eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Modernizacja drogi powiatowej DP 1076S ul. Podmiejska w m. Wyrazów, gm. BlachowniaOgłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja drogi powiatowej DP 1076S ul. Podmiejska w m. Wyrazów, gm. Blachownia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151406009

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana III Sobieskiego 9

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-217

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343229222

1.5.8.) Numer faksu: 343785468

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd@czestochowa.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzdczestochowa.4bip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja drogi powiatowej DP 1076S ul. Podmiejska w m. Wyrazów, gm. Blachownia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-02a387d6-3b2a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362014

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzd-czestochowa.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzdczestochowa.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z elektronicznej platformy usług Zamawiającego pod
adresem: https://pzd-czestochowa.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej w skrócie zwane RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie z
siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 9, tel. 34/3229222, fax. 34/3785468
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: do@czestochowa.powiat.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy,
art. 6. ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
4. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia zamówienia publicznego na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych (Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych z póżn. zmianami) dalej „ustawa Pzp” oraz
po udzieleniu zamówienia, w celu realizacji umowy.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy Pzp (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami).
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp oraz realizacji umowy do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa. Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego Państwa dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków ich przetwarzania wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji.
7. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
8. Posiadają Państwa następujące prawa:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora Danych Osobowych ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Administratora narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa 00-193).
10. Nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
** Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art.18 ust.1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD.272.39.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 203252,03 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja drogi powiatowej DP 1076S ul. Podmiejska w m. Wyrazów, gm. Blachownia polegająca na utwardzeniu pobocza na długości 532,0m.
Podstawowe parametry techniczne inwestycji:
Kategoria obciążenia ruchem: KR 1
przekrój: jednostronny ze spadkiem w kierunku istniejącej nawierzchni drogi
Szerokość na prostej: 2,0 m
Pochylenie poprzeczne: 2%
Nawierzchnia: kostka brukowa betonowa gr 8cm
Przedmiotowy chodnik będzie obiektem liniowym o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8cm w kolorze szarym, natomiast na zjazdach w kolorze grafitowym. Zjazdy zlokalizowane wzdłuż przedmiotowej drogi projektuje się o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w kolorze czerwonym. Chodnik będzie chodnikiem publicznym ogólnodostępnym pełniącym funkcje komunikacyjne dla pieszych. Krawędź chodnika oddzielonego krawężnikiem należy wykonać dostosowując do istniejącej krawędzi drogi. Ukształtowanie wysokościowe chodnika należy dostosować do stanu istniejącej drogi powiatowej DP 1076S uwzględniając dowiązanie do istniejącej zabudowy. Jako typowy przekrój poprzeczny dla chodnika przewidziano przekrój ze spadkiem jednostronnym w stronę drogi powiatowej. Niweleta chodnika ma być dostosowana do niwelety drogi przy której chodnik będzie budowany. Od strony drogi chodnik obramowany jest krawężnikiem istniejącym betonowym 15*30*100 wibroprasowanym układanym na ławie z oporem z betonu C 12/15. Podczas realizacji zadania należy wymienić uszkodzone odcinki krawężnika. Przekrój poprzeczny chodnika o spadku jednostronnym i=2% w stronę istniejącej drogi powiatowej wg. przekroi poprzecznych.

a) konstrukcja chodnika
- 8 cm warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej kolor szary
- 3-5 cm warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:3
- 8 cm podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm (materiał z odzysku)
- 12 cm podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm (materiał nowy)

b) konstrukcja wjazdów
- 8 cm warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej kolor
- 3-5 cm warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:3
- 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm (nowy materiał)

Krawężniki i ławy betonowe.
Krawężniki betonowe wibroprasowane 15*30*100 na chodniku (wymiana uszkodzonych + zamknięcie wjazdów). Pod krawężniki betonowe przewidziano ławę z betonu C 12/15 z oporem.

Obrzeża i ławy betonowe.
Obrzeża betonowe wibroprasowane 8*30*100 montowane na ławie betonowej C 12/15 z oporem.

Regulacja zamieszczonych urządzeń uzbrojenia podziemnego.
Regulacja pionowa studzienek oraz skrzynek hydrantowych i zabudowy zasuw.

