eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hrubieszów › Dostawa kruszywa na drogi leśne Nadleśnictwa Strzelce w 2022 r. wraz z jego rozłożeniemOgłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa kruszywa na drogi leśne Nadleśnictwa Strzelce w 2022 r. wraz z jego rozłożeniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Strzelce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110016906

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grabowiecka 20A

1.5.2.) Miejscowość: Hrubieszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 82 568 32 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: strzelce@lublin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://strzelce.lublin.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa kruszywa na drogi leśne Nadleśnictwa Strzelce w 2022 r. wraz z jego rozłożeniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c8c76221-3b22-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362043

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00194383/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa kruszywa do leśnictw Nadleśnictwa Strzelce w roku 2022 wraz z wbudowaniem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c8c76221-3b22-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.Wymagania techniczne
iorganizacyjne wysłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci
papierowej(elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. .Ofertę sporządza się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.Sposób
sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30.12.2021 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 r., 2452).
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniportalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej strzelce@lublin.lasy.gov.pl z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniportalu

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż
administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Strzelce. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można
skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem strzelce@lublin.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod numerem
82 568 32 10.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.270.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 336000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa we wskazane miejsca na terenie leśnictw Zamawiającego - kruszywa drogowego o frakcjach:
- 31,5-63 w ilości 1.300 ton
- 0-31,5 w ilości 800 ton.
Łącznie w ilości 2.100 ton do bieżących konserwacji dróg leśnych na terenie wszystkich leśnictw Nadleśnictwa Strzelce oraz jego wbudowaniu w istniejące podłoże.
Dokładna lokalizacja dostaw będzie wskazywana Wykonawcy na bieżąco w trakcie realizacji niniejszego zadania.


Kruszywo powinno posiadać deklarację zgodności z normą PN- EN 13242 lub równoważną, które należy dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem dostaw.
Wbudowanie kruszywa polega na jego rozsypaniu w miejscach ubytków wskazanych przez Leśniczego oraz utwardzeniu.

Lokalizacje dostaw / miejsca rozładunku nie znajdują się na utwardzonych placach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212000-0 - Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
2. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
Cena za realizację zamówienia (brutto) - waga 60%
Okres gwarancji – waga 40%
1) Ocena punktowa wg. kryterium „CENA” dokonana zostanie zgodnie z poniższym
wzorem:
najniższa oferowana cena
C = ---------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena rozpatrywanej oferty
2) Ocena punktowa wg. kryterium „Okres gwarancji”: Maksymalną ilość punktów w
kryterium „Okres gwarancji” (40 punktów) otrzymuje Wykonawca, który zobowiąże
się udzielić gwarancji na 24 miesięcy. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z
poniższym wzorem:
gwarancja oferty ocenianej – gwarancja minimalna
G = ---------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 40%
gwarancja maksymalna – gwarancja minimalna

