eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › "DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z OPIEKUNEM DO SZKÓŁ Z ODDZIELNĄ OBSŁUGĄ - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA"Ogłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z OPIEKUNEM DO SZKÓŁ Z ODDZIELNĄ OBSŁUGĄ – Z PODZIAŁEM NA ZADANIA”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO ZABRZE – PREZYDENT MIASTA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255520

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Śląskich 5-7

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat_bzp@um.zabrze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://miastozabrze.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z OPIEKUNEM DO SZKÓŁ Z ODDZIELNĄ OBSŁUGĄ – Z PODZIAŁEM NA ZADANIA”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31cd2dbd-398f-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362079

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024271/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.4 Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem do szkół.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zabrze.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zabrze.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć
ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy
przetargowej - dostępnymi pod adresem https://zabrze.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptować regulamin
korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem: https://zabrze.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
2. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa
w pkt 1 niniejszego Rozdziału SWZ.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy
przetargowej - pod adresem: tps://zabrze.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
4. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca,
tj. Logintrade SA ul. Legnicka 57 D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku
do piątku (dni robocze) w godz. 8:00 - 16:00.
5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru
opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2452).
7. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać
złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a
następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (.zip). Wykonawca zobowiązany
jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca
się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego
udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa
bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę
podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3
Pzp.
C.D. w pozostałych informacjach w sekcji IX

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1, ze zm.), zwanego dalej „RODO”, iż:
1. ADMINISTRATOR DANYCH.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim w
Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7.
2. Kontakt Z ADMINISTRATOREM DANYCH
Z Prezydentem Miasta Zabrze może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w
następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: umz@um.zabrze.pl,
2) pod numerem telefonu: 32 373 33 00,
3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem „Ochrona danych
osobowych”.
3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną
danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.zabrze.pl
2) pod numerem telefonu: 32 373 33 00,
3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
4. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
4.1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4.2. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest:
1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej PZP,
2) art.6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
4.3. Zgodnie z art. 19 ust. 5 PZP Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w
sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi, w szczególności świadczącym
usługi IT na zlecenie Miasta Zabrze. Podmiotem świadczącym usługi IT w zakresie ewidencyjno-księgowym oraz elektronicznego
obiegu dokumentów jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni. Podmiotem świadczącym usługi w zakresie konfiguracji i
uruchomienia Platformy Przetargowej (będącej środkiem komunikacji elektronicznej za pomocą której odbywa
się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami) oraz jej bieżącej obsługi jest PZP24.pl Sp. z o.o. z siedzibą 54-203 Wrocław, ul.
Legnicka 57D lok. B/J. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie Miasta Zabrze mogą
występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie. Pani/Pana
dane mogą zostać również udostępnione podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18
ust. 1 i 6 oraz art. 74 ust. 1, 2 i 4 PZP
C.D. w punkcie 3.16.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): C.D. z punktu 3.15.
6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres
oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. Dla dokumentów wytworzonych w ramach
zamówień klasycznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych jest to okres 5 lat (kat. arch. B5). Dla
dokumentów wytworzonych w ramach zamówień klasycznych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, okres
przechowywania określony jest indywidualnie dla każdej umowy o dofinansowanie projektu. Natomiast umowy cywilno-prawne wraz
z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres 10 lat (kat.
arch. B10). Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie okresu
przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego,
brakowaniu.
7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
8. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
9. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH
OSOBOWYCH.
9.1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy, umowny bądź być warunkiem zawarcia
umowy, a podanie danych jest niezbędne dla określonego celu.
9.2. Jeśli nie poda Pani/Pan danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy
obowiązku, co może skutkować w szczególności brakiem możliwości Pani/Pana udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a
także innymi konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
9.3. Jeśli nie poda Pani/Pan danych wymaganych umową, nie będzie można zawrzeć takiej umowy lub jej wykonać.
10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, która jednocześnie będzie wywoływała
wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływała. Pani/Pana dane osobowe nie będą
profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.45.2022.MW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 1 - Trasy Nr 1a, 1b, 2a, 2b i 3 - do CEiR
Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem do:
- Centrum Edukacji i Rehabilitacji (CEiR) przy ul. Wyciska 5 w Zabrzu,
Dla każdej Trasy Wykonawca zatrudnia co najmniej jednego kierowcę i jednego opiekuna. Zamawiający wymaga, aby
kierowca i opiekun, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadali zdolność do czynności cywilnoprawnych
i doświadczenie w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Funkcjonalność

