eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radzyń Podlaski › Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń grupowych w 2022 roku dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP "Operator walca drogowego" dla 10 osób bezrobotnych.Ogłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń grupowych w 2022 roku dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP „Operator walca drogowego” dla 10 osób bezrobotnych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY URZĄD PRACY W RADZYNIU PODLASKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030294685

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Chomiczewskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Radzyń Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 833529380

1.5.8.) Numer faksu: 833529380 wew. 213

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@radzynpodlaski.praca.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzynpodlaski.praca.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń grupowych w 2022 roku dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP „Operator walca drogowego” dla 10 osób bezrobotnych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-53b37549-3b22-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362034

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00066722/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Szkolenie grupowe Operator walca drogowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radzyńskim (VI)” oraz „Aktywni 30+ (VII)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji), drogą elektroniczną – e-mail: przetargi@radzynpodlaski.praca.gov.pl

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP i konto Wykonawcy na miniPortalu. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie za-mówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
- specyfikacja połączenia - formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
- oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
- integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
- Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,
- Mozilla Firefox od wersji 15,
- Google Chrome od wersji 20.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA
Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) , informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim, ul. Chomiczewskiego 10, 21-300 Radzyń Podlaski:
2. Z inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radzyniu Podlaskim można się skontaktować: email iod@radzynpodlaski.praca.gov.pl tel. (83) 352-63-22;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) lub f) w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
b) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z realizacją obowiązków ustawowych wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
c) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
d) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności wynikającym z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub innym podmiotom świadczącym usługi Administratorowi na podstawie podpisanych umów.
5. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane przetwarzane w związku z celami wymienionymi w pkt 3 lit. a), b) i d) będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego za-kończeniu zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt PUP w Radzyniu Podlaskim na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych w związku z celami wymienionymi w pkt 3 lit. c) i d) będą one przechowywane przez okres trwania umowy, okres realizacji umowy oraz wynikających z jej tytułu roszczeń oraz upływu okresu na jaki została udzielona gwarancja (przysługuje rękojmia).
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych na pod-stawie art. 15 RODO oraz do ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO. Na podstawie art. 18 RODO posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO z tym, że wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, z wyłączeniem sytuacji gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
10. Administrator przetwarza podane dane osobowe w celu realizacji obowiązku ustawowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CAZ.271.14.2022.WE

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 260800 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 24300 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Operator walca drogowego - Część VI dla 10 osób bezrobotnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
a) Kryterium „cena”: waga 60% (PC)
b) Kryterium „doświadczenie kadry dydaktycznej”: waga 40% (PKD)
2. Punkty za kryterium „Cena” (PC) zostaną obliczone według wzoru:
Cena min.
Pc = ---------------------- x 100 pkt x 60%
Cena bad. of.
gdzie:
C min – cena brutto oferty najniższej,
C bad. of. – cena brutto badanej oferty.
Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 60 punktów.

3. Wartość punktowa w kryterium „doświadczenie kadry dydaktycznej” (PKD)
3.1. Kryterium „Doświadczenie kadry dydaktycznej” (PKD) – 40% będzie oceniane na pod-stawie wykazu kadry dydaktycznej wskazanej do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie ze wzorem zawartym w Formularzu oferty
3.2. Ocenie podlega każdy wykładowca/instruktor oddzielnie.
3.3. Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższą tabelą:
Lp. Doświadczenie kadry dydaktycznej Liczba przyznanych punktów (PDK) maksymalnie: 40 pkt
1 0-2 szkolenia grupowe* 0 pkt
2 3-5 szkoleń grupowych* 10 pkt
3 6-10 szkoleń grupowych* 25 pkt
4 powyżej 10 szkoleń grupowych* 40 pkt

Zamawiający oceni tylko te szkolenia grupowe*, które Wykonawca wskazał w punkcie 10 Formularza oferty.
*szkolenie grupowe – to szkolenie, w którym uczestniczyło co najmniej 5 osób szkolących się w tym samym miejscu i w tym samym okresie, wykonane przez wykładowcę/instruktora w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia.
3.4. Obliczenie punktów za powyższe kryterium nastąpi wg poniższego wzoru:
PKD = (PKDB / PKDL) / PKD max tj. 40 x 100 x 40%
Gdzie:
PKDB - liczba punktów uzyskanych przez całą ocenianą kadrę (wykładowców/ instruktorów) oferty badanej
PKDL – liczba osób kadry dydaktycznej w ocenianej ofercie
PKD max - maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać kadra dydaktyczna tj. 40 punktów
Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 40 punktów.
W przypadku, gdy opis danego doświadczenia będzie niejednoznaczny, punkty nie zostaną przyznane.