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne i montażowe muszą być prowadzone ręcznie, zgodnie z wymaganiami i pod ścisłym nadzorem użytkownika danego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie powinno być dokładnie zlokalizowane i odsłonięte przed wykonaniem wykopu.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. rodzaj robót do wykonania w ramach zamówienia określa Przedmiar robót oraz STWiOR stanowiące załącznik zał. Nr 1 do SWZ.
2. W przypadku zmiany obowiązujących norm jakościowych w trakcie trwania umowy, Wykonawca będzie zobowiązany dostosować jakość wykonywanych robót dotyczących przedmiotu zamówienia do nowych norm.
3. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
3.1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania min. 60 miesięcy.
3.2. Zamówienie należy realizować w oparciu o obowiązujące w budownictwie drogowym normy, instrukcje, szczegółowe specyfikacje techniczne na roboty utrzymaniowe.
3.3. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1) kryterium oceny ofert jest:
- CENA ryczałtowa brutto – 90 %,
- długość gwarancji (za wykonany przedmiot zamówienia) waga 10 %
2) sposób oceny
Wzór do obliczenia punktowego w kryterium DŁUGOŚĆ GWARANCJI/RĘKOJMI podany w liczbie miesięcy: okres gwarancji/rękojmi jakości zostaną przyznane w ilości po 5,00 punktu za każde pełne 12 miesięcy przedłużenia okresu gwarancji powyżej 60 miesięcy (minimalny okres gwarancji) z tym, że maksymalnie jest możliwe uzyskanie 10,00 punktów za okres większy lub równy 84 miesiącom gwarancji.
Wykonawcy, którzy określą w formularzu ofertowym (zał. 3 do SWZ):
- 60 miesięcy gwarancji/rękojmi za wykonany przedmiot zamówienia otrzymają 0,0 % - 0,00 pkt
- 72 miesiące gwarancji/rękojmi za wykonany przedmiot zamówienia otrzymają 5,0 % - 5,00 pkt
- 84 miesiące gwarancji/rękojmi za wykonany przedmiot zamówienia otrzymają 10,0 % - 10,00 pkt.
Łączna ilość punktów uzyskanych przez ofertę zostanie obliczona według poniższego wzoru:
K = (Kc) + (Kg) gdzie:
K – łączna ilość punktów uzyskana przez ofertę
Kc – punkty uzyskane w kryterium CENA
Kg – punkty uzyskane w kryterium DŁUGOŚĆ GWARANCJI/RĘKOJMI
UWAGA: W przypadku, jeżeli wykonawca nie poda w załączniku długości gwarancji/rękojmi za
wykonany przedmiot zamówienia Zamawiający nie przyzna punktów za to kryterium oceny ofert.
„Wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na
przedmiot zamówienia, o których mowa w art. 246 ust. 2 Pzp z 11.09.2019 r: zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, czyli w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dokumenty te wskazują parametry wszystkich materiałów i urządzeń, które będą musiały być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia jak również zasady wiedzy technicznej wymagane do wykonania robót. Uwzględnią także wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z eksploatacją oraz utylizacją przedmiotu zamówienia. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są tak precyzyjne, że bez względu na fakt, kto będzie wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest
zestandaryzowany - identyczny, niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona). W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny, jako jedynego kryterium wyboru oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: długość gwarancji (za wykonany przedmiot zamówienia)