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu.
Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
A. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów -
Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia wymaga posiadania aktualnej licencji na wykonywanie krajowego
transportu drogowego osób lub aktualnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Uwaga: w przypadku, gdy ofertę złoży konsorcjum, każdy z konsorcjantów musi posiadać aktualną licencję na wykonywanie
krajowego transportu drogowego osób lub aktualne zezwolenie
na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
B. Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający wymaga, aby w zakresie potencjału technicznego Wykonawca
dysponował w celu realizacji zamówienia w Zadaniu Nr 1 trzema różnymi pojazdami w tym dla:

1. Trasy Nr 1a i Trasy Nr 1b pojazd:
- z liczbą miejsc siedzących dla minimum 17 osób (łącznie z kierowcą i opiekunem) w tym 15 siedzeń wyposażonych w pasy bezpieczeństwa biodrowo-barkowe z regulacją;
- wyposażony w urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych (windę) lub podnośnik lub podjazd lub najazd spełniający wymogi dla wózków inwalidzkich z łagodnym kątem nachylenia bezpiecznym dla wjazdu wózków inwalidzkich
- z nisko usytuowanym wejściem do pojazdu
- drzwi boczne rozsuwane o szerokości minimalnej 90 cm
- z wysokością kabiny do przewozu osób minimum 180 cm


2. Trasy Nr 2a i Trasy Nr 2b pojazd:
- z liczbą miejsc siedzących dla minimum 21 osób (łącznie z kierowcą i opiekunem) w tym 19 siedzeń wyposażonych w pasy bezpieczeństwa biodrowo-barkowe z regulacją
- wyposażony w urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych (windę) lub podnośnik lub podjazd lub najazd spełniający wymogi dla wózków inwalidzkich z łagodnym kątem nachylenia bezpiecznym dla wjazdu wózków inwalidzkich
- z nisko usytuowanym wejściem do pojazdu
- drzwi boczne rozsuwane o szerokości minimalnej 90 cm
- z wysokością kabiny do przewozu osób minimum 180 cm