W przypadku wskazania do realizacji przedmiotu zamówienia jednej osoby prowadzącej zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne, Wykonawca wykazuje tą osobę tylko w jednej pozycji tabeli w punkcie 10 Formularza ofert
Wykonawca wskazuje osobę realizującą zakres tematyczny dotyczący bhp i p.poż w Formularzu oferty w wykazie (doświadczeniu) kadry dydaktycznej, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oraz w Programie szkolenia (Załącznik nr 1 do formularza oferty) – w Planie nauczania, jednak przy ocenie tego kryterium Zamawiający nie będzie brał pod uwagę kwalifikacji i doświadczenia tej osoby (jeżeli będzie to jedyny zakres tematyczny realizowany przez tą osobę).

4. Ocena złożonych ofert zostanie dokonana zgodnie z następującymi zasadami:
4.1. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
4.2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P), stanowiącą sumę przyznanych punktów w w/w kryteriach, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = PC + PKD
P – łączna liczba przyznanych ofercie wykonawcy w kryterium „cena” oraz kryterium „doświadczenie kadry dydaktycznej”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kadry dydaktycznej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli posiada aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2022 poz. 690 z późn. zm.). Zamawiający sprawdzi to na stronie www.ris.praca.gov.pl ,
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie:
1.4.1. zdolności technicznej- Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli: zapewnia uczestnikom szkolenia warunki do nauki z uwzględnieniem zasad BHP oraz wyposażeniem stosownymi do potrzeb grupy słuchaczy oraz dysponuje:
a) salą szkoleniową do realizacji zajęć dydaktycznych spełniającą wymagania Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (od 11.09.2020r. Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie), posiadającą odpowiednie oświetlenie dzienne z możliwością zaciemnienia w postaci zasłon czy żaluzji oraz z oświetleniem sztucznym (natężenie oświetlenia na stanowiskach szkoleniowych musi być zgodne z parametrami określonymi w Polskich Normach). Sala powinna być dostosowana do rodzaju zajęć teoretycznych i praktycznych oraz wielkości grupy z uwzględnieniem przepisów dotyczących wymogów sanitarnych, przewidujących zachowanie dystansu między uczestnikami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ppoż i przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Sala winna być wyposażona w odpowiedni sprzęt multimedialny umożliwiający prawidłowe prowadzenie zajęć (np. tablice lub flipchart, laptop z projektorem, ekran do projekcji lub inny system pozwalający na wizualizację omawianych zagadnień). Każdy uczestnik szkolenia winien mieć indywidualny dostęp do podstawowych urządzeń i sprzętu (m.in. krzesło, stół). W/w lokal winien mieć dostęp do WC oraz do pomieszczenia umożliwiającego przygotowanie ciepłych i zimnych napoi oraz spożycie posiłku, wyposażonego w czajnik/ekspres do kawy, naczynia i sztućce,
b) placem manewrowym (poligonem) do realizacji zajęć praktycznych spełniającym wymagania Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (od 11.09.2020 r. Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie),
c) co najmniej 1 sztuką walca drogowego dla grupy szkoleniowej,

Szkolenie (zajęcia praktyczne i teoretyczne) powinno odbywać się na terenie Radzynia Podlaskiego lub dopuszczalne jest przeprowadzenie szkolenia poza Radzyniem Podlaskim, w odległości* mierzonej drogami publicznymi nie większej niż 80 km od granic administracyjnych miasta Radzyń Podlaski. Zamawiający wymaga, aby zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się w miejscu umożliwiają-cym dogodne połączenie środkami transportu zbiorowego** dla uczestników szkolenia.

* odległość będzie sprawdzana na podstawie danych internetowych
**dogodne połączenie środkami transportu zbiorowego – oznacza to wystarczającą liczbę kursów komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania osoby skierowanej do miejsca odbywania szkolenia pozwalających każdemu uczestnikowi szkolenia na wzięcie udziału w zajęciach zgodnie z harmonogramem szkolenia, z zastrzeżeniem iż czas dojazdu środkami transportu zbiorowego do miejsca szkolenia i z powrotem nie może przekroczyć 3 godzin.

1.4.2. zdolności zawodowej - Wymagane jest, aby Wykonawca dysponował kadrą dydaktyczną do realizacji przedmiotowego zamówienia, posiadającą kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe dostosowane do zakresu objętego szkoleniem, gwarantujące należyte wykonanie zamówienia, tj. powinien dysponować:
a) co najmniej 1 wykładowcą do zajęć teoretycznych, który posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w części teoretycznej z zakresu obsługi walca drogowego - minimum 2 wykonane szkolenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert oraz
b) co najmniej 1 instruktorem do zajęć praktycznych, który posiada doświadczenie
w prowadzeniu szkoleń w części praktycznej z zakresu obsługi walca drogowego - minimum 2 wykonane szkolenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
Wykładowca prowadzący zajęcia teoretyczne może prowadzić również zajęcia praktyczne, jeżeli spełnia w/w warunki. Zamawiający nie stawia wymagań wobec wykładowców odpowiedzialnych wyłącznie za realizację zajęć z zakresu przepisów BHP.
2. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 116 ust. 2 ustawy).
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale 7 SWZ.
5. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełni warunki, o których mowa w pkt 6.1 na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wskazanych w rozdziale 7, 8 i 9 SWZ zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia”

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami, potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej SWZ;

b) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. dotyczących wymaganych:
Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli posiada aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2022 poz. 690 z późn. zm.). Zamawiający sprawdzi to na stronie www.ris.praca.gov.pl ,


2. zdolności technicznej lub zawodowej
a) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wyko-nawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SWZ
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z in-formacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wy-kształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji nie-zbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia – (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Dla swej skuteczności zobowiązanie musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci.

