofertowym w pkt. 2 stosownej rubryki, opcji wyboru TAK, Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował, że spełnia to kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostawa samochodem wysokotonażowym z napędem na min. 3 osie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do SWZ),

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: n/d

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

n/d

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wybrany wykonawca przed realizacją dostawy materiałów jest zobowiązany do przedłożenia świadectwa jakości kruszywa zgodnie z normą PN-EN 13242+Al:2010 - „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” (wymagana mrozoodporność) lub innym równoważnym normom stwierdzającym spełnienie wymagań kruszywa jako przeznaczonego do budowy, utrzymania, remontu dróg.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej Zadań:
dla Zadania nr 1 w wysokości 740,00 zł
dla Zadania nr 2 w wysokości 730,00 zł
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania określono w SWZ w pkt. 9.4-9.17

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie stawka podatku VAT, wartość podatku VAT oraz wartość brutto, wartość netto pozostaje stała przez cały czas trwania umowy,
2) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa,
3) opóźnień w realizacji umowy o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
4) zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
5) wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
6) wstrzymaniem / przerwaniem wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.
7) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w zakresie sposobu organizacji spełnienia świadczenia w przypadku wystąpienia okoliczności związanych z pandemią COVID-19
8) Przedłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2.1. w sytuacji, nie wyczerpania pełnego zakresu zamówienia. Przedłużenie terminu obowiązywania umowy może nastąpić maksymalnie o okres 12 tygodni.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo_karnieszewice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji do 10 tygodni (70 dni) począwszy od dnia zawarcia umowy. Umowa może wygasnąć szybciej, jeżeli maksymalny zakres zamówienia zostanie zrealizowany przed tym terminem.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.