3. Trasy Nr 3 pojazd:
- z liczbą miejsc siedzących dla minimum 9 osób (łącznie z kierowcą i opiekunem) w tym 7 siedzeń wyposażonych w pasy bezpieczeństwa biodrowo-barkowe z regulacją
- wyposażony w urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych (windę) lub podnośnik lub podjazd lub najazd spełniający wymogi dla wózków inwalidzkich z łagodnym kątem nachylenia bezpiecznym dla wjazdu wózków inwalidzkich
- z nisko usytuowanym wejściem do pojazdu
- drzwi boczne rozsuwane o szerokości minimalnej 90 cm
- z wysokością kabiny do przewozu osób minimum 180 cm
- ze względu na duży stopień niepełnosprawności uczniowie będą przewożeni w wielkogabarytowych wózkach inwalidzkich.
2. Wszystkie pojazdy w ww. Zadaniu muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa
oraz posiadać ważne przeglądy techniczne.
3. Warunek dotyczący potencjału technicznego nie podlega sumowaniu tzn. wymagania ilościowe
i jakościowe należy traktować oddzielnie dla każdej Trasy. Zamawiający wymaga, aby dla każdej Trasy Wykonawca podał różne pojazdy do przewozu uczniów, tzn. proponowany pojazd do przewozu uczniów na wybranej Trasie nie może obsługiwać więcej niż jednej Trasy.
4. W przypadku realizacji zadania w których łączna liczba pojazdów, którymi będzie dysponował Wykonawca w celu realizacji zamówienia wyniesie co najmniej 5, wymagany jest udział przynajmniej 1 pojazdu spełniającego warunki określone w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 poz. 2269) zgodnie z zasadą obliczania udziału pojazdów elektrycznych i autobusów zeroemisyjnych we flotach pojazdów określoną w art. 36a ustawy o elektromobilności
i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 poz. 2269).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga
złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie
z art. 274 ust. 1 Pzp. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych
środków dowodowych:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, Zamawiający żąda:
- aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub aktualnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej, zamawiający żąda:
- wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do oferty).
Ww. dokumenty i oświadczenia składa Wykonawca. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia i dokumenty składa każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim dotyczy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz Oferty zgodnie z Zał. nr 3 do SWZ
2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy do złożenia oferty, o ile
ofertę składa pełnomocnik
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania dla pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -dotyczy ofert
składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do
art.97§2 ustawy z dnia 14.02.1991r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa
nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
4. Odpis lub informację z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu
Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, jeśli ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą lub
podmiot jest wpisany do w/w rejestrów.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt4., jeżeli Zamawiający może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów.
Zapisy pkt 2-4 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach
określonych w art. 118Pzp.
5.Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia stanowi Zał. nr 4 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.
Ww. oświadczenie musi być złożone, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Zał. nr5 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku polegania na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w
jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Ww. oświadczenie musi być złożone, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w art. 117
ust. 4 Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór stanowi Zał. nr 5a do SWZ)- jeśli
dotyczy.
8. Zobowiązanie, o którym mowa w art. 118 ust. 4 Pzp, w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego
zasoby Wykonawcy (wzór stanowi Zał. nr 5b do SWZ) - jeśli dotyczy.
9. Oryginał dowodu ustanowienia wadium w postaci elektronicznej utworzonej przez wystawcę gwarancji/poręczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium na następujących wymaganiach:
- dla ZADANIA NR 1: 5 500,00 PLN (pięć tysięcy pięćset złotych)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika, a Wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97
§2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa
nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (wzór
stanowi Załącznik nr 4 do SWZ) składa każdy z Wykonawców.
UWAGA: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu musi być złożone, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu - wzór oświadczenia
o spełnianiu warunków stanowi Załącznik nr 5 do SWZ
składa każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
UWAGA: Oświadczenie o spełnianiu warunków musi być złożone, pod rygorem nieważności, formie elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w art. 117
ust. 4 Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór stanowi Załącznik nr 5a do SWZ) - jeśli dotyczy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowanie postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy,
określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy,
zgodnie z warunkami określonymi w paragrafie 11 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej: https://zabrze.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

C.D. z sekcji III punkt 3.6)
8. W przypadku przesłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferta), dopuszczone
są formaty danych wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) – z zastrzeżeniem, iż Zamawiający
dopuszcza także przesyłanie dokumentów elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych np. formatem
po uprzednim ich skompresowaniu do innego formatu wskazanego w ww. Rozporządzeniu.
9. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji,
opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub odpisem osobistym.
10. Oferta, załączniki do niej, a także inne dokumenty składane w toku postępowania muszą być podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentacji
Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę posiadającą
odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych, udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji
Wykonawcy, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego
pełnomocnika.
11. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest symbolem BZP.271.45.2022.MW
Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na ten symbol we wszystkich kontaktach z przedstawicielami prowadzącego postępowanie.
12. Za datę przekazania oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń
lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę przetargową.
Uwaga do okresu realizacji zamówienia dla Zadania nr 1,
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie: od 01.11.2022 r. do 23.06.2023 r. z wyłączeniem dni wolnych od
zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.) oraz innych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych podanych przez dyrekcję szkoły tj. 145 dni.
Dotyczy sekcji VIII pkt 8.1.)
Termin składania ofert: do dnia 03 .10.2022 r. do godziny 09:00:00

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.