2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o którym mowa w pkt 7.1 SWZ także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – zgodnie z załącznikiem Nr 3, 3a i 3b do niniejszej SWZ.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawia na wezwanie zamawiającego dokumenty wymienione w pkt. 7.3.2 SWZ dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.


4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 7.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w pkt. 6.3 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika Nr 9 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 7.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
‑ w pkt. 7.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku
‑ w pkt. 7.3.2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, za-mawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

5. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby.
Ciąg dalszy w sekcji IX - Pozostałe informacje

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (W TYM SPÓŁKI CYWILNE)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 7.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w pkt. 6.3 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika Nr 9 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 7.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
‑ w pkt. 7.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku
‑ w pkt. 7.3.2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, za-mawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmiany niniejszej umowy tylko w przypadkach udokumentowanych zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można przewidzieć w toku postępowania i istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie:
a) osób prowadzących szkolenie, pod warunkiem, ze zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i udokumentowana (potwierdzona stosownym zaświadczeniem lekarskim
o niezdolności do wykonania pracy wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej lub śmierć wykładowcy, konieczności stawienia się przed sądem lub organem administracji publicznej, w wyniku zaistnienia zdarzeń losowych),
a także pod warunkiem, że osoba wskazana przez Wykonawcę będzie posiadała doświadczenie
i kwalifikacje nie mniejsze niż doświadczenie i kwalifikacje osoby wymienionej w ofercie oraz Ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ,
b) terminu wykonania, pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (niemożliwych do przewidzenia zdarzeń losowych np. niemożności skompletowania przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych określonej liczby uczestników szkolenia, powodzi, pożaru lub awarii, usterek technicznych w miejscu odbywania szkolenia uniemożliwiających prowadzenie zajęć (np. brak światła, awarie wodno-kanalizacyjne, itp.), zdarzeń losowych, nagłej choroby lub śmierci wykładowcy) oraz pod warunkiem, że zostanie zachowany przeciętny tygodniowy wymiar 25 godzin zegarowych szkolenia, a nowy termin wykonania zamówienia nie przekroczy daty 30.11.2022 r.
c) miejsca prowadzenia szkolenia, trybu, pod warunkiem, ze zmiana ta jest konieczna
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w przypadku niemożliwych do przewidzenia zdarzeń losowych np. powodzi, pożaru lub awarii, zamieszek, strajków, ataków terrorystycznych, usterek technicznych w miejscu odbywania szkolenia uniemożliwiających prowadzenie zajęć (np. brak światła, awarie wodno-kanalizacyjne, itp.), a także wystąpienie okoliczności związanych z COVID-19 oraz pod warunkiem, że nie zmieni się miejscowość wykonania zamówienia, a nowe warunki lokalowe zaproponowane przez Wykonawcę będą nie gorsze od warunków wskazanych w ofercie,
d) materiałów dydaktycznych przekazywanych nieodpłatnie uczestnikom szkolenia,
pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (sytuacje losowe, wystąpienie siły wyższej, w przypadku braku w księgarni określonych egzemplarzy książek, wstrzymania przez dane wydawnictwo druku pozycji książkowej wskazanej przez Wykonawcę) oraz pod warunkiem, że nowe materiały przedłożone przez Wykonawcę nie będą gorsze pod względem jakości i treści merytorycznych od materiałów przedstawionych w ofercie a ich cena nie ulegnie zmianie,
e) liczby uczestników szkolenia, pod warunkiem, ze zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (w sytuacjach losowych, wystąpienia siły wyższej, podjęcia zatrudnienia lub innej pracy przez uczestników szkolenia w trakcie szkolenia i nie kontynuowania przez nich tego szkolenia, nieusprawiedliwione przerwanie szkolenia, niemożności skompletowania grupy szkoleniowej
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego).
f) postanowień umowy, na które mogą mieć wpływ zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmiany wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie złożyć Zamawiającemu, w formie pisemnej ich uzasadnienie. Zamawiający dokona oceny przesłanek do zmiany umowy.
3. Zmiany postanowień umowy, o których mowa wyżej mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu.
4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższych zasad jest nieważna

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, zgodnie z In-strukcją użytkownika. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy treści Sekcja V: Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby.

6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

Zamawiający wyklucza Wykonawców na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 roku, poz. 835), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.