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: samodzielna realizacja zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O wykonanie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje do opisu tego warunku udziału w postępowaniu żadnych wymagań, ponieważ przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania działalności, natomiast uprawnienia do wykonywania czynności zostaną opisane łącznie z warunkami dotyczącymi osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie precyzuje do opisu tego warunku udziału w postępowaniu żadnych wymagań, ponieważ przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania działalności, natomiast uprawnienia do wykonywania czynności zostaną opisane łącznie z warunkami dotyczącymi osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.3 sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie precyzuje do opisu tego warunku udziału w postępowaniu żadnych wymagań, ponieważ przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania przez Wykonawcę zdolności ekonomicznej lub finansowej do realizacji zadania.
W zakresie doświadczenia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (przez dostawę rozumie się wykonywanie dostaw kruszywa wraz z jego wbudowaniem na podstawie 1 umowy o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł (brutto) ;
W zakresie potencjału technicznego, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, lub będzie dysponował co najmniej:
- walcem
- rozkładarką
- koparką.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, albo oświadczenie o przynależności do
tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego
Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 8 do SWZ);
2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej
orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
jej złożeniem;
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie
art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji;
4) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 Pzp wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania
z opłaceniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłat tych należności,;
5) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w
przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłat tych należności;
6) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dotyczących
orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczących
zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, e) art. 109 ust.
1 pkt 1 i 7 PZP - (wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.
1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 10 do SWZ).
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w podpunkcie:
- 2 – składa inf. z rejestru, tj. sądowy, albo, w przypadku braku rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ
sądowy lub administracyjny kraju, w trym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed jego złożeniem); - 3, 4 i 5 - składa dokument wystaw. w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że: - nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem);, - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona
ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do wypełnionego formularza ofertowego należy dołączyć:
 oświadczenie wymienione w dziale IX ust.1według wzoru zał. nr 2 do SWZ;
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zał. nr 14 do SWZ);
 w przypadku podpisywania oferty, oświadczeń i dokumentów przez inne osoby niż wskazane w odpowiednim rejestrze lub
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć w oryginale pełnomocnictwo dla tych osób,
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza,
 pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
 informacja dot. tajemnicy przedsiębiorstwa - pisemne uzasadnienie (jeśli dotyczy)
 kosztorys ofertowy sporządzony według własnego wzoru
 dowód wniesienia wadium
 zobowiązanie podmiotu udostępniającego potencjał (jeśli dotyczy wg załącznika nr 5 do SWZ),
 oświadczenie, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób
upoważnionych do reprezentacji podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadzie określonej w art. 118 w zw. z
125 ust.5 i art. 266 PZP, o ile dotyczy. Dokumenty składane wraz z ofertą, w tym pełnomocnictwa powinny zostać
sporządzone w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 4.000zł
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
2.1 pieniądzu,
2.2 gwarancjach bankowych,
2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299 ze zm.).
3. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w banku BGŻ
BNP Paribas o/Chełm 90 2030 0045 1110 0000 0062 3650. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli
znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzający wpłatę
(wniesienia) wadium należy dołączyć do oferty.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci
elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia i pełnić co
najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadku powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w
ustawie PZP;
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składnia ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Nadleśnictwo Krasnystaw.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium
nieprzerwalnie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 58 ustawy Pzp, wykonawcy muszą
łącznie wykazać spełnienie warunków uczestnictwa, o których mowa w ust 1 pkt 1.3 - 1.4 powyżej. Żaden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Oświadczenie o
którym mowa w dziale IX pkt 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2.W
przypadku oferty wspólnej żaden z wykonawców ubiegający się wspólnie o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 108 ust.1 i 109 ust. 1,4 i 7 Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy a dnia 13.04.2022r. (Dz.U. z 2022r. poz.
835). Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (Lidera- partnera wiodącego) i składają pełnomocnika (Lidera), z którego treści
będzie wynikał zakres umocowania i równocześnie będzie ono potwierdzeniem solidarnej odpowiedzialności podmiotów za
realizację przedmiotu zamówienia. Do SWZ został dołączony, do wykorzystania wzór pełnomocnictwa – (zał. nr 6).
Pełnomocnictwo musi być zgodne z umową konsorcjum.
Wszystkie dokumenty oferty wspólnej, z wyjątkiem oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu i oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia, oraz informacji o przynależności do grupy kapitałowej
podpisuje pełnomocnik (Lider), natomiast w miejsce pieczęci firmy wpisuje się nazwę np. konsorcjum. Oświadczenie
wykonawcy o spełnieniu warunków oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, a także
informacja o przynależności do grupy kapitałowej, mogą być podpisane osobiście przez wykonawcę lub w imieniu
wykonawcy przez pełnomocnika (Lidera), jeżeli został on upoważniony do wykonania tej czynności. Rozliczenie
wynagrodzenia należnego członkom konsorcjum za wykonanie zamówienia oparte będzie na zasadach solidarności
wierzycieli, co oznacza, że Zamawiający uprawniony będzie do spełnienia swojego świadczenia na rzecz jednego z
członków konsorcjum ze skutkiem wygaśnięcia długu w stosunku do pozostałych członków konsorcjum [solidarność
wierzycieli w rozumieniu przepisu art. 367 kodeksu cywilnego]. Wszelka korespondencja będzie prowadzona z
pełnomocnikiem.
Wspólnicy spółki cywilnej będą traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy, m.in. w zakresie:
a) przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia może być spowodowane
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi [tj.: intensywnymi opadami, wiatrem uniemożliwiającymi kontynuowanie prac,
temperaturą uniemożliwiającą prowadzenie robót] lub wynikać z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
b) w przypadku zmiany prawa podatkowego w zakresie wysokości podatku VAT na dostawy objęte umową.
2. Zmiany umowy mogą być wprowadzane wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu od umowy [forma zastrzeżona pod
rygorem nieważności].

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-24 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-24 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 15 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu z każdym ładunkiem – dokument WZ (oryginał lub kopię z
podpisem potwierdzonym za zgodność z oryginałem wytwórcy kruszywa; na druku musi być podany tonaż, data i nr rej.
samochodu oraz odbiorca; w przypadku doręczenia oryginału dokumentu WZ z kopalni, zostanie on zwrócony po zakończeniu dostawy) oraz uzyskać podpis z datą dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zbadania dostarczonego kruszywa pod kątem zgodności z dostarczonym certyfikatem,
postanowieniami zawartej umowy i obowiązującymi normami na kruszywo, na koszt Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia
złej jakości kruszywa, Wykonawca ma obowiązek wymiany kruszywa na nowe, wolne od wad, na swój koszt.
Dostawa kruszywa realizowana będzie do wskazanego przez Zamawiającego miejsca i w ilości wskazanej przez
Zamawiającego. Wykonawca musi dostarczać kruszywo w dni robocze. Kruszywo musi być dowożone w godzinach od 7:00
do 15:00, w ilości podanej w specyfikacji.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.