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w niniejszym postępowaniu odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Określenie „robota budowlana w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w niniejszym postępowaniu” oznacza: minimum 1 robotę budowlaną, odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym o wartości każdej roboty nie mniejszej niż 200.000,00 zł (brutto).
Określenie „roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia” oznacza: wykonanie robót polegających na robotach związanych z budową, remontem lub przebudową dróg. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykazu robót
W przypadku robót budowlanych, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
Uwaga: w celu spełnienia wymagań wynikających z treści art. 117 ust. 3 Pzp w sytuacji, gdy powyższy warunek będzie spełniony przez jednego ze wspólników konsorcjum to ten wspólnik musi wykonać część robót budowlanych o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto.
Uwaga: w celu spełnienia wymagań wynikających z treści art. 118 ust. 2 Pzp w sytuacji, gdy powyższy warunek będzie spełniony nie przez wykonawcę lub wspólnika konsorcjum, a przez „ podmiot udostępniający zasoby wykonawcy (tzw. „podmiot trzeci”), to „podmiot” ten musi być podwykonawcą części robót budowlanych o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto.
2. Dysponowanie potencjałem technicznym - wyposażeniem technicznym przewidzianym do użycia przy realizacji zamówienia:
2.1. Będą dysponować osobą/-ami – kierownikiem budowy/kierownikami – posiadającą/-ymi uprawnienia budowlane zgodne z przedmiotem zamówienia bez ograniczeń w pełnieniu obowiązków Kierownika Budowy, zgodnie z wymogiem ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.: 2351) w branży konstrukcyjno – budowlanej lub drogowej (wg zał. nr 6 SWZ).
Uwaga: Osoby kierujące robotami budowlanymi powinny posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.: 2351) oraz ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014r. poz. 768) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 220). Sprawdzanie ww. warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.
2.2. Wykonali kierowanie budową w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 robotą budowlaną, odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym o wartości każdej roboty nie mniejszej niż 200.000,00 zł (brutto).
Określenie „kierowanie budową odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia” oznacza: wykonanie robót polegających na robotach związanych z budową, remontem lub przebudową dróg. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykazu robót.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający będzie wymagał złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:
Wykazu robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SWZ, spełniających wymagania określone w punkcie 18.1 SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, powyższy wykaz dotyczy tylko robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Wszystkie ww. podmiotowe środki dowodowe (wymienione w niniejszym punkcie nr 19 SWZ) wykonawcy będą musieli złożyć na
każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 .12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie” (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). Wykazy robót budowlanych będą musiały być sporządzone i podpisane przez ten podmiot, który spełnia dany warunek, czyli odpowiednio przez: wykonawcę lub wspólnika konsorcjum lub „podmiot trzeci”.
Uwaga: wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia powyższych warunków musi wraz z ofertą złożyć zobowiązanie tych podmiotów, o którym mowa w punkcie 10.1.4) SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp: wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu Nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie
żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp: wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania,
lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe
postępowanie Wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż określono w dokumentacji technicznej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego dostawy materiałów do realizacji zadania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do
norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne". Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp
wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający będzie wymagał złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych: Wykazu robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SWZ, spełniających wymagania określone w punkcie 18.1 SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, powyższy wykaz dotyczy tylko dostaw, w których wykonaniu wykonawca
ten bezpośrednio uczestniczył. Wszystkie ww. podmiotowe środki dowodowe (wymienione w niniejszym punkcie nr 19 SWZ) wykonawcy będą musieli złożyć na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie” (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). Wykazy robót budowlanych będą musiały być sporządzone i podpisane przez ten podmiot, który spełnia dany warunek, czyli odpowiednio przez: wykonawcę lub wspólnika konsorcjum lub „podmiot trzeci”.
Uwaga: wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia powyższych warunków musi wraz z ofertą złożyć zobowiązanie tych podmiotów, o którym mowa w punkcie 10.1.4) SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:
1) wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów.
Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z ww. dokumentów, to do oferty
należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej
notarialnie.
2) dowód wpłaty wadium;
3) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;
4) wykonawca, który w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punktach 18.1 lub 18.2 lub 18.3 SWZ będzie polegał na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby to zgodnie z art. 118 ust. 3 Pzp musi złożyć wraz z ofertą zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby do oddania mu do dyspozycji te zasoby na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zgodnie z art. 118 ust. 4 Pzp: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c)czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5) wypełniony załącznik nr 4 do SWZ, stanowiący oświadczenia odpowiednio: wykonawcy;
każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej); podmiotów, na zasoby, których powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punktach 18.1, 18.2 i 18.3 SWZ oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp (punkt 12 SWZ) oraz art. 109 ust. 1 Pzp punkty 5, 6, 7, 8, 9 i 10 (punkt 17 SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Zgodnie z art. 97 ust. 7 Pzp „Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
Zgodnie z art. 97 ust. 8 Pzp „Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiającego”. Nr rachunku, na który należy wpłacić wadium:
BNP PARIBAS 71 2030 0045 1110 0000 0185 2400 z adnotacją: "Wadium – nr sprawy:
PZD.272.39.2022". Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu skłania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
Zgodnie z art. 97 ust. 10 Pzp jeżeli wadium będzie wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia,
o których mowa w ust. 7 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub
poręczenia, w postaci elektronicznej wraz z ofertą. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały
okres związania ofertą. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Pzp, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SWZ. Musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót, wykonywanych wspólnie z
innymi wykonawcami, powyższy wykaz dotyczy tylko robót, w których wykonaniu wykonawca ten
bezpośrednio uczestniczył. Wszystkie ww. podmiotowe środki dowodowe (wymienione w niniejszym punkcie nr 19 SWZ) wykonawcy będą musieli złożyć na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie” (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). Wykazy robót budowlanych będą musiały być sporządzone i podpisane przez ten podmiot, który spełnia dany warunek, czyli odpowiednio przez: wykonawcę lub wspólnika konsorcjum lub „podmiot trzeci”.
Uwaga: wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia powyższych warunków musi wraz z ofertą złożyć zobowiązanie tych podmiotów, o którym mowa w punkcie 10.1.4) SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności w przypadkach określonych w SWZ. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie opisanym w § 17 projektu umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pzd-czestochowa.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej (brutto). Formy zabezpieczenia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Sposób i miejsce składania zabezpieczenia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na wskazany w pkt. 1 SWZ, rachunek bankowy. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form zabezpieczenia, o których mowa w pkt. SWZ. Termin składania zabezpieczenia. Wykonawca, którego oferta zostanie
wybrana winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy. Zabezpieczenie składane w formie innej niż pieniężna winno zabezpieczać umowę min. do dnia planowanego terminu realizacji zamówienia oraz uwzględniać 30 dniowy termin zwrotu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 453 ust.1 ustawy. Zwrot zabezpieczenia.
Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:Zwrot zabezpieczenia w wysokości odpowiadającej 70% wniesionego zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonania przedmiotu umowy. Pozostałe 30 % zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, o którym mowa w art. 453 ust.3 ustawy.
UWAGA:
Podstawą wykluczenia będzie również art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022 poz. 835